Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200025 (University of Belgrade, Institute for Phylosophy and Social Theory)

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200025/RS//

Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200025 (University of Belgrade, Institute for Phylosophy and Social Theory) (en)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-68/2020-14/200025 (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) (sr_RS)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200025 (Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију) (sr)
Authors

Publications

Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора

Цветкович, Владимир

(София: Фондация „Комунитас”, 221)

TY - JOUR
AU - Цветкович, Владимир
PY - 221
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2423
AB - Целта на този текст е да изследва как богословието, разгърнало се в хода на ХХ и XXI в. в православната диаспора, формира отношението на православната теология към Запада. Ще анализирам проявите на православното богословие сред диаспората в три фази: руското емигрантско богословие от 20-те и 30-те години на ХХ в. в Париж, гръцката постколониална теология от 60-те и 70-те в Атина и американската теология на православната диаспора от първите две десетилетия на XXI в.
PB - София: Фондация „Комунитас”
T2 - Християнство и култура XX/3
T1 - Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора
SP - 22
EP - 27
ER - 
@article{
author = "Цветкович, Владимир",
year = "221",
abstract = "Целта на този текст е да изследва как богословието, разгърнало се в хода на ХХ и XXI в. в православната диаспора, формира отношението на православната теология към Запада. Ще анализирам проявите на православното богословие сред диаспората в три фази: руското емигрантско богословие от 20-те и 30-те години на ХХ в. в Париж, гръцката постколониална теология от 60-те и 70-те в Атина и американската теология на православната диаспора от първите две десетилетия на XXI в.",
publisher = "София: Фондация „Комунитас”",
journal = "Християнство и култура XX/3",
title = "Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора",
pages = "22-27"
}
Цветкович, В.. (221). Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора. in Християнство и култура XX/3
София: Фондация „Комунитас”., 22-27.
Цветкович В. Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора. in Християнство и култура XX/3. 221;:22-27..
Цветкович, Владимир, "Парижката школа, атинската школа и американската православна богословска диаспора" in Християнство и култура XX/3 (221):22-27.

Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*

Urošević, Milan

(Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 2022-10-01)

TY - JOUR
AU - Urošević, Milan
PY - 2022-10-01
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2682
AB - U radu istražujemo faktore koji su uticali na Fukoov izbor neoliberalizma
kao predmeta istraživanja i faktore koji su doveli do njegovog zaokreta ka proučavanju
subjektivnosti početkom osamdesetih. Glavni fokus istraživanja će biti uticaj društveno-
političkog konteksta na Fukoov rad. Pokazaćemo da se taj uticaj može uočiti od
samih početaka njegovog rada, a da Fuko od sedamdesetih eksplicitno „politizuje” svoje
istraživačke poduhvate. Pod politizacijom podrazumevamo podređivanje intelektualnog
rada političkim ciljevima i tvrdimo da se njegovo istraživanje neoliberalizma smešta u
okvir istraživanja istorije liberalizma, u šta se Fuko upušta usled svog političkog angažovanja
u drugoj polovini sedamdesetih. Tvrdićemo da u neoliberalizmu pronalazi
idejni okvir za novu levu politiku koja bi ciljala ka uvećanju individualne autonomije.
Potom ćemo istaći da se Fukoovo istraživanje istorije subjektivnosti tokom osamdesetih
može videti kao traganje za etičkim okvirom te politike. Rad završavamo poređenjem
našeg istraživanja sa istraživanjima drugih autora koji su se bavili ovim aspektima Fukoovog
rada.
PB - Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za etnologiju i antropologiju.
T2 - https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044
T1 - Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*
IS - 2
VL - 17
SP - 741
EP - 770
DO - 10.21301/eap.v17i2.12
ER - 
@article{
author = "Urošević, Milan",
year = "2022-10-01",
abstract = "U radu istražujemo faktore koji su uticali na Fukoov izbor neoliberalizma
kao predmeta istraživanja i faktore koji su doveli do njegovog zaokreta ka proučavanju
subjektivnosti početkom osamdesetih. Glavni fokus istraživanja će biti uticaj društveno-
političkog konteksta na Fukoov rad. Pokazaćemo da se taj uticaj može uočiti od
samih početaka njegovog rada, a da Fuko od sedamdesetih eksplicitno „politizuje” svoje
istraživačke poduhvate. Pod politizacijom podrazumevamo podređivanje intelektualnog
rada političkim ciljevima i tvrdimo da se njegovo istraživanje neoliberalizma smešta u
okvir istraživanja istorije liberalizma, u šta se Fuko upušta usled svog političkog angažovanja
u drugoj polovini sedamdesetih. Tvrdićemo da u neoliberalizmu pronalazi
idejni okvir za novu levu politiku koja bi ciljala ka uvećanju individualne autonomije.
Potom ćemo istaći da se Fukoovo istraživanje istorije subjektivnosti tokom osamdesetih
može videti kao traganje za etičkim okvirom te politike. Rad završavamo poređenjem
našeg istraživanja sa istraživanjima drugih autora koji su se bavili ovim aspektima Fukoovog
rada.",
publisher = "Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za etnologiju i antropologiju.",
journal = "https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044",
title = "Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*",
number = "2",
volume = "17",
pages = "741-770",
doi = "10.21301/eap.v17i2.12"
}
Urošević, M.. (2022-10-01). Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*. in https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za etnologiju i antropologiju.., 17(2), 741-770.
https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.12
Urošević M. Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*. in https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044. 2022;17(2):741-770.
doi:10.21301/eap.v17i2.12 .
Urošević, Milan, "Politika i teorija – „tri oblika politizacije metoda”, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa*" in https://www.eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1091/1044, 17, no. 2 (2022-10-01):741-770,
https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.12 . .

Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava

Bulatović, Aleksandra; Fatić, Aleksandar

(Beograd: Institut za političke studije, 2022-09)

TY - JOUR
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2022-09
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2686
AB - Pitanja o ljudskim pravima se danas diskutuju pre svega u kontekstu individualnih prava, kao suprotstavljenih kolektivnim interesima. U skladu sa dugom liberalnom političkom tradicijom, ljudska prava se uglavnom sagledavaju kao suštinski protivna kolektivnim pravima, koja mogu ograničiti slobodu pojedinca da pravi izbore koji bi mogli ugroziti relevantne kolektivne interese. U ovom tekstu se ljudska prava sagledavaju kao izvedena socijalna prava. Kao što priroda i identitet zajednice kojoj pojedican pripada bitno određuju identitet tog pojedinca (Agambenov pojam „Socialitas“, ili „društvenosti“), individualna prava nemaju puno značenje van konteksta vrednosti, prava i interesa zajednice. Opisani kontekst tek omogućava postojanje autentičnog i čvrstog pojma nacionalnog interesa. Po definiciji, nacionalni interesi su povezani sa kolektivnim pravima i vizijama zajednice; oni nikad ne počivaju na pogledima i stavovima individualnog, izolovanog pojedinca. Jedno od ključnih kolektivnih prava, i u isto vreme kolektivnih interesa, koje konstituiše nacionalni interes je skup prava porodice. U ovom tekstu se argumentiše da odgovarajuća zaštita porodice i porodičnih prava baca senku na samu pretpostavku o moralnosti i političkoj legitimnosti različitih savremenih ideologija, uključujući i feminističku ideologiju, koje sugerišu da, umesto da se štite prava i interesi porodice kao primarni nacionalni interes, država treba da štiti pojedince od porodice. Ideologije koje porodicu predstavljaju kao toksičnu, kao izvor pretnje individualnoj dobrobiti, u stvari su antisocijalne, totalitarne ideologije. Najveći broj argumenata koje takve ideologije iznose protiv porodice u stvari se sa jednakom snagom mogu primeniti protiv socijalnosti bilo kog tipa. Stoga u ovom tekstu argumentišemo da se Agambenov „moralni imperativ“ da svaki pojedinac doprinosi, na načine koji su mu na raspolaganju, soijalnosti njegovog društva, odnosi na odgovarajuće razumevanje porodice i treba da se shvati kao sama osnova anti-totalitarnog mišljenja.
AB - Issues of human rights are prevalently discussed as pertaining to individual rights as opposed to collective interests. Following the long liberal political tradition, human rights tend to be seen as potentially in opposition to collective rights, which may limit the liberty of the individual to make choices that would militate against the relevant collective interests. In this paper, we argue that individual rights ought to be seen as derivative, social rights. Just as an individual’s identity is markedly determined by the nature and identity of the community one belongs to (Agamben’s concept of ‘Socialitas’ or sociality), individual rights have little meaning outside the context of values, rights and entitlements of one’s community. This is a context that gives rise to the concept of national interest. By definition, national interests are associated with collective rights, entitlements and visions; they are never associated with the views and positions of a single, discrete individual. One of the key collective rights that constitutes national interest is the set of rights of the family. We argue that protecting the family and family rights casts a shadow on the very morality and political legitimacy of the various ideologies of today, including that of feminism, which suggest that, rather than protecting family rights and interests as a primary national policy the state should protect individuals from the family. The ideologies which portray the family as toxic, as a source of threat to individual well-being, are in fact antisocial, totalitarian ideologies, as most of the arguments levied by such ideologies against the family can bear with equal force against Socialitas of any type, against sociality. We argue that Agamben’s ‘moral imperative’ for any individual to contribute, by whatever means one has at one’s disposal, to one’s sociality, applies to our understanding of the family and ought to be taken as a foundation of anti-totalitarian thinking.
PB - Beograd: Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava
IS - 3
VL - 77
SP - 93
EP - 117
DO - 10.22182/spm.7732022.5
ER - 
@article{
author = "Bulatović, Aleksandra and Fatić, Aleksandar",
year = "2022-09",
abstract = "Pitanja o ljudskim pravima se danas diskutuju pre svega u kontekstu individualnih prava, kao suprotstavljenih kolektivnim interesima. U skladu sa dugom liberalnom političkom tradicijom, ljudska prava se uglavnom sagledavaju kao suštinski protivna kolektivnim pravima, koja mogu ograničiti slobodu pojedinca da pravi izbore koji bi mogli ugroziti relevantne kolektivne interese. U ovom tekstu se ljudska prava sagledavaju kao izvedena socijalna prava. Kao što priroda i identitet zajednice kojoj pojedican pripada bitno određuju identitet tog pojedinca (Agambenov pojam „Socialitas“, ili „društvenosti“), individualna prava nemaju puno značenje van konteksta vrednosti, prava i interesa zajednice. Opisani kontekst tek omogućava postojanje autentičnog i čvrstog pojma nacionalnog interesa. Po definiciji, nacionalni interesi su povezani sa kolektivnim pravima i vizijama zajednice; oni nikad ne počivaju na pogledima i stavovima individualnog, izolovanog pojedinca. Jedno od ključnih kolektivnih prava, i u isto vreme kolektivnih interesa, koje konstituiše nacionalni interes je skup prava porodice. U ovom tekstu se argumentiše da odgovarajuća zaštita porodice i porodičnih prava baca senku na samu pretpostavku o moralnosti i političkoj legitimnosti različitih savremenih ideologija, uključujući i feminističku ideologiju, koje sugerišu da, umesto da se štite prava i interesi porodice kao primarni nacionalni interes, država treba da štiti pojedince od porodice. Ideologije koje porodicu predstavljaju kao toksičnu, kao izvor pretnje individualnoj dobrobiti, u stvari su antisocijalne, totalitarne ideologije. Najveći broj argumenata koje takve ideologije iznose protiv porodice u stvari se sa jednakom snagom mogu primeniti protiv socijalnosti bilo kog tipa. Stoga u ovom tekstu argumentišemo da se Agambenov „moralni imperativ“ da svaki pojedinac doprinosi, na načine koji su mu na raspolaganju, soijalnosti njegovog društva, odnosi na odgovarajuće razumevanje porodice i treba da se shvati kao sama osnova anti-totalitarnog mišljenja., Issues of human rights are prevalently discussed as pertaining to individual rights as opposed to collective interests. Following the long liberal political tradition, human rights tend to be seen as potentially in opposition to collective rights, which may limit the liberty of the individual to make choices that would militate against the relevant collective interests. In this paper, we argue that individual rights ought to be seen as derivative, social rights. Just as an individual’s identity is markedly determined by the nature and identity of the community one belongs to (Agamben’s concept of ‘Socialitas’ or sociality), individual rights have little meaning outside the context of values, rights and entitlements of one’s community. This is a context that gives rise to the concept of national interest. By definition, national interests are associated with collective rights, entitlements and visions; they are never associated with the views and positions of a single, discrete individual. One of the key collective rights that constitutes national interest is the set of rights of the family. We argue that protecting the family and family rights casts a shadow on the very morality and political legitimacy of the various ideologies of today, including that of feminism, which suggest that, rather than protecting family rights and interests as a primary national policy the state should protect individuals from the family. The ideologies which portray the family as toxic, as a source of threat to individual well-being, are in fact antisocial, totalitarian ideologies, as most of the arguments levied by such ideologies against the family can bear with equal force against Socialitas of any type, against sociality. We argue that Agamben’s ‘moral imperative’ for any individual to contribute, by whatever means one has at one’s disposal, to one’s sociality, applies to our understanding of the family and ought to be taken as a foundation of anti-totalitarian thinking.",
publisher = "Beograd: Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava",
number = "3",
volume = "77",
pages = "93-117",
doi = "10.22182/spm.7732022.5"
}
Bulatović, A.,& Fatić, A.. (2022-09). Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava. in Srpska politička misao
Beograd: Institut za političke studije., 77(3), 93-117.
https://doi.org/10.22182/spm.7732022.5
Bulatović A, Fatić A. Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava. in Srpska politička misao. 2022;77(3):93-117.
doi:10.22182/spm.7732022.5 .
Bulatović, Aleksandra, Fatić, Aleksandar, "Porodica kao kategorija kolektivnih i političkih prava" in Srpska politička misao, 77, no. 3 (2022-09):93-117,
https://doi.org/10.22182/spm.7732022.5 . .

Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements

Anđelković, Nemanja

(International Journal of Social Science And Human Research, 2022-08)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2022-08
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2680
AB - In this paper, I examine the main characteristics of contemporary environmental movements, but also the way they operate and form coalitions with other progressive movements, combining various theoretical perspectives such as resource mobilization, political process, intersectional, social contruction theory and post-structuralism. I will investigate what are the characteristics of the progressive-left ideology that provide the basis for building coalitions, as well as how much influence complementary ideologies actually have on achieving cooperation. For this purpose, I will discuss the expansion and redefinition of the term social movement, in order to be able to capture all forms of coalitional interaction, then I will examine the factors that lead to movements deciding to cooperate using the example of the Italian Water Movement.
PB - International Journal of Social Science And Human Research
T2 - International Journal of Social Science And Human Research
T1 - Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements
VL - 5
DO - 10.47191/ijsshr/v5-i8-67
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2022-08",
abstract = "In this paper, I examine the main characteristics of contemporary environmental movements, but also the way they operate and form coalitions with other progressive movements, combining various theoretical perspectives such as resource mobilization, political process, intersectional, social contruction theory and post-structuralism. I will investigate what are the characteristics of the progressive-left ideology that provide the basis for building coalitions, as well as how much influence complementary ideologies actually have on achieving cooperation. For this purpose, I will discuss the expansion and redefinition of the term social movement, in order to be able to capture all forms of coalitional interaction, then I will examine the factors that lead to movements deciding to cooperate using the example of the Italian Water Movement.",
publisher = "International Journal of Social Science And Human Research",
journal = "International Journal of Social Science And Human Research",
title = "Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements",
volume = "5",
doi = "10.47191/ijsshr/v5-i8-67"
}
Anđelković, N.. (2022-08). Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements. in International Journal of Social Science And Human Research
International Journal of Social Science And Human Research., 5.
https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-67
Anđelković N. Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements. in International Journal of Social Science And Human Research. 2022;5.
doi:10.47191/ijsshr/v5-i8-67 .
Anđelković, Nemanja, "Researching Contemporary Environmental Progressive Social Movements" in International Journal of Social Science And Human Research, 5 (2022-08),
https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-67 . .

Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije

Anđelković, Nemanja

(Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku, 2022-07-25)

TY - JOUR
AU - Anđelković, Nemanja
PY - 2022-07-25
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2676
AB - Koristeći kao teorijski okvir teoriju resursne mobilizacije i teoriju političkog procesa istražit ću kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji u kontekstu procesa demokratizacije nakon demokratskih promjena 2000. godine. Kombinirajući teorijski okvir koji se odnosi na civilna društva postsocijalističkih zemalja s dosadašnjim istraživanjima kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji i sa studijom slučaja pokreta Ne davimo Beograd, ukazat ću na čimbenike koji utječu na razvijanje kapaciteta aktera civilnog društva u uvjetima neinkluzivne javne sfere za efikasno djelovanje i produbljivanje procesa demokratizacije.
PB - Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
T2 - Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
T1 - Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije
VL - 11
ER - 
@article{
author = "Anđelković, Nemanja",
year = "2022-07-25",
abstract = "Koristeći kao teorijski okvir teoriju resursne mobilizacije i teoriju političkog procesa istražit ću kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji u kontekstu procesa demokratizacije nakon demokratskih promjena 2000. godine. Kombinirajući teorijski okvir koji se odnosi na civilna društva postsocijalističkih zemalja s dosadašnjim istraživanjima kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji i sa studijom slučaja pokreta Ne davimo Beograd, ukazat ću na čimbenike koji utječu na razvijanje kapaciteta aktera civilnog društva u uvjetima neinkluzivne javne sfere za efikasno djelovanje i produbljivanje procesa demokratizacije.",
publisher = "Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku",
journal = "Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku",
title = "Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije",
volume = "11"
}
Anđelković, N.. (2022-07-25). Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije. in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku
Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku., 11.
Anđelković N. Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije. in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku. 2022;11..
Anđelković, Nemanja, "Jačanje kapaciteta kao formativna pretpostavka uloge civilnog društva u demokratizaciji Srbije" in Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku, 11 (2022-07-25).

Еманципује ли (са)знање?

Velinov, Marija; Krstić, Predrag

(Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2022)

TY - JOUR
AU - Velinov, Marija
AU - Krstić, Predrag
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2699
AB - Рад проблематизује саморазумљивост позитивно окарактерисаног односа еманципације са једне стране и (са)знања са друге. Аутори указују на макар једнако убедљиву противтрадицију оспоравања еманципаторског потенцијала знања – коју излажу у два засебна дела чланка. Први део посвећен је историјским представама знања као опасног, деструктивног, унесрећујућег. Уколико је циљ срећа, благостање или спокојство, управо би од знања ваљало одустати. Други део рада у питање доводи претпоставку еманципације као последице сазнања нужности. Ослобођење је ту поистовећено са прихватањем закона и својевољним подређивањем њима. Потом се елаборира и фронтални напад на саму идеју еманципације постмодернистичких филозофа који су, рефлектујући наводну тоталитарну „фаталност” пројеката еманципације, осудили сваку колективну „вољу за еманципацијом”, склону да елиминише неслагања или редукује разноликост. Аутори у закључку указују на савременост самог питања о статусу традиционално схваћеног знања и сигнализирају могућности његовог лика који би био ослобођен и „ослободилачке” функције.
AB - The paper analyzes and problematizes the self-understanding of the relationship between emancipation or liberation on one hand and knowledge or truth on the other. The authors point to at least an equally convincing counter-tradition of challenging the emancipatory potential of knowledge – which they present in two separate parts of the article. The first part is dedicated to historical notions of knowledge as dangerous, destructive or aggravating. If the goal is happiness, well-being or serenity, knowledge should be given up. The second part of the paper questions the assumption of emancipation as a consequence of knowledge. The basis of this connection lies in the idea of freedom, understood not as the absence of obstacles, but as a field of self-control and direction – for which only knowledge (of necessity) qualifies. This way, knowledge does not liberate by offering different choices, but spares the individuals the frustration of striving for the impossible. Eventually, postmodernist philosophers suggest abandoning the very idea of emancipation, condemning every collective “will to emancipate” as fatal totalitarian project. For their part, they detect, knowledge has always been inextricably linked to and imbued with power relations. Now it has only finally separated itself from the illusions of personal emancipation and social transformation and openly put into service not longer this or that truth, but its own usability, usefulness, profitability and effectiveness. In the conclusion, the authors point out the contemporaneity of the status question of the traditionally understood knowledge and signal the possibilities of its character liberated from the “liberating” function.
PB - Нови Сад: Библиотека Матице српске
T2 - Зборник Матице српске за друштвене науке
T1 - Еманципује ли (са)знање?
T1 - Does Knowledge Emancipate?
IS - 183
SP - 361
EP - 371
DO - 10.2298/ZMSDN2283361V
ER - 
@article{
author = "Velinov, Marija and Krstić, Predrag",
year = "2022",
abstract = "Рад проблематизује саморазумљивост позитивно окарактерисаног односа еманципације са једне стране и (са)знања са друге. Аутори указују на макар једнако убедљиву противтрадицију оспоравања еманципаторског потенцијала знања – коју излажу у два засебна дела чланка. Први део посвећен је историјским представама знања као опасног, деструктивног, унесрећујућег. Уколико је циљ срећа, благостање или спокојство, управо би од знања ваљало одустати. Други део рада у питање доводи претпоставку еманципације као последице сазнања нужности. Ослобођење је ту поистовећено са прихватањем закона и својевољним подређивањем њима. Потом се елаборира и фронтални напад на саму идеју еманципације постмодернистичких филозофа који су, рефлектујући наводну тоталитарну „фаталност” пројеката еманципације, осудили сваку колективну „вољу за еманципацијом”, склону да елиминише неслагања или редукује разноликост. Аутори у закључку указују на савременост самог питања о статусу традиционално схваћеног знања и сигнализирају могућности његовог лика који би био ослобођен и „ослободилачке” функције., The paper analyzes and problematizes the self-understanding of the relationship between emancipation or liberation on one hand and knowledge or truth on the other. The authors point to at least an equally convincing counter-tradition of challenging the emancipatory potential of knowledge – which they present in two separate parts of the article. The first part is dedicated to historical notions of knowledge as dangerous, destructive or aggravating. If the goal is happiness, well-being or serenity, knowledge should be given up. The second part of the paper questions the assumption of emancipation as a consequence of knowledge. The basis of this connection lies in the idea of freedom, understood not as the absence of obstacles, but as a field of self-control and direction – for which only knowledge (of necessity) qualifies. This way, knowledge does not liberate by offering different choices, but spares the individuals the frustration of striving for the impossible. Eventually, postmodernist philosophers suggest abandoning the very idea of emancipation, condemning every collective “will to emancipate” as fatal totalitarian project. For their part, they detect, knowledge has always been inextricably linked to and imbued with power relations. Now it has only finally separated itself from the illusions of personal emancipation and social transformation and openly put into service not longer this or that truth, but its own usability, usefulness, profitability and effectiveness. In the conclusion, the authors point out the contemporaneity of the status question of the traditionally understood knowledge and signal the possibilities of its character liberated from the “liberating” function.",
publisher = "Нови Сад: Библиотека Матице српске",
journal = "Зборник Матице српске за друштвене науке",
title = "Еманципује ли (са)знање?, Does Knowledge Emancipate?",
number = "183",
pages = "361-371",
doi = "10.2298/ZMSDN2283361V"
}
Velinov, M.,& Krstić, P.. (2022). Еманципује ли (са)знање?. in Зборник Матице српске за друштвене науке
Нови Сад: Библиотека Матице српске.(183), 361-371.
https://doi.org/10.2298/ZMSDN2283361V
Velinov M, Krstić P. Еманципује ли (са)знање?. in Зборник Матице српске за друштвене науке. 2022;(183):361-371.
doi:10.2298/ZMSDN2283361V .
Velinov, Marija, Krstić, Predrag, "Еманципује ли (са)знање?" in Зборник Матице српске за друштвене науке, no. 183 (2022):361-371,
https://doi.org/10.2298/ZMSDN2283361V . .

