Ilijić, Ljeposava

Link to this page

Authority KeyName Variants
1f701ce1-ef0c-488d-967e-fc3af22fa285
 • Ilijić, Ljeposava (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Otpornost: Asimetrije makro-diskursa i mikro praksi

Pavićević, Olivera; Bulatović, Aleksandra; Ilijić, Ljeposava

(Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2019)

TY - BOOK
AU - Pavićević, Olivera
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Ilijić, Ljeposava
PY - 2019
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2315
AB - Otpornost je fundamentalna čovekova funkcija koja, kroz adaptaciju na nepovoljne, stresne i rizične okolnosti kao postojeću ili naučenu veštinu, omogućava pozitivan ishod njegovog funkcionisanja uprkos teškoćama. Ovako određen koncept fenomena otpornosti u savremenim uslovima se razmatra kao element strukture javnih politika (makro-diskurs) ― otpornost se određuje normativnim i vrednosnim aspektima koji utvrđuju za koga je otpornost dobra, šta se njome brani i šta su prihvatljivi načini za njeno ostvarivanje i razvijanje. Otpornost se može posmatrati i kao mikro-proces, na nivou lokalnih zajednica, kao lokalna praksa, lokalni kapacitet i spontano samoorganizovanje uz uvažavavanje visokog stepena lokalne autonomije. Razlika između ova dva nivoa delovanja otpornosti (makro i mikro) nekada suprotstavlja dva elementa otpornosti, a to su zahtev za adaptacijom, sa jedne strane i zahtev za transformacijom, sa druge. Otpornost kao penološki fenomen otkriva se kroz uporedivost koncepta otpornosti sa konceptom odustajanja od kriminala, što opravdava fokusiranje mehanizama koji omogućavaju da se ta dva procesa. Ovo ima poseban značaj u vezi sa praktičnim implikacijama za rad sa ranjivim kategorijama stanovništva jer ovi koncepti podrazumevaju da je pojedinac aktivan subjekt, nosilac procesa izgradnje i jačanja vlastitih pozitivnih kapaciteta, uprkos onom što trpi, i usmereni su na identifikovanje snage umesto rizika ili deficita.

Cilj ove knjige o otpornosti je otvaranje prostora za interpretaciju otpornosti u kontