Show simple item record

Who Sends Money Home? Fiscal Consequences of The Territorial Representation in Serbia

dc.creatorБурсаћ, Дејан
dc.creatorВучићевић, Душан
dc.date.accessioned2023-10-30T12:00:19Z
dc.date.available2023-10-30T12:00:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn0354-5989
dc.identifier.urihttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3071
dc.description.abstractПракса по којој политички представници покушавају да обезбеде бенефите гласачима у својим локалним заједницама није нова појава. Најчешће се ради о финансирању јавних радова, као и о субвенцијама или директним трансферима, било у пројекте или социјалне бенефиције, а како би се повећао политички рејтинг и у коначници обезбедио реизбор. Иако је ова пракса израженија у изборним системима са више мањих изборних јединица, може се понегде идентификовати и у пропорционалном систему. Намера аутора је да управо на случају Србије испитају корелацију између локалне заступљености народних посланика и буџетских трансфера и уопште финансирања локалних самоуправа. У ту сврху, тестирани су подаци о пребивалишту посланика, те упоређени са нивоом трансфера, субвенција, износом локалних буџета укључујући расходе буџета и буџетски суфицит, односно дефицит, а додатно контролисани варијаблама попут броја становника, нивоа развијености, стопе незапослености, удела становништва старијег од 65 година и корисника социјалне помоћи, као и сличних развојних и друштвених фактора. Узорак је обухватио 145 јединица локалне самоуправе у Србији, за период од 2013. до 2021. године. Резултати емпријске анализе потврђују да „pork barrel“ праксе постоје и у окружењу (једна изборна јединица, затворене изборне листе) које не ствара институционалне подстицаје за култивацију персоналних гласова. Чак и у Србији, политичари ће фаворизовати своја места пребивалишта увећањем нивоа јавних инвестиција, док ће општине без посланика остајати без финансијских бенефита које доноси парламентарна репрезентативност. Ове праксе се примарно остварују кроз субвенције, али и нивое локалних буџета, док су трансфери са виших нивоа власти углавном законски одређени те је простор за интервенцију и мешање народних посланика сужен.sr
dc.description.abstractThe practice of political representatives trying to provide benefits to voters in their local communities is not new. The phenomenon is most often operationalized through financing of public works, projects, subsidies, direct transfers or social benefits, provided in order to increase the political ratings and ultimately ensure reelection. Although the practice is more pronounced in candidate-oriented electoral systems consisting of single-member districts, it can also be identified within the countries employing the proportional list system. The authors’ intention is to examine a correlation between the local representation in the Serbian parliament and budgetary transfers and moreover a general level of local financing. For this purpose, data on the residence of MPs was compared with the levels of transfers, subsidies and amount of local expenditures, while the models are additionally controlled with various variables including size of municipality, development level, unemployment rate, share of elderly population, as well as other developmental and societal factors. The sample covered 145 cities and municipalities in Serbia, for а period from 2013 to 2021. The empirical results indicate that pork barrel practices are indeed present even in the environment of closed electoral lists with at-large single district, which does not create institutional incentives for the cultivation of personal vote. But even in Serbia, it seems that local politicians favor their places of residence by increasing the level of public investments. Consequently, municipalities without deputies will remain without financial benefits that parliamentary representation provides. We found that these practices are primarily accomplished through central level subsidies, but can also be identified in the amounts of local budgets and local expenditures. On the other hand, direct annual transfers from the higher levels of government are mostly fixed due to the exact legal criteria, exempting the interference of elected deputies on this particular financing mechanism.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за политичке студијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceСрпска политичка мисаоsr
dc.subjectнародни посланициsr
dc.subjectтериторијална репрезентативностsr
dc.subjectлокална репрезентативностsr
dc.subjectфискална политикаsr
dc.subjectјавна потрошњаsr
dc.subjectpork barrelsr
dc.subjectNational Assembly of the Republic of Serbiasr
dc.subjectterritorial representationsr
dc.subjectlocal representationsr
dc.subjectfiscal policysr
dc.subjectpublic spendingsr
dc.titleКо шаље новац кући? Фискалне последице територијалне репрезентативности Народне скупштинеsr
dc.titleWho Sends Money Home? Fiscal Consequences of The Territorial Representation in Serbiasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.issue3
dc.citation.volume81
dc.citation.spage29
dc.citation.epage49
dc.identifier.doi10.5937/spm81-45091
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/bitstream/id/10590/SPM32023.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record