Bachelard en vacances: The Subject of Surrationalism and Its Functional Value

Ristić, Marko

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Ristić, Marko
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2694
AB - This paper deals with the problem of the subject in Bachelard’s concept of surrationalism. Focusing on the epistemological character of surrational creativity, the issue of the subject is approached through the analysis of the relationship between subjectivity and objectivity in the surrational act. Comparing the character of novelty in surrealism and surrationalism, the paper introduces Bachelard’s distinction between formal and material imagination, with the latter further discussed through the prepositions “against” [contre] and “in” [dans]. Bachelard’s theory of the internal dialectic – the theory of subdivision of the subject – is analyzed through his concept of reverie. The last chapter deals with the dialectic between the apodictic and the assertoric subject, aiming to reconsider the idea of interiority and repose.
AB - Rad se bavi problemom subjekta unutar Bašlarovog koncepta nadracionalizma. Fokusirajući se na epistemološki karakter nadracionalne kreativnosti, pitanju subjekta se pristupa kroz analizu odnosa subjektivnosti i objektivnosti u činu nadracionalizma. Sa ciljem poređenja karaktera novog u nadrealizmu i nadracionalizmu, pristupljeno je analizi Bašlarove distinkcije između formalne i materijalne imaginacije, čiji se dijalektički karakter dalje razmatra kroz predloge „protiv“ [contre] i „u“ [dans]. Takođe, Bašlarova teorija unutrašnje dijalektike – teorija podele subjekta – analizira se kroz njegov koncept sanjarije. U poslednjem poglavlju se ovaj problem analizira unutar dijalektike između apodiktičkog i asertoričkog subjekta, sa namerom da se preispita ideja unutrašnjosti i počinka.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Bachelard en vacances: The Subject of Surrationalism and Its Functional Value
T1 - Bašlar en vacances: subjekt nadracionalizma i njegova funkcionalna vrednost
IS - 3
VL - 33
SP - 621
EP - 631
DO - 10.2298/FID2203621R
ER - 
@article{
author = "Ristić, Marko",
year = "2022",
abstract = "This paper deals with the problem of the subject in Bachelard’s concept of surrationalism. Focusing on the epistemological character of surrational creativity, the issue of the subject is approached through the analysis of the relationship between subjectivity and objectivity in the surrational act. Comparing the character of novelty in surrealism and surrationalism, the paper introduces Bachelard’s distinction between formal and material imagination, with the latter further discussed through the prepositions “against” [contre] and “in” [dans]. Bachelard’s theory of the internal dialectic – the theory of subdivision of the subject – is analyzed through his concept of reverie. The last chapter deals with the dialectic between the apodictic and the assertoric subject, aiming to reconsider the idea of interiority and repose., Rad se bavi problemom subjekta unutar Bašlarovog koncepta nadracionalizma. Fokusirajući se na epistemološki karakter nadracionalne kreativnosti, pitanju subjekta se pristupa kroz analizu odnosa subjektivnosti i objektivnosti u činu nadracionalizma. Sa ciljem poređenja karaktera novog u nadrealizmu i nadracionalizmu, pristupljeno je analizi Bašlarove distinkcije između formalne i materijalne imaginacije, čiji se dijalektički karakter dalje razmatra kroz predloge „protiv“ [contre] i „u“ [dans]. Takođe, Bašlarova teorija unutrašnje dijalektike – teorija podele subjekta – analizira se kroz njegov koncept sanjarije. U poslednjem poglavlju se ovaj problem analizira unutar dijalektike između apodiktičkog i asertoričkog subjekta, sa namerom da se preispita ideja unutrašnjosti i počinka.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Bachelard en vacances: The Subject of Surrationalism and Its Functional Value, Bašlar en vacances: subjekt nadracionalizma i njegova funkcionalna vrednost",
number = "3",
volume = "33",
pages = "621-631",
doi = "10.2298/FID2203621R"
}
Ristić, M.. (2022). Bachelard en vacances: The Subject of Surrationalism and Its Functional Value. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(3), 621-631.
https://doi.org/10.2298/FID2203621R
Ristić M. Bachelard en vacances: The Subject of Surrationalism and Its Functional Value. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(3):621-631.
doi:10.2298/FID2203621R .
Ristić, Marko, "Bachelard en vacances: The Subject of Surrationalism and Its Functional Value" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 3 (2022):621-631,
https://doi.org/10.2298/FID2203621R . .

The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force

Bojić, Ljubiša; Bulatović, Aleksandra; Žikić, Simona

(Faculty of Philosophy, University of Belgrade – Department of Ethnology and Anthropology., 2022)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Žikić, Simona
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2687
AB - Recommender algorithms shape societies by individually exposing online users to everything they see, hear and feel online in real time. We examine development of recommender algorithms from the Page Rank and advertising platforms to Social Media Trending tools to draw conclusions about their social effects. Decisions on how to simplify the complex world around us into dozens of possibilities immensely affect societies and individuals. Similar to our perceptive apparatus, algorithms are eyes and ears in the online world, as they focus our attention towards what they "think" should be important, which is similar to news priming. That's why recommender algorithms are compared to mass media given their similar roles to sell products and prolong content exposure of online users. This inquiry concludes that AI driven recommender algorithms represent the most powerful social force at present. This indicates that recommender algorithms should be transparent to everyone and controlled by society as a public good. As recommender algorithms are usually based on artificial intelligence, human beings cannot see what's inside the black box, but should be able to set them for the benefit of individual and social well being. The fact that algorithms can be customized empowers societies to tackle the issues such as fake news, social polarization, echo chambers and spread of negative emotions, which ultimately affect individual well being and democratic capacity. Limitation of this inquiry is lack of quantitative analyisis. The main recommendations for further research is experiment on how much algorithms can predict our needs and wants.
PB - Faculty of Philosophy, University of Belgrade – Department of Ethnology and Anthropology.
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force
IS - 2
VL - 17
SP - 719
EP - 744
DO - 10.21301/eap.v17i2.11
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Bulatović, Aleksandra and Žikić, Simona",
year = "2022",
abstract = "Recommender algorithms shape societies by individually exposing online users to everything they see, hear and feel online in real time. We examine development of recommender algorithms from the Page Rank and advertising platforms to Social Media Trending tools to draw conclusions about their social effects. Decisions on how to simplify the complex world around us into dozens of possibilities immensely affect societies and individuals. Similar to our perceptive apparatus, algorithms are eyes and ears in the online world, as they focus our attention towards what they "think" should be important, which is similar to news priming. That's why recommender algorithms are compared to mass media given their similar roles to sell products and prolong content exposure of online users. This inquiry concludes that AI driven recommender algorithms represent the most powerful social force at present. This indicates that recommender algorithms should be transparent to everyone and controlled by society as a public good. As recommender algorithms are usually based on artificial intelligence, human beings cannot see what's inside the black box, but should be able to set them for the benefit of individual and social well being. The fact that algorithms can be customized empowers societies to tackle the issues such as fake news, social polarization, echo chambers and spread of negative emotions, which ultimately affect individual well being and democratic capacity. Limitation of this inquiry is lack of quantitative analyisis. The main recommendations for further research is experiment on how much algorithms can predict our needs and wants.",
publisher = "Faculty of Philosophy, University of Belgrade – Department of Ethnology and Anthropology.",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force",
number = "2",
volume = "17",
pages = "719-744",
doi = "10.21301/eap.v17i2.11"
}
Bojić, L., Bulatović, A.,& Žikić, S.. (2022). The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force. in Etnoantropološki problemi
Faculty of Philosophy, University of Belgrade – Department of Ethnology and Anthropology.., 17(2), 719-744.
https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.11
Bojić L, Bulatović A, Žikić S. The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force. in Etnoantropološki problemi. 2022;17(2):719-744.
doi:10.21301/eap.v17i2.11 .
Bojić, Ljubiša, Bulatović, Aleksandra, Žikić, Simona, "The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force" in Etnoantropološki problemi, 17, no. 2 (2022):719-744,
https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.11 . .

Posmatranje izbora 2022. godine: Kako je protekao izborni dan

Ilić, Vujo

(Institut za političke studije, 2022)

TY - JOUR
AU - Ilić, Vujo
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2683
AB - Republičke i lokalne izbore u Srbiji 2022. godine posmatrao je veći broj međunarodnih i domaćih posmatrača. U ovom radu posmatranje se predstavlja kao način da se oceni i unapredi kvalitet izbora, i iznose se glavni nalazi posmatranja izbora koje je sprovela organizacija Crta. Detaljno se iznosi metodologija posmatranja izbornog dana na reprezentativnom uzorku biračkih mesta, sa naglaskom na formiranju uzorka, konstrukciji upitnika i obuci posmatrača, i objašnjava se logika zaključivanja na osnovu sakupljenih podataka. Posmatranje izbornog dana potvrdilo je da zvanični rezultati izbora odražavaju rezultate sa biračkih mesta na reprezentativnom uzorku, i da, i kada se uzmu u obzir evidentirane nepravilnosti, održavaju izbornu volju glasača. Dodatno su analizirane reakcije učesnika na izborima, predstavnika kandidata, međunarodnih i domaćih posmatrača, koji nisu suštinski osporavali rezultate izbora. Koristeći rezultate dva anketna istraživanja Crte sprovedena pre i posle izbora dana, analiziraju se i stavovi građana prema izborima. U radu se takođe problematizuje svrha građanskog posmatranja izbornog dana, u širem kontekstu u kom ređe dolazi do direktne manipulacije rezultatima izbora, ali je sve izraženiji problem dugoročna neravnopravnost učesnika. Izborno posmatranje ostaje važno i u takvim okolnostima, kao način da se unaprede izbori u celini, i da se poveća poverenje u demokratiju.
PB - Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Posmatranje izbora 2022. godine: Kako je protekao izborni dan
VL - 4, posebno izdanje
SP - 369
EP - 399
DO - 10.22182/spm.specijal42022
ER - 
@article{
author = "Ilić, Vujo",
year = "2022",
abstract = "Republičke i lokalne izbore u Srbiji 2022. godine posmatrao je veći broj međunarodnih i domaćih posmatrača. U ovom radu posmatranje se predstavlja kao način da se oceni i unapredi kvalitet izbora, i iznose se glavni nalazi posmatranja izbora koje je sprovela organizacija Crta. Detaljno se iznosi metodologija posmatranja izbornog dana na reprezentativnom uzorku biračkih mesta, sa naglaskom na formiranju uzorka, konstrukciji upitnika i obuci posmatrača, i objašnjava se logika zaključivanja na osnovu sakupljenih podataka. Posmatranje izbornog dana potvrdilo je da zvanični rezultati izbora odražavaju rezultate sa biračkih mesta na reprezentativnom uzorku, i da, i kada se uzmu u obzir evidentirane nepravilnosti, održavaju izbornu volju glasača. Dodatno su analizirane reakcije učesnika na izborima, predstavnika kandidata, međunarodnih i domaćih posmatrača, koji nisu suštinski osporavali rezultate izbora. Koristeći rezultate dva anketna istraživanja Crte sprovedena pre i posle izbora dana, analiziraju se i stavovi građana prema izborima. U radu se takođe problematizuje svrha građanskog posmatranja izbornog dana, u širem kontekstu u kom ređe dolazi do direktne manipulacije rezultatima izbora, ali je sve izraženiji problem dugoročna neravnopravnost učesnika. Izborno posmatranje ostaje važno i u takvim okolnostima, kao način da se unaprede izbori u celini, i da se poveća poverenje u demokratiju.",
publisher = "Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Posmatranje izbora 2022. godine: Kako je protekao izborni dan",
volume = "4, posebno izdanje",
pages = "369-399",
doi = "10.22182/spm.specijal42022"
}
Ilić, V.. (2022). Posmatranje izbora 2022. godine: Kako je protekao izborni dan. in Srpska politička misao
Institut za političke studije., 4, posebno izdanje, 369-399.
https://doi.org/10.22182/spm.specijal42022
Ilić V. Posmatranje izbora 2022. godine: Kako je protekao izborni dan. in Srpska politička misao. 2022;4, posebno izdanje:369-399.
doi:10.22182/spm.specijal42022 .
Ilić, Vujo, "Posmatranje izbora 2022. godine: Kako je protekao izborni dan" in Srpska politička misao, 4, posebno izdanje (2022):369-399,
https://doi.org/10.22182/spm.specijal42022 . .

Kant’s Moral Theory as a Guide in Philanthropy

Radovanović, Bojana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2692
AB - This paper focuses on Kant’s moral theory and how it can guide our actions in philanthropy. Philanthropy is usually defined as a voluntary action aimed at relieving suffering and improving the quality of lives of others. It has been argued that, within the framework of Kant’s theory, it is our duty to be beneficent, sacrificing a part of our welfare for others. The duty of beneficence is a wide one. Interpreters of Kant disagree on what the wide duty of beneficence requires. While a few argue that it only requires that we provide help sometimes, others hold that the duty of beneficence should be seen as more demanding, particularly in cases of emergency when help is urgently required. We are morally obliged to promote the happiness of others, but the duty of beneficence does not tell us whose happiness and how much of our resources to give. Other than emergency cases, in fulfilling the duty of beneficence, we can prioritize the ends of those near and dear to us who concern us more. Moreover, on condition that we are not indifferent to others, it is morally permissible to prioritize our ends. Finally, the paper argues that it is not always straightforward what kind of action is required in helping someone in need, and that beneficence in Kantian terms is not limited to the philanthropic sector.
AB - U fokusu ovog rada je Kantova moralna teorija i na koji način ona može da usmerava naše odluke u domenu filantropije. Filantropija se obično definiše kao dobrovoljna radnja koja ima za cilj ublažavanje patnje i poboljšanje kvaliteta života drugih. Dobročinstvo je u okviru Kantove teorije dužnost. Kantovi interpretatori se ne slažu oko toga šta zahteva dužnost dobročinstva. Dok neki tvrde da je dovoljno da samo ponekad pružimo pomoć , drugi smatraju da bi dužnost dobročinstva trebalo posmatrati kao zahtevniju, posebno u hitnim slučajevima kada se pružanje pomoći smatra striktno obaveznom. Moralno smo dužni da unapređujemo sreć u drugih, ali nam dužnost dobročinstva ne govori čiju sreć u i koliko svojih sredstava u te svrhe treba da posvetimo. Osim kada su hitni slučajevi u pitanju, u ispunjavanju dužnosti dobročinstva, možemo dati prednost onima koji su nam bliski i dragi. Štaviše, pod uslovom da nismo ravnodušni prema drugima, moralno je dozvoljeno da dajemo prioritet sopstvenim ciljevima. Konačno, u radu se tvrdi da nije uvek nedvosmisleno koju konkretno radnju treba preduzeti da bismo postupali u skladu sa dužnošću dobročinstva, te da dobročinstvo u kantovskim terminima nije ograničeno na filantropski sektor.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Kant’s Moral Theory as a Guide in Philanthropy
T1 - Kantova moralna teorija kao vodilja u filantropiji
IS - 3
VL - 33
SP - 585
EP - 600
DO - 10.2298/FID2203585R
ER - 
@article{
author = "Radovanović, Bojana",
year = "2022",
abstract = "This paper focuses on Kant’s moral theory and how it can guide our actions in philanthropy. Philanthropy is usually defined as a voluntary action aimed at relieving suffering and improving the quality of lives of others. It has been argued that, within the framework of Kant’s theory, it is our duty to be beneficent, sacrificing a part of our welfare for others. The duty of beneficence is a wide one. Interpreters of Kant disagree on what the wide duty of beneficence requires. While a few argue that it only requires that we provide help sometimes, others hold that the duty of beneficence should be seen as more demanding, particularly in cases of emergency when help is urgently required. We are morally obliged to promote the happiness of others, but the duty of beneficence does not tell us whose happiness and how much of our resources to give. Other than emergency cases, in fulfilling the duty of beneficence, we can prioritize the ends of those near and dear to us who concern us more. Moreover, on condition that we are not indifferent to others, it is morally permissible to prioritize our ends. Finally, the paper argues that it is not always straightforward what kind of action is required in helping someone in need, and that beneficence in Kantian terms is not limited to the philanthropic sector., U fokusu ovog rada je Kantova moralna teorija i na koji način ona može da usmerava naše odluke u domenu filantropije. Filantropija se obično definiše kao dobrovoljna radnja koja ima za cilj ublažavanje patnje i poboljšanje kvaliteta života drugih. Dobročinstvo je u okviru Kantove teorije dužnost. Kantovi interpretatori se ne slažu oko toga šta zahteva dužnost dobročinstva. Dok neki tvrde da je dovoljno da samo ponekad pružimo pomoć , drugi smatraju da bi dužnost dobročinstva trebalo posmatrati kao zahtevniju, posebno u hitnim slučajevima kada se pružanje pomoći smatra striktno obaveznom. Moralno smo dužni da unapređujemo sreć u drugih, ali nam dužnost dobročinstva ne govori čiju sreć u i koliko svojih sredstava u te svrhe treba da posvetimo. Osim kada su hitni slučajevi u pitanju, u ispunjavanju dužnosti dobročinstva, možemo dati prednost onima koji su nam bliski i dragi. Štaviše, pod uslovom da nismo ravnodušni prema drugima, moralno je dozvoljeno da dajemo prioritet sopstvenim ciljevima. Konačno, u radu se tvrdi da nije uvek nedvosmisleno koju konkretno radnju treba preduzeti da bismo postupali u skladu sa dužnošću dobročinstva, te da dobročinstvo u kantovskim terminima nije ograničeno na filantropski sektor.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Kant’s Moral Theory as a Guide in Philanthropy, Kantova moralna teorija kao vodilja u filantropiji",
number = "3",
volume = "33",
pages = "585-600",
doi = "10.2298/FID2203585R"
}
Radovanović, B.. (2022). Kant’s Moral Theory as a Guide in Philanthropy. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(3), 585-600.
https://doi.org/10.2298/FID2203585R
Radovanović B. Kant’s Moral Theory as a Guide in Philanthropy. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(3):585-600.
doi:10.2298/FID2203585R .
Radovanović, Bojana, "Kant’s Moral Theory as a Guide in Philanthropy" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 3 (2022):585-600,
https://doi.org/10.2298/FID2203585R . .

Contingency and Convergence in the Theory of Evolution: Stephen Jay Gould vs. Simon Conway Morris

Jeftić, Andrej

(Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2022)

TY - JOUR
AU - Jeftić, Andrej
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2685
AB - Debating the interpretation of the Burgess Shale fossil records, Stephen Jay Gould and Simon Conway Morris have formulated two conflicting theses regarding the nature of evolutionary processes. While Gould argued that evolution is essentially a contingent process whose outcomes are unpredictable, Conway Morris claimed that the omnipresence of convergence testifies that it is in fact deterministic, leading to predictable and inevitable outcomes. Their theses have been extensively researched from various perspectives. However, a systematic parallel analysis of the core arguments each of them offered in support of their thesis has been lacking. I argue Conway Morris has successfully exposed the core weaknesses of Gould’s thesis and offered a comprehensive account in favor of the major role of convergence in evolutionary history. On the other hand, I will point out some of the weak points in the latter’s arguments supporting the
deterministic view of life’s evolution. Although Conway Morris has been more successful in arguing for the deterministic nature of the evolutionary processes, both theses could be improved if their shortcomings are taken into consideration.
PB - Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
T2 - Belgrade Philosophical Annual
T1 - Contingency and Convergence in the Theory of Evolution: Stephen Jay Gould vs. Simon Conway Morris
IS - 1
VL - 35
SP - 31
EP - 48
DO - 10.5937/BPA2235031J
ER - 
@article{
author = "Jeftić, Andrej",
year = "2022",
abstract = "Debating the interpretation of the Burgess Shale fossil records, Stephen Jay Gould and Simon Conway Morris have formulated two conflicting theses regarding the nature of evolutionary processes. While Gould argued that evolution is essentially a contingent process whose outcomes are unpredictable, Conway Morris claimed that the omnipresence of convergence testifies that it is in fact deterministic, leading to predictable and inevitable outcomes. Their theses have been extensively researched from various perspectives. However, a systematic parallel analysis of the core arguments each of them offered in support of their thesis has been lacking. I argue Conway Morris has successfully exposed the core weaknesses of Gould’s thesis and offered a comprehensive account in favor of the major role of convergence in evolutionary history. On the other hand, I will point out some of the weak points in the latter’s arguments supporting the
deterministic view of life’s evolution. Although Conway Morris has been more successful in arguing for the deterministic nature of the evolutionary processes, both theses could be improved if their shortcomings are taken into consideration.",
publisher = "Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu",
journal = "Belgrade Philosophical Annual",
title = "Contingency and Convergence in the Theory of Evolution: Stephen Jay Gould vs. Simon Conway Morris",
number = "1",
volume = "35",
pages = "31-48",
doi = "10.5937/BPA2235031J"
}
Jeftić, A.. (2022). Contingency and Convergence in the Theory of Evolution: Stephen Jay Gould vs. Simon Conway Morris. in Belgrade Philosophical Annual
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu., 35(1), 31-48.
https://doi.org/10.5937/BPA2235031J
Jeftić A. Contingency and Convergence in the Theory of Evolution: Stephen Jay Gould vs. Simon Conway Morris. in Belgrade Philosophical Annual. 2022;35(1):31-48.
doi:10.5937/BPA2235031J .
Jeftić, Andrej, "Contingency and Convergence in the Theory of Evolution: Stephen Jay Gould vs. Simon Conway Morris" in Belgrade Philosophical Annual, 35, no. 1 (2022):31-48,
https://doi.org/10.5937/BPA2235031J . .

Protocolli di teoria del progetto

Bojanić, Petar

(Torino: Academia University Press, 2022)

TY - CHAP
AU - Bojanić, Petar
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2647
PB - Torino: Academia University Press
T2 - Praticare la Teoria
T1 - Protocolli di teoria del progetto
SP - 3
EP - 9
ER - 
@inbook{
author = "Bojanić, Petar",
year = "2022",
publisher = "Torino: Academia University Press",
journal = "Praticare la Teoria",
booktitle = "Protocolli di teoria del progetto",
pages = "3-9"
}
Bojanić, P.. (2022). Protocolli di teoria del progetto. in Praticare la Teoria
Torino: Academia University Press., 3-9.
Bojanić P. Protocolli di teoria del progetto. in Praticare la Teoria. 2022;:3-9..
Bojanić, Petar, "Protocolli di teoria del progetto" in Praticare la Teoria (2022):3-9.

Thomas Hobbes on Betrayal of the Fatherland (In War)

Bojanić, Petar

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2646
AB - My intention is to demonstrate how Hobbes’ attempts to adapt two ancient institutions from Roman
Law to his own time and knowledge of theology and philosophy. Treason (and the figure of the traitor)
could be quite significant within the context of Hobbes’ (but not only his) understanding of the figure
of the sovereign and sovereignty. The central part of the text is an endeavor to ascertain the source and
unconditional condition for treason as such, within the framework of Hobbes’ theory of representation
(representatio) which he writes about in Chapter 16 of the Leviathan. The act or performance in which we
could perhaps recognize a traitorous gesture (or the dynamic of treason) could be found in the so-called
paradox of representation. The “traitor” breaks the chain of the transfer of power and empowerment,
thus stops representation, and puts an end to speaking in the name of the other. If it is possible to discover
whether this is possible and whether speaking and acting in one’s own name always carries elements of
treason, then we can conclude that differing forms of “direct” speech and action (“in one’s own name”)
are “acts of treason.” In that case, what interests me is whether “treason” is found within the heart of representative
democracy, and thus if it is de facto an integral part of a democratic order and society.
PB - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
T2 - Horizon Феноменологические исследования
T1 - Thomas Hobbes on Betrayal of the Fatherland (In War)
IS - 1
VL - 11
SP - 421
EP - 440
DO - 10.21638/2226-5260-2022-11-421-440
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar",
year = "2022",
abstract = "My intention is to demonstrate how Hobbes’ attempts to adapt two ancient institutions from Roman
Law to his own time and knowledge of theology and philosophy. Treason (and the figure of the traitor)
could be quite significant within the context of Hobbes’ (but not only his) understanding of the figure
of the sovereign and sovereignty. The central part of the text is an endeavor to ascertain the source and
unconditional condition for treason as such, within the framework of Hobbes’ theory of representation
(representatio) which he writes about in Chapter 16 of the Leviathan. The act or performance in which we
could perhaps recognize a traitorous gesture (or the dynamic of treason) could be found in the so-called
paradox of representation. The “traitor” breaks the chain of the transfer of power and empowerment,
thus stops representation, and puts an end to speaking in the name of the other. If it is possible to discover
whether this is possible and whether speaking and acting in one’s own name always carries elements of
treason, then we can conclude that differing forms of “direct” speech and action (“in one’s own name”)
are “acts of treason.” In that case, what interests me is whether “treason” is found within the heart of representative
democracy, and thus if it is de facto an integral part of a democratic order and society.",
publisher = "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",
journal = "Horizon Феноменологические исследования",
title = "Thomas Hobbes on Betrayal of the Fatherland (In War)",
number = "1",
volume = "11",
pages = "421-440",
doi = "10.21638/2226-5260-2022-11-421-440"
}
Bojanić, P.. (2022). Thomas Hobbes on Betrayal of the Fatherland (In War). in Horizon Феноменологические исследования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ., 11(1), 421-440.
https://doi.org/10.21638/2226-5260-2022-11-421-440
Bojanić P. Thomas Hobbes on Betrayal of the Fatherland (In War). in Horizon Феноменологические исследования. 2022;11(1):421-440.
doi:10.21638/2226-5260-2022-11-421-440 .
Bojanić, Petar, "Thomas Hobbes on Betrayal of the Fatherland (In War)" in Horizon Феноменологические исследования, 11, no. 1 (2022):421-440,
https://doi.org/10.21638/2226-5260-2022-11-421-440 . .

Razvoj ideje o nacionalnim institucijama za ljudska prava: od prve skice do Ženevskih smernica (1946–1978)

Glušac, Luka

(Beograd: Institut za uporedno pravo, 2022)

TY - JOUR
AU - Glušac, Luka
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2545
AB - Koncept nacionalnih institucija za ljudska prava kakav danas poznajemo nastao je pod okriljem Ujedinjenih nacija. Iako su nacionalne institucije za ljudska prava u savremenom kontekstu predmet rastućeg broja istraživanja, evolutivni put same ideje o njihovom stvaranju ostao je umnogome neosvetljen. Ovim radom se želi doprineti popunjavanju te praznine u literaturi, tako što se kroz analizu ključnih dokumenata nastalih u radu Ujedinjenih nacija prati istorijat ideje o nacionalnim institucijama za ljudska prava od kraja Drugog svetskog rata do usvajanja Ženevskih smernica 1978. godine. Rad otkiva kako se sam koncept nacionalnih institucija za ljudska prava razvijao kroz vreme, kako je razumevan, koje funkcije su vezivane za ove institucije, a koje organizacione forme uzimane kao modeli. U radu se sagledavaju kretanja stavova država članica u odnosu na dato pitanje i omogućava bolje razumevanje konteksta u kojem se ova ideja razvijala. S tim u vezi, rad nudi nova saznanja o tome kako je proces pregovaranja osnovnih konvencija UN o ljudskim pravima uticao na razvoj ideje o stvaranju nacionalnih institucija za ljudska prava, što je faktor koji dosad nije razmatran.
PB - Beograd: Institut za uporedno pravo
T2 - Strani pravni život
T1 - Razvoj ideje o nacionalnim institucijama za ljudska prava: od prve skice do Ženevskih smernica (1946–1978)
IS - 1
VL - 66
SP - 59
EP - 74
DO - 10 .5937/spz66-36226
ER - 
@article{
author = "Glušac, Luka",
year = "2022",
abstract = "Koncept nacionalnih institucija za ljudska prava kakav danas poznajemo nastao je pod okriljem Ujedinjenih nacija. Iako su nacionalne institucije za ljudska prava u savremenom kontekstu predmet rastućeg broja istraživanja, evolutivni put same ideje o njihovom stvaranju ostao je umnogome neosvetljen. Ovim radom se želi doprineti popunjavanju te praznine u literaturi, tako što se kroz analizu ključnih dokumenata nastalih u radu Ujedinjenih nacija prati istorijat ideje o nacionalnim institucijama za ljudska prava od kraja Drugog svetskog rata do usvajanja Ženevskih smernica 1978. godine. Rad otkiva kako se sam koncept nacionalnih institucija za ljudska prava razvijao kroz vreme, kako je razumevan, koje funkcije su vezivane za ove institucije, a koje organizacione forme uzimane kao modeli. U radu se sagledavaju kretanja stavova država članica u odnosu na dato pitanje i omogućava bolje razumevanje konteksta u kojem se ova ideja razvijala. S tim u vezi, rad nudi nova saznanja o tome kako je proces pregovaranja osnovnih konvencija UN o ljudskim pravima uticao na razvoj ideje o stvaranju nacionalnih institucija za ljudska prava, što je faktor koji dosad nije razmatran.",
publisher = "Beograd: Institut za uporedno pravo",
journal = "Strani pravni život",
title = "Razvoj ideje o nacionalnim institucijama za ljudska prava: od prve skice do Ženevskih smernica (1946–1978)",
number = "1",
volume = "66",
pages = "59-74",
doi = "10 .5937/spz66-36226"
}
Glušac, L.. (2022). Razvoj ideje o nacionalnim institucijama za ljudska prava: od prve skice do Ženevskih smernica (1946–1978). in Strani pravni život
Beograd: Institut za uporedno pravo., 66(1), 59-74.
https://doi.org/10 .5937/spz66-36226
Glušac L. Razvoj ideje o nacionalnim institucijama za ljudska prava: od prve skice do Ženevskih smernica (1946–1978). in Strani pravni život. 2022;66(1):59-74.
doi:10 .5937/spz66-36226 .
Glušac, Luka, "Razvoj ideje o nacionalnim institucijama za ljudska prava: od prve skice do Ženevskih smernica (1946–1978)" in Strani pravni život, 66, no. 1 (2022):59-74,
https://doi.org/10 .5937/spz66-36226 . .

Contested Meanings of Migration Facilitation: Emigration Agents, Coyotes, Rescuers, and Human Traffickers

Gužvica, Stefan

(German Historical Institute, 2022)

TY - CONF
AU - Gužvica, Stefan
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2641
PB - German Historical Institute
C3 - Bulletin of the German Historical Institute
T1 - Contested Meanings of Migration Facilitation: Emigration Agents, Coyotes, Rescuers, and Human Traffickers
IS - 69
SP - 202
EP - 209
ER - 
@conference{
author = "Gužvica, Stefan",
year = "2022",
publisher = "German Historical Institute",
journal = "Bulletin of the German Historical Institute",
title = "Contested Meanings of Migration Facilitation: Emigration Agents, Coyotes, Rescuers, and Human Traffickers",
number = "69",
pages = "202-209"
}
Gužvica, S.. (2022). Contested Meanings of Migration Facilitation: Emigration Agents, Coyotes, Rescuers, and Human Traffickers. in Bulletin of the German Historical Institute
German Historical Institute.(69), 202-209.
Gužvica S. Contested Meanings of Migration Facilitation: Emigration Agents, Coyotes, Rescuers, and Human Traffickers. in Bulletin of the German Historical Institute. 2022;(69):202-209..
Gužvica, Stefan, "Contested Meanings of Migration Facilitation: Emigration Agents, Coyotes, Rescuers, and Human Traffickers" in Bulletin of the German Historical Institute, no. 69 (2022):202-209.

Embodying Metaverse as Artificial Life: At the Intersection of Media and 4E Cognition Theories

Uspenski, Ivana; Guga, Jelena

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Uspenski, Ivana
AU - Guga, Jelena
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2645
AB - In the last decades of the 20th century we have seen media theories and cognitive sciences grow, mature and reach their pinnacles by analysing, each from their own disciplinary perspective, two of the same core phenomena: that of media as the environment, transmitter and creator of stimuli, and that of embodied human mind as the stimuli receiver, interpreter, experiencer, and also how both are affected by each other. Even though treating a range of very similar problems and coming to similar conclusions, this still has not brought these two disciplines closer together or resulted in their interdisciplinary approach. They did coalesce in regards to traditional media such as film, but more points of connection are needed for untangling interactive and immersive media environments and their effects on human cognition, action, and perception. With the rise of VR and VR-like systems, especially as they start to evolve into the Metaverse as their main platform of interconnectivity, the tissue of the body becomes almost physically intertwined with that of the virtual surrounding it inhabits through immersion. Simultaneously, the interest in these disciplines arises anew, and especially the need to use their concepts in an interdisciplinary way. This paper’s main interest is to bring these disciplines together in problematising the position of a physical body and its sensory-motor capabilities and their development within synthetic surroundings as Metaverse and anticipate potential downsides of Metaverse’s uncontrolled growth. We will do so also by looking into Metaverse as an artificial-life-like phenomenon, following artificial-life rules and evolving a completely new ‘corporeality’, a body which is completely adapted to virtual spaces. We call this body the Dry Body, an entity sharing cognitive resources with the physical body it is not a physical part of, but has to extend to.
AB - U poslednjim decenijama 20. veka videli smo kako medijske teorije i kognitivne nauke rastu, sazrevaju i dostižu svoje vrhunce analizirajući, svaki iz svoje disciplinske perspektive, dva srodna osnovna fenomena: medije kao okruženje, prenosioce i kreatore stimulusa i otelovljeni ljudski um u dinamičnoj interakciji sa okruženjem, kao i načine na koje mediji i um utiču na i transformišu jedno drugo. Iako tretiraju čitav niz veoma sličnih problema i dolaze do sličnih zaključaka, to ipak nije dovoljno približilo ove dve discipline niti je rezultiralo njihovim interdisciplinarnim pristupom rešavanju ovih pitanja. Pomak je napravljen kroz kognitivne teorije medija u kojima je fokus uglavnom na tradicionalnim medijskim formama poput filma. Ipak, potrebno je uspostavljanje više tačaka povezivanja za rasplet interaktivnih i imerzivnih medijskih okruženja i njihovih efekata na ljudsku kogniciju, akciju i percepciju. Sa usponom sistema virtuelne realnosti (VR), posebno u trenutku kada počinju da evoluiraju u Metaverzum kao svoju glavnu platformu povezivanja, tkivo tela postaje gotovo fizički isprepleteno sa tkivom virtuelnog okruženja u kom egzistira kroz uranjanje. Istovremeno sa Metaverzumom, iznova se javlja interesovanje za ove dve discipline, a posebno potreba da se njihovi koncepti koriste na interdisciplinaran način. Cilj ovog rada je da spoji ove discipline u problematizaciji položaja fizičkog tela i njegovih senzorno-motoričkih sposobnosti i njihovog razvoja u sintetičkom okruženju kao što je Metaverzum, kao i da predvidi potencijalne negativne strane nekontrolisanog rasta Metaverzuma. Metaverzum ćemo posmatrati kao fenomen veštačkog života, prateći pravila veštačkog života i razvijajući potpuno novu „telesnost“, odnosno telo koje je potpuno prilagođeno virtuelnim prostorima. Ovo telo nazivamo Suvim telom. Ono je entitet koji deli kognitivne resurse sa fizičkim telom čiji nije fizički deo, već se na njega proširuje. Polazimo od premise da svaka nova, inovativna tehnologija u svom razvoju sledi pravila algoritama rasta, što znači da se njeno konačno ‘krajnje stanje’ nikada ne može znati ili predvideti unapred, kao ni promene koje ona donosi u postojeći svet i njegov ekosistem. Što je veća inovacija, to je veći uticaj i promena na stvarni stvarni svet i naša biološka tela u njemu. Metaverzum, kao krajnja tehnička inovacija u oblasti virtuelnosti i manifestacija veštačkog života koji evolutivno prioritizuje „suva tela“, nosi sa sobom značajne i nepredvidive načine na koje se naša biološka tela dalje koriste i razvijaju. Konačno, naglašavamo važnost kontrolisanog, praćenog i doziranog kognitivnog učešća u Metaverse-u, kako bi se uspostavio i sačuvao kognitivni balans između suvih tela i bioloških tela.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Embodying Metaverse as Artificial Life: At the Intersection of Media and 4E Cognition Theories
T1 - Utelovljenje Metaverzuma kao arificijelnog života: na preseku medijskih i 4E kognitivnih teorija
IS - 2
VL - 33
SP - 326
EP - 345
DO - 10.2298/FID2202326U
ER - 
@article{
author = "Uspenski, Ivana and Guga, Jelena",
year = "2022",
abstract = "In the last decades of the 20th century we have seen media theories and cognitive sciences grow, mature and reach their pinnacles by analysing, each from their own disciplinary perspective, two of the same core phenomena: that of media as the environment, transmitter and creator of stimuli, and that of embodied human mind as the stimuli receiver, interpreter, experiencer, and also how both are affected by each other. Even though treating a range of very similar problems and coming to similar conclusions, this still has not brought these two disciplines closer together or resulted in their interdisciplinary approach. They did coalesce in regards to traditional media such as film, but more points of connection are needed for untangling interactive and immersive media environments and their effects on human cognition, action, and perception. With the rise of VR and VR-like systems, especially as they start to evolve into the Metaverse as their main platform of interconnectivity, the tissue of the body becomes almost physically intertwined with that of the virtual surrounding it inhabits through immersion. Simultaneously, the interest in these disciplines arises anew, and especially the need to use their concepts in an interdisciplinary way. This paper’s main interest is to bring these disciplines together in problematising the position of a physical body and its sensory-motor capabilities and their development within synthetic surroundings as Metaverse and anticipate potential downsides of Metaverse’s uncontrolled growth. We will do so also by looking into Metaverse as an artificial-life-like phenomenon, following artificial-life rules and evolving a completely new ‘corporeality’, a body which is completely adapted to virtual spaces. We call this body the Dry Body, an entity sharing cognitive resources with the physical body it is not a physical part of, but has to extend to., U poslednjim decenijama 20. veka videli smo kako medijske teorije i kognitivne nauke rastu, sazrevaju i dostižu svoje vrhunce analizirajući, svaki iz svoje disciplinske perspektive, dva srodna osnovna fenomena: medije kao okruženje, prenosioce i kreatore stimulusa i otelovljeni ljudski um u dinamičnoj interakciji sa okruženjem, kao i načine na koje mediji i um utiču na i transformišu jedno drugo. Iako tretiraju čitav niz veoma sličnih problema i dolaze do sličnih zaključaka, to ipak nije dovoljno približilo ove dve discipline niti je rezultiralo njihovim interdisciplinarnim pristupom rešavanju ovih pitanja. Pomak je napravljen kroz kognitivne teorije medija u kojima je fokus uglavnom na tradicionalnim medijskim formama poput filma. Ipak, potrebno je uspostavljanje više tačaka povezivanja za rasplet interaktivnih i imerzivnih medijskih okruženja i njihovih efekata na ljudsku kogniciju, akciju i percepciju. Sa usponom sistema virtuelne realnosti (VR), posebno u trenutku kada počinju da evoluiraju u Metaverzum kao svoju glavnu platformu povezivanja, tkivo tela postaje gotovo fizički isprepleteno sa tkivom virtuelnog okruženja u kom egzistira kroz uranjanje. Istovremeno sa Metaverzumom, iznova se javlja interesovanje za ove dve discipline, a posebno potreba da se njihovi koncepti koriste na interdisciplinaran način. Cilj ovog rada je da spoji ove discipline u problematizaciji položaja fizičkog tela i njegovih senzorno-motoričkih sposobnosti i njihovog razvoja u sintetičkom okruženju kao što je Metaverzum, kao i da predvidi potencijalne negativne strane nekontrolisanog rasta Metaverzuma. Metaverzum ćemo posmatrati kao fenomen veštačkog života, prateći pravila veštačkog života i razvijajući potpuno novu „telesnost“, odnosno telo koje je potpuno prilagođeno virtuelnim prostorima. Ovo telo nazivamo Suvim telom. Ono je entitet koji deli kognitivne resurse sa fizičkim telom čiji nije fizički deo, već se na njega proširuje. Polazimo od premise da svaka nova, inovativna tehnologija u svom razvoju sledi pravila algoritama rasta, što znači da se njeno konačno ‘krajnje stanje’ nikada ne može znati ili predvideti unapred, kao ni promene koje ona donosi u postojeći svet i njegov ekosistem. Što je veća inovacija, to je veći uticaj i promena na stvarni stvarni svet i naša biološka tela u njemu. Metaverzum, kao krajnja tehnička inovacija u oblasti virtuelnosti i manifestacija veštačkog života koji evolutivno prioritizuje „suva tela“, nosi sa sobom značajne i nepredvidive načine na koje se naša biološka tela dalje koriste i razvijaju. Konačno, naglašavamo važnost kontrolisanog, praćenog i doziranog kognitivnog učešća u Metaverse-u, kako bi se uspostavio i sačuvao kognitivni balans između suvih tela i bioloških tela.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Embodying Metaverse as Artificial Life: At the Intersection of Media and 4E Cognition Theories, Utelovljenje Metaverzuma kao arificijelnog života: na preseku medijskih i 4E kognitivnih teorija",
number = "2",
volume = "33",
pages = "326-345",
doi = "10.2298/FID2202326U"
}
Uspenski, I.,& Guga, J.. (2022). Embodying Metaverse as Artificial Life: At the Intersection of Media and 4E Cognition Theories. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(2), 326-345.
https://doi.org/10.2298/FID2202326U
Uspenski I, Guga J. Embodying Metaverse as Artificial Life: At the Intersection of Media and 4E Cognition Theories. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(2):326-345.
doi:10.2298/FID2202326U .
Uspenski, Ivana, Guga, Jelena, "Embodying Metaverse as Artificial Life: At the Intersection of Media and 4E Cognition Theories" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 2 (2022):326-345,
https://doi.org/10.2298/FID2202326U . .

How Technology Impacts Communication and Identity-Creation

Žikić, Simona

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Žikić, Simona
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2643
AB - The basic thesis of this paper is that communication is a fundamental activity of all human practices and that identity is constructed with the help of communication. Defining identity cannot be explained and understood exclusively from the standpoint of philosophy, sociology, political science or psychology. Given that the Latin root of the word communication, communio, refers to community, we can say that communication as a science best covers the relationships that people establish within the community such as schools, families, work environment, social networks and forums. The activity of communication is the establishment of a community, i.e., sociability. To communicate means to unite something – to bring one’s actions into harmony with the community and with social life. In that sense, communication is in its essence a transition from the individual to the collective. 

In addition, any specific form of communication depends on the wider cultural and socio-political environment in which modern people operate. This paper aims to explore the impact of technology on individual identity, to answer questions about whether robots can have the same characteristics as personalities, and whether, and in what way, machines have an impact on people. The reason for asking such questions is the decision of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament to pass a law that will grant autonomous robots the status of “electronic personalities”.
AB - Osnovna teza ovog rada jeste da komunikacija predstavlja bazičnu aktivnost svih ljudskih praksi i da se identitet konstruiše uz pomoć komunikacije. Definisati identitet ne može se objasniti i razumeti isključivo sa stanovišta filozofije, sociologije, politikologije ili psihologije. S obzirom na to da latinski koren reči komunikacija, communio, upućuje na zajednicu, slobodno možemo reći da komunikologija kao nauka najbolje pokriva niz odnosa koje ljudi uspostavljaju unutar zajednice kakvu predstavljaju škole, porodica, radno okruženje, društvene mreže i forumi. Delatnost komunikacije jeste uspostavljanje zajednice, odnosno društvenosti. U kontekstu komunikacije, saopštiti znači nešto združiti, odnosno dovesti svoje delovanje u sklad sa zajednicom i društvenim životom. U tom smislu, komunikacija je u svojoj suštini prelaz od individualnog ka kolektivnom. Pored navedenog, specifičan oblik komunikacije zavisi od šireg kulturnog i društveno-političkog okruženja u kojem današnji čovek funkcioniše te zbog toga ovaj rad ima za cilj i da istraži uticaj tehnologije na identitet pojedinca, da odgovori na pitanja da li je moguće da roboti imaju iste karakteristike ličnosti, i da li i na koji način mašine imaju uticaj na ljude. Razlog postavljanja ovakvih pitanja je i odluka Odbora za pravna pitanja Evropskog parlamenta da se donese zakon koji će autonomnim robotima dodeliti status „elektronskih ličnosti“.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - How Technology Impacts Communication and Identity-Creation
T1 - Kako tehnologija utiče na proces komunikacije i kreiranja identiteta
IS - 2
VL - 33
SP - 297
EP - 310
DO - 10.2298/FID2202297Z
ER - 
@article{
author = "Žikić, Simona",
year = "2022",
abstract = "The basic thesis of this paper is that communication is a fundamental activity of all human practices and that identity is constructed with the help of communication. Defining identity cannot be explained and understood exclusively from the standpoint of philosophy, sociology, political science or psychology. Given that the Latin root of the word communication, communio, refers to community, we can say that communication as a science best covers the relationships that people establish within the community such as schools, families, work environment, social networks and forums. The activity of communication is the establishment of a community, i.e., sociability. To communicate means to unite something – to bring one’s actions into harmony with the community and with social life. In that sense, communication is in its essence a transition from the individual to the collective. 

In addition, any specific form of communication depends on the wider cultural and socio-political environment in which modern people operate. This paper aims to explore the impact of technology on individual identity, to answer questions about whether robots can have the same characteristics as personalities, and whether, and in what way, machines have an impact on people. The reason for asking such questions is the decision of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament to pass a law that will grant autonomous robots the status of “electronic personalities”., Osnovna teza ovog rada jeste da komunikacija predstavlja bazičnu aktivnost svih ljudskih praksi i da se identitet konstruiše uz pomoć komunikacije. Definisati identitet ne može se objasniti i razumeti isključivo sa stanovišta filozofije, sociologije, politikologije ili psihologije. S obzirom na to da latinski koren reči komunikacija, communio, upućuje na zajednicu, slobodno možemo reći da komunikologija kao nauka najbolje pokriva niz odnosa koje ljudi uspostavljaju unutar zajednice kakvu predstavljaju škole, porodica, radno okruženje, društvene mreže i forumi. Delatnost komunikacije jeste uspostavljanje zajednice, odnosno društvenosti. U kontekstu komunikacije, saopštiti znači nešto združiti, odnosno dovesti svoje delovanje u sklad sa zajednicom i društvenim životom. U tom smislu, komunikacija je u svojoj suštini prelaz od individualnog ka kolektivnom. Pored navedenog, specifičan oblik komunikacije zavisi od šireg kulturnog i društveno-političkog okruženja u kojem današnji čovek funkcioniše te zbog toga ovaj rad ima za cilj i da istraži uticaj tehnologije na identitet pojedinca, da odgovori na pitanja da li je moguće da roboti imaju iste karakteristike ličnosti, i da li i na koji način mašine imaju uticaj na ljude. Razlog postavljanja ovakvih pitanja je i odluka Odbora za pravna pitanja Evropskog parlamenta da se donese zakon koji će autonomnim robotima dodeliti status „elektronskih ličnosti“.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "How Technology Impacts Communication and Identity-Creation, Kako tehnologija utiče na proces komunikacije i kreiranja identiteta",
number = "2",
volume = "33",
pages = "297-310",
doi = "10.2298/FID2202297Z"
}
Žikić, S.. (2022). How Technology Impacts Communication and Identity-Creation. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(2), 297-310.
https://doi.org/10.2298/FID2202297Z
Žikić S. How Technology Impacts Communication and Identity-Creation. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(2):297-310.
doi:10.2298/FID2202297Z .
Žikić, Simona, "How Technology Impacts Communication and Identity-Creation" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 2 (2022):297-310,
https://doi.org/10.2298/FID2202297Z . .

Brain-Machine Interface: New Challenge for Humanity

Nikolić, Nemanja; Bojić, Ljubiša; Tucaković, Lana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Nemanja
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Tucaković, Lana
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2642
AB - The aim of this paper is to clarify specific aspects of the impact of the brain-machine interface on our understanding of subjectivity. The brain-machine interface is presented as a phase of cyborgization of humans. Some projects in the field of brain-machine interface are aimed at enabling consensual telepathy – communication without symbolic mediation. Consensual telepathy refers to one of potential ways of transmission of information within singularity. Therefore, consensual telepathy is an important aspect of singularity. Singularity or human-machine symbiosis shows some similarities with child-mother unity. Therefore, the psychodynamic perspective might be considered useful in thinking about human-machine symbiosis. Knowledge from developmental psychodynamic psychology combined with insights by Slavoj Žižek and Jean Baudrillard provides an additional perspective looking at human-machine symbiosis. The paper claims that if consensual telepathy becomes another way of communication, it will have the potential to annihilate subjectivity making it schizophrenic. At the same time, we look at the possibility of an escape from our inner world through the prism of addictions.
AB - Cilj ovog rada je da razjasni neke specifične aspekte koji se odnose na uticaj interfejsa mozak-mašina na naše razumevanje subjektivnosti. Interfejs mozak-mašina predstavljen je kao faza u kiborgizaciji ljudi. Određeni projekti u oblasti interfejs mozak-mašina imaju za cilj da omoguće uspostavljanje konsenzualne telepatije – komunikacije bez simboličkog posredovanja. Konsenzualna telepatija upućuje na jedan od mogućih načina transmisije informacija unutar singularnosti. Stoga, konsenzualna telepatija predstavlja važan aspekt singularnosti. Singularnost ili simbioza čovek-mašina pokazuje neke sličnosti sa jedinstvom deteta i majke. Stoga bi se psihodinamska perspektiva mogla pokazati korisna u razmišljanju o simbiozi čovek-mašina. Znanje iz razvojne psihodinamske psihologije u kombinaciji sa uvidima Slavoja Žižeka i Žana Bodrijara treba da pruži dodatnu perspektivu gledanja na simbiozu između ljudi i mašina. Stav iznet u radu je da ukoliko konsenzualna telepatija postane moguć i način komunikacije, imaće potencijal da uništi subjektivnost čineć i je shizofrenom.U isto vreme, mogućnost brzog bega od našeg unutruašnjeg sveta posmatramo kroz prizmu zavisnosti.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Brain-Machine Interface: New Challenge for Humanity
T1 - Interfejs mozak-mašina: novi izazov za čovečanstvo
IS - 2
VL - 33
SP - 283
EP - 296
DO - 10.2298/FID2202283N
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Nemanja and Bojić, Ljubiša and Tucaković, Lana",
year = "2022",
abstract = "The aim of this paper is to clarify specific aspects of the impact of the brain-machine interface on our understanding of subjectivity. The brain-machine interface is presented as a phase of cyborgization of humans. Some projects in the field of brain-machine interface are aimed at enabling consensual telepathy – communication without symbolic mediation. Consensual telepathy refers to one of potential ways of transmission of information within singularity. Therefore, consensual telepathy is an important aspect of singularity. Singularity or human-machine symbiosis shows some similarities with child-mother unity. Therefore, the psychodynamic perspective might be considered useful in thinking about human-machine symbiosis. Knowledge from developmental psychodynamic psychology combined with insights by Slavoj Žižek and Jean Baudrillard provides an additional perspective looking at human-machine symbiosis. The paper claims that if consensual telepathy becomes another way of communication, it will have the potential to annihilate subjectivity making it schizophrenic. At the same time, we look at the possibility of an escape from our inner world through the prism of addictions., Cilj ovog rada je da razjasni neke specifične aspekte koji se odnose na uticaj interfejsa mozak-mašina na naše razumevanje subjektivnosti. Interfejs mozak-mašina predstavljen je kao faza u kiborgizaciji ljudi. Određeni projekti u oblasti interfejs mozak-mašina imaju za cilj da omoguće uspostavljanje konsenzualne telepatije – komunikacije bez simboličkog posredovanja. Konsenzualna telepatija upućuje na jedan od mogućih načina transmisije informacija unutar singularnosti. Stoga, konsenzualna telepatija predstavlja važan aspekt singularnosti. Singularnost ili simbioza čovek-mašina pokazuje neke sličnosti sa jedinstvom deteta i majke. Stoga bi se psihodinamska perspektiva mogla pokazati korisna u razmišljanju o simbiozi čovek-mašina. Znanje iz razvojne psihodinamske psihologije u kombinaciji sa uvidima Slavoja Žižeka i Žana Bodrijara treba da pruži dodatnu perspektivu gledanja na simbiozu između ljudi i mašina. Stav iznet u radu je da ukoliko konsenzualna telepatija postane moguć i način komunikacije, imaće potencijal da uništi subjektivnost čineć i je shizofrenom.U isto vreme, mogućnost brzog bega od našeg unutruašnjeg sveta posmatramo kroz prizmu zavisnosti.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Brain-Machine Interface: New Challenge for Humanity, Interfejs mozak-mašina: novi izazov za čovečanstvo",
number = "2",
volume = "33",
pages = "283-296",
doi = "10.2298/FID2202283N"
}
Nikolić, N., Bojić, L.,& Tucaković, L.. (2022). Brain-Machine Interface: New Challenge for Humanity. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(2), 283-296.
https://doi.org/10.2298/FID2202283N
Nikolić N, Bojić L, Tucaković L. Brain-Machine Interface: New Challenge for Humanity. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(2):283-296.
doi:10.2298/FID2202283N .
Nikolić, Nemanja, Bojić, Ljubiša, Tucaković, Lana, "Brain-Machine Interface: New Challenge for Humanity" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 2 (2022):283-296,
https://doi.org/10.2298/FID2202283N . .

What makes millennials blow the whistle? From cultural to socio-psychological perspectives on whistleblowers

Nikolić, Nemanja; Bojić, Ljubiša; Jevtović, Ana

(Beograd: Institut za političke studije, 2022)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Nemanja
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Jevtović, Ana
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2630
AB - Whistleblowing cases that shook intelligence community in the last decade
have something in common. Edward Snowden, Bradley Manning, and Reality Winner are
all members of a single generation – Millennials. We challenge the viewpoint that depicts
this generation as а potential “insider threat.” Millennials do have certain psychological traits
and attitudes that can be related to tendencies towards whistleblowing, but these findings
still do not approve the rhetoric that creates distrust towards the generation. This paper
proposes a shift from the cultural to the socio-psychological level of analysis, with respect
to both cultural and individual characteristics of whistleblowers, but puts more emphasis
on the social dimension. In comprehending recent cases of leaking classified information,
it is not enough to reduce explanation to some individual personality traits or hide behind
an abstraction, such as the concept of generation. To shed more light on the issue, we
introduce the concept of the imagined community, such as the open source community,
promoting free Internet and transparency of information and knowledge. Therefore, mental
membership in an imagined community might be more decisive for blowing the whistle
than the global set of values related to the whole generation of Millennials.
PB - Beograd: Institut za političke studije
T2 - Sociološki pregled
T1 - What makes millennials blow the whistle? From cultural to socio-psychological perspectives on whistleblowers
IS - 4
VL - 55
SP - 1674
EP - 1695
DO - 10.5937/socpreg55-34725
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Nemanja and Bojić, Ljubiša and Jevtović, Ana",
year = "2022",
abstract = "Whistleblowing cases that shook intelligence community in the last decade
have something in common. Edward Snowden, Bradley Manning, and Reality Winner are
all members of a single generation – Millennials. We challenge the viewpoint that depicts
this generation as а potential “insider threat.” Millennials do have certain psychological traits
and attitudes that can be related to tendencies towards whistleblowing, but these findings
still do not approve the rhetoric that creates distrust towards the generation. This paper
proposes a shift from the cultural to the socio-psychological level of analysis, with respect
to both cultural and individual characteristics of whistleblowers, but puts more emphasis
on the social dimension. In comprehending recent cases of leaking classified information,
it is not enough to reduce explanation to some individual personality traits or hide behind
an abstraction, such as the concept of generation. To shed more light on the issue, we
introduce the concept of the imagined community, such as the open source community,
promoting free Internet and transparency of information and knowledge. Therefore, mental
membership in an imagined community might be more decisive for blowing the whistle
than the global set of values related to the whole generation of Millennials.",
publisher = "Beograd: Institut za političke studije",
journal = "Sociološki pregled",
title = "What makes millennials blow the whistle? From cultural to socio-psychological perspectives on whistleblowers",
number = "4",
volume = "55",
pages = "1674-1695",
doi = "10.5937/socpreg55-34725"
}
Nikolić, N., Bojić, L.,& Jevtović, A.. (2022). What makes millennials blow the whistle? From cultural to socio-psychological perspectives on whistleblowers. in Sociološki pregled
Beograd: Institut za političke studije., 55(4), 1674-1695.
https://doi.org/10.5937/socpreg55-34725
Nikolić N, Bojić L, Jevtović A. What makes millennials blow the whistle? From cultural to socio-psychological perspectives on whistleblowers. in Sociološki pregled. 2022;55(4):1674-1695.
doi:10.5937/socpreg55-34725 .
Nikolić, Nemanja, Bojić, Ljubiša, Jevtović, Ana, "What makes millennials blow the whistle? From cultural to socio-psychological perspectives on whistleblowers" in Sociološki pregled, 55, no. 4 (2022):1674-1695,
https://doi.org/10.5937/socpreg55-34725 . .
1

Culture Organism or Techno-Feudalism: How Growing Addictions and Artificial Intelligence Shape Contemporary Society

Bojić, Ljubiša

(Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade, 2022)

TY - BOOK
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2633
AB - The book describes our tech driven society as the Culture Organism, while the most significant social challenge is repression of the individual by corrupt social agents. This is connected to the appearance of light and mild addictions, discovered through quantitative inquiry, which is put into a wider context, identifying the outcomes as social polarizations, appearance of echo chambers, spread of misinformation and fake news, rise of populist leaders and decreased democratic capacity. Theories of anomie, alienation and mass society are presented as a basis for research. The nature of media is examined in the context of addiction intensity, leading to the conclusion that new media, such as smartphones, are more addictive than the older media. This may be because new media have more reality-mimicking features. The study concludes that AI recommender algorithms are the most powerful social force and a new mass media, as they decide which content to expose billions of people across the globe on an individual level. That is why AI recommender algorithms may be considered a public good.
PB - Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade
T1 - Culture Organism or Techno-Feudalism: How Growing Addictions and Artificial Intelligence Shape Contemporary Society
ER - 
@book{
author = "Bojić, Ljubiša",
year = "2022",
abstract = "The book describes our tech driven society as the Culture Organism, while the most significant social challenge is repression of the individual by corrupt social agents. This is connected to the appearance of light and mild addictions, discovered through quantitative inquiry, which is put into a wider context, identifying the outcomes as social polarizations, appearance of echo chambers, spread of misinformation and fake news, rise of populist leaders and decreased democratic capacity. Theories of anomie, alienation and mass society are presented as a basis for research. The nature of media is examined in the context of addiction intensity, leading to the conclusion that new media, such as smartphones, are more addictive than the older media. This may be because new media have more reality-mimicking features. The study concludes that AI recommender algorithms are the most powerful social force and a new mass media, as they decide which content to expose billions of people across the globe on an individual level. That is why AI recommender algorithms may be considered a public good.",
publisher = "Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade",
title = "Culture Organism or Techno-Feudalism: How Growing Addictions and Artificial Intelligence Shape Contemporary Society"
}
Bojić, L.. (2022). Culture Organism or Techno-Feudalism: How Growing Addictions and Artificial Intelligence Shape Contemporary Society. 
Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade..
Bojić L. Culture Organism or Techno-Feudalism: How Growing Addictions and Artificial Intelligence Shape Contemporary Society. 2022;..
Bojić, Ljubiša, "Culture Organism or Techno-Feudalism: How Growing Addictions and Artificial Intelligence Shape Contemporary Society" (2022).

Computer-based personality judgments from digital footprints: theoretical considerations and practical implications in politics

Tucaković, Lana; Bojić, Ljubiša

(Beograd: Institut za političke studije, 2022)

TY - JOUR
AU - Tucaković, Lana
AU - Bojić, Ljubiša
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2632
AB - Accurately forming personality judgments is of vital importance in a wide range of social interactions. Although people are able to make fairly accurate personality judgments of others, recent technological advances in machine learning made computers better at predicting personality than humans. In this review, we will focus on computer-based personality judgments and their theoretical considerations and practical implications in politics. More precisely,
we will discuss (i) the use of social platforms and digital devices in collecting so-called digital footprints, (ii) personality traits that are assessed based on digital footprints, (iii) advantages and disadvantages of using computer-based personality judgments, (iv) persuasive communication based on digital footprints of personality traits, and lastly, (v) the matters of privacy and informed consent. With this review, we aim to provide a guide how to use computer- based personality judgment in a way to serve the public interest.
PB - Beograd: Institut za političke studije
T2 - Srpska politička misao
T1 - Computer-based personality judgments from digital footprints: theoretical considerations and practical implications in politics
IS - 4
VL - 74
SP - 235
EP - 253
DO - 10.22182/spm.7442021.10
ER - 
@article{
author = "Tucaković, Lana and Bojić, Ljubiša",
year = "2022",
abstract = "Accurately forming personality judgments is of vital importance in a wide range of social interactions. Although people are able to make fairly accurate personality judgments of others, recent technological advances in machine learning made computers better at predicting personality than humans. In this review, we will focus on computer-based personality judgments and their theoretical considerations and practical implications in politics. More precisely,
we will discuss (i) the use of social platforms and digital devices in collecting so-called digital footprints, (ii) personality traits that are assessed based on digital footprints, (iii) advantages and disadvantages of using computer-based personality judgments, (iv) persuasive communication based on digital footprints of personality traits, and lastly, (v) the matters of privacy and informed consent. With this review, we aim to provide a guide how to use computer- based personality judgment in a way to serve the public interest.",
publisher = "Beograd: Institut za političke studije",
journal = "Srpska politička misao",
title = "Computer-based personality judgments from digital footprints: theoretical considerations and practical implications in politics",
number = "4",
volume = "74",
pages = "235-253",
doi = "10.22182/spm.7442021.10"
}
Tucaković, L.,& Bojić, L.. (2022). Computer-based personality judgments from digital footprints: theoretical considerations and practical implications in politics. in Srpska politička misao
Beograd: Institut za političke studije., 74(4), 235-253.
https://doi.org/10.22182/spm.7442021.10
Tucaković L, Bojić L. Computer-based personality judgments from digital footprints: theoretical considerations and practical implications in politics. in Srpska politička misao. 2022;74(4):235-253.
doi:10.22182/spm.7442021.10 .
Tucaković, Lana, Bojić, Ljubiša, "Computer-based personality judgments from digital footprints: theoretical considerations and practical implications in politics" in Srpska politička misao, 74, no. 4 (2022):235-253,
https://doi.org/10.22182/spm.7442021.10 . .

Neuromarketing unmasked: a review of current state in the field [Neuromarketing razotkriven - pregled trenutnog stanja u području]

Bojić, Ljubiša; Tucaković, Lana; Nikolić, Nemanja

(Beograd: Savez ekonomista Srbije, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Tucaković, Lana
AU - Nikolić, Nemanja
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2631
AB - Neuromarketing showed up as a new interdisciplinary field that bridges neuroscience and marketing. A relatively young field that was born within the “neuroculture” matrix is covered with a veil of mystery and often misrepresented in the media as a powerful tool used by corporations to manipulate consumers’ preferences, purchasing behavior, etc. In this paper, we have done an extensive literature review in order to put light on some dilemmas and take off the veil of mystery that surrounds neuromarketing. Firstly, (i) we discussed the definition and context in which neuromarketing emerged, (ii) important brain areas in consumer neuroscience which find their application in neuromarketing research, (iii) techniques used in neuromarketing (neuroimaging and nonneuroimaging), (iv) ethical issues in the field of neuromarketing (a part of neuroethics), and (v) limitations and recommendations for future development of neuromarketing.
PB - Beograd: Savez ekonomista Srbije
T2 - Ekonomika preduzeća
T1 - Neuromarketing unmasked: a review of current state in the field [Neuromarketing razotkriven - pregled trenutnog stanja u području]
IS - 7-8
VL - 69
SP - 403
EP - 413
DO - 10.5937/EKOPRE2108403B
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Tucaković, Lana and Nikolić, Nemanja",
year = "2022",
abstract = "Neuromarketing showed up as a new interdisciplinary field that bridges neuroscience and marketing. A relatively young field that was born within the “neuroculture” matrix is covered with a veil of mystery and often misrepresented in the media as a powerful tool used by corporations to manipulate consumers’ preferences, purchasing behavior, etc. In this paper, we have done an extensive literature review in order to put light on some dilemmas and take off the veil of mystery that surrounds neuromarketing. Firstly, (i) we discussed the definition and context in which neuromarketing emerged, (ii) important brain areas in consumer neuroscience which find their application in neuromarketing research, (iii) techniques used in neuromarketing (neuroimaging and nonneuroimaging), (iv) ethical issues in the field of neuromarketing (a part of neuroethics), and (v) limitations and recommendations for future development of neuromarketing.",
publisher = "Beograd: Savez ekonomista Srbije",
journal = "Ekonomika preduzeća",
title = "Neuromarketing unmasked: a review of current state in the field [Neuromarketing razotkriven - pregled trenutnog stanja u području]",
number = "7-8",
volume = "69",
pages = "403-413",
doi = "10.5937/EKOPRE2108403B"
}
Bojić, L., Tucaković, L.,& Nikolić, N.. (2022). Neuromarketing unmasked: a review of current state in the field [Neuromarketing razotkriven - pregled trenutnog stanja u području]. in Ekonomika preduzeća
Beograd: Savez ekonomista Srbije., 69(7-8), 403-413.
https://doi.org/10.5937/EKOPRE2108403B
Bojić L, Tucaković L, Nikolić N. Neuromarketing unmasked: a review of current state in the field [Neuromarketing razotkriven - pregled trenutnog stanja u području]. in Ekonomika preduzeća. 2022;69(7-8):403-413.
doi:10.5937/EKOPRE2108403B .
Bojić, Ljubiša, Tucaković, Lana, Nikolić, Nemanja, "Neuromarketing unmasked: a review of current state in the field [Neuromarketing razotkriven - pregled trenutnog stanja u području]" in Ekonomika preduzeća, 69, no. 7-8 (2022):403-413,
https://doi.org/10.5937/EKOPRE2108403B . .

The Battle between Light and Dark Side of Personality: How Light and Dark Personality Traits Predict Mating Strategies in the Online Context

Tucaković, Lana; Bojic, Ljubisa; Nikolić, Nemanja

(PsychOpen, 2022)

TY - JOUR
AU - Tucaković, Lana
AU - Bojic, Ljubisa
AU - Nikolić, Nemanja
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2627
AB - In recent years, online dating websites, applications, and social media have become increasingly popular tools for finding romantic and/or sexual partners. Individual differences in personality traits predict the use of online dating websites and applications and also influence the motives for their use. Previous work regarding mating strategies in the context of online dating has focused on the Dark Tetrad concept of malevolent personality while ignoring the Light Triad concept of beneficent personality. Light and dark personality traits are not seen as polar opposites as they supplement each other. Thus, the current study aimed to explore the utility of both light (i.e., Faith in Humanity, Humanism, and Kantianism) and dark (i.e., Machiavellianism, narcissism, psychopathy, and sadism) personality traits in predicting mating strategies in the online context. A total of 216 participants, ages 20 to 56, which used online dating sites, apps, and social media for finding partners in the past year, completed an online questionnaire assessing Dark Tetrad traits, Light Triad traits, and mating orientations. Narcissism, psychopathy, and sadism positively correlated, while Faith in Humanity and Kantianism negatively correlated with short-term mating. However, only Faith in Humanity was a significant predictor of short-term mating. As for long-term mating, the results have shown that it is negatively related to psychopathy and sadism, while it is positively related to all Light Triad traits. Faith in Humanity, Humanism, and Kantianism were significant predictors of long-term mating. These findings highlight the utility of the Dark Tetrad and Light Triad traits in mating orientation research.
PB - PsychOpen
T2 - Interpersona: An International Journal on Personal Relationships
T1 - The Battle between Light and Dark Side of Personality: How Light and Dark Personality Traits Predict Mating Strategies in the Online Context
DO - 10.23668/psycharchives.5621
ER - 
@article{
author = "Tucaković, Lana and Bojic, Ljubisa and Nikolić, Nemanja",
year = "2022",
abstract = "In recent years, online dating websites, applications, and social media have become increasingly popular tools for finding romantic and/or sexual partners. Individual differences in personality traits predict the use of online dating websites and applications and also influence the motives for their use. Previous work regarding mating strategies in the context of online dating has focused on the Dark Tetrad concept of malevolent personality while ignoring the Light Triad concept of beneficent personality. Light and dark personality traits are not seen as polar opposites as they supplement each other. Thus, the current study aimed to explore the utility of both light (i.e., Faith in Humanity, Humanism, and Kantianism) and dark (i.e., Machiavellianism, narcissism, psychopathy, and sadism) personality traits in predicting mating strategies in the online context. A total of 216 participants, ages 20 to 56, which used online dating sites, apps, and social media for finding partners in the past year, completed an online questionnaire assessing Dark Tetrad traits, Light Triad traits, and mating orientations. Narcissism, psychopathy, and sadism positively correlated, while Faith in Humanity and Kantianism negatively correlated with short-term mating. However, only Faith in Humanity was a significant predictor of short-term mating. As for long-term mating, the results have shown that it is negatively related to psychopathy and sadism, while it is positively related to all Light Triad traits. Faith in Humanity, Humanism, and Kantianism were significant predictors of long-term mating. These findings highlight the utility of the Dark Tetrad and Light Triad traits in mating orientation research.",
publisher = "PsychOpen",
journal = "Interpersona: An International Journal on Personal Relationships",
title = "The Battle between Light and Dark Side of Personality: How Light and Dark Personality Traits Predict Mating Strategies in the Online Context",
doi = "10.23668/psycharchives.5621"
}
Tucaković, L., Bojic, L.,& Nikolić, N.. (2022). The Battle between Light and Dark Side of Personality: How Light and Dark Personality Traits Predict Mating Strategies in the Online Context. in Interpersona: An International Journal on Personal Relationships
PsychOpen..
https://doi.org/10.23668/psycharchives.5621
Tucaković L, Bojic L, Nikolić N. The Battle between Light and Dark Side of Personality: How Light and Dark Personality Traits Predict Mating Strategies in the Online Context. in Interpersona: An International Journal on Personal Relationships. 2022;.
doi:10.23668/psycharchives.5621 .
Tucaković, Lana, Bojic, Ljubisa, Nikolić, Nemanja, "The Battle between Light and Dark Side of Personality: How Light and Dark Personality Traits Predict Mating Strategies in the Online Context" in Interpersona: An International Journal on Personal Relationships (2022),
https://doi.org/10.23668/psycharchives.5621 . .

5G as geopolitical power struggle: The new neutral approach of balance and safety in technology controlled world explained through a case study of Serbia

Bojić, Ljubiša; Đukanović, Dragan; Nikolić, Nemanja

(Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Đukanović, Dragan
AU - Nikolić, Nemanja
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2628
AB - 5G is a critical sensitive technology that could endanger public safety. Recent progress of Huawei
in the number of patents relating to 5G caused a trade war over the issue, with multiple actions from the U.S.,
including restrictions towards Chinese companies. This paper seeks to explore the issue of 5G around global
security and the struggle for geopolitical dominance. Identified gap in the literature is related to the question if
there is a safe side in terms of choices that countries make around 5G vendors. Earlier studies have not considered this question appropriately in a comprehensive way, because of one sided look and policy approach. The second question attempts to find the best solution for countries to escape dominance of 5G vendors, ensure high safety and avoid potential hazards. To put 5G technology in context, we present geopolitical issues around a global information infrastructure, provide information into China’s 5G strategy and history of tech struggles between China and the United States (U.S.). We further present emerging geopolitical safety issues regarding 5G technology and elaborate Serbia’s geopolitical turmoil related to 5G. In conclusion we classify countries based on their position about this issue to the West, the East and the Neutral corpuses. The focus on Serbia and politics of 5G diversity is then examined to conclude that this geopolitical position of 5G Neutrality could be beneficial for the balanced world in which new technologies will be a base for multilateral dominance. This paper is limited in technical and legal analysis of the issue. Further research should propose encryption and quality control standards together with legal framework, to ensure diversity in social interest.
PB - Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
T2 - NBP. Nauka, bezbednost, policija
T1 - 5G as geopolitical power struggle: The new neutral approach of balance and safety in technology controlled world explained through a case study of Serbia
IS - 3
VL - 26
SP - 25
EP - 47
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Đukanović, Dragan and Nikolić, Nemanja",
year = "2022",
abstract = "5G is a critical sensitive technology that could endanger public safety. Recent progress of Huawei
in the number of patents relating to 5G caused a trade war over the issue, with multiple actions from the U.S.,
including restrictions towards Chinese companies. This paper seeks to explore the issue of 5G around global
security and the struggle for geopolitical dominance. Identified gap in the literature is related to the question if
there is a safe side in terms of choices that countries make around 5G vendors. Earlier studies have not considered this question appropriately in a comprehensive way, because of one sided look and policy approach. The second question attempts to find the best solution for countries to escape dominance of 5G vendors, ensure high safety and avoid potential hazards. To put 5G technology in context, we present geopolitical issues around a global information infrastructure, provide information into China’s 5G strategy and history of tech struggles between China and the United States (U.S.). We further present emerging geopolitical safety issues regarding 5G technology and elaborate Serbia’s geopolitical turmoil related to 5G. In conclusion we classify countries based on their position about this issue to the West, the East and the Neutral corpuses. The focus on Serbia and politics of 5G diversity is then examined to conclude that this geopolitical position of 5G Neutrality could be beneficial for the balanced world in which new technologies will be a base for multilateral dominance. This paper is limited in technical and legal analysis of the issue. Further research should propose encryption and quality control standards together with legal framework, to ensure diversity in social interest.",
publisher = "Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet",
journal = "NBP. Nauka, bezbednost, policija",
title = "5G as geopolitical power struggle: The new neutral approach of balance and safety in technology controlled world explained through a case study of Serbia",
number = "3",
volume = "26",
pages = "25-47"
}
Bojić, L., Đukanović, D.,& Nikolić, N.. (2022). 5G as geopolitical power struggle: The new neutral approach of balance and safety in technology controlled world explained through a case study of Serbia. in NBP. Nauka, bezbednost, policija
Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet., 26(3), 25-47.
Bojić L, Đukanović D, Nikolić N. 5G as geopolitical power struggle: The new neutral approach of balance and safety in technology controlled world explained through a case study of Serbia. in NBP. Nauka, bezbednost, policija. 2022;26(3):25-47..
Bojić, Ljubiša, Đukanović, Dragan, Nikolić, Nemanja, "5G as geopolitical power struggle: The new neutral approach of balance and safety in technology controlled world explained through a case study of Serbia" in NBP. Nauka, bezbednost, policija, 26, no. 3 (2022):25-47.

Worrying impact of artificial intelligence and big data through the prism of recommender systems

Bojić, Ljubiša; Zarić, Maja; Žikić, Simona

(Beograd: Filozofski fakultet, 2022)

TY - JOUR
AU - Bojić, Ljubiša
AU - Zarić, Maja
AU - Žikić, Simona
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2629
AB - Transfer from social to semantic web brought us to an era of algorithmic
society, placing issues such as privacy, big data and AI in the spotlight. although neutral
by their nature, the power of big data algorithms to impact societies became major
concern outcoming with fines issued to Facebook in the US. These events were initiated
by alleged breaches of data privacy connected to recommender system technology,
which can provide individualized content to internet users. This paper seeks to explain
recommender systems, while elaborating on their social effects, to conclude that their
overall impacts might be increase in retail sales, democratization of advertising, increase
in internet addictions, social polarization (echo chamber issue), and improvement
of political communication. Also, more research should be deployed into low intensity
addictions, as potential outcome of recommender systems, and it should be explored
how they affect political participation and democracy.
PB - Beograd: Filozofski fakultet
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - Worrying impact of artificial intelligence and big data through the prism of recommender systems
IS - 3
VL - 16
SP - 935
EP - 957
DO - 10.21301/eap.v16i3.13
ER - 
@article{
author = "Bojić, Ljubiša and Zarić, Maja and Žikić, Simona",
year = "2022",
abstract = "Transfer from social to semantic web brought us to an era of algorithmic
society, placing issues such as privacy, big data and AI in the spotlight. although neutral
by their nature, the power of big data algorithms to impact societies became major
concern outcoming with fines issued to Facebook in the US. These events were initiated
by alleged breaches of data privacy connected to recommender system technology,
which can provide individualized content to internet users. This paper seeks to explain
recommender systems, while elaborating on their social effects, to conclude that their
overall impacts might be increase in retail sales, democratization of advertising, increase
in internet addictions, social polarization (echo chamber issue), and improvement
of political communication. Also, more research should be deployed into low intensity
addictions, as potential outcome of recommender systems, and it should be explored
how they affect political participation and democracy.",
publisher = "Beograd: Filozofski fakultet",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "Worrying impact of artificial intelligence and big data through the prism of recommender systems",
number = "3",
volume = "16",
pages = "935-957",
doi = "10.21301/eap.v16i3.13"
}
Bojić, L., Zarić, M.,& Žikić, S.. (2022). Worrying impact of artificial intelligence and big data through the prism of recommender systems. in Etnoantropološki problemi
Beograd: Filozofski fakultet., 16(3), 935-957.
https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.13
Bojić L, Zarić M, Žikić S. Worrying impact of artificial intelligence and big data through the prism of recommender systems. in Etnoantropološki problemi. 2022;16(3):935-957.
doi:10.21301/eap.v16i3.13 .
Bojić, Ljubiša, Zarić, Maja, Žikić, Simona, "Worrying impact of artificial intelligence and big data through the prism of recommender systems" in Etnoantropološki problemi, 16, no. 3 (2022):935-957,
https://doi.org/10.21301/eap.v16i3.13 . .
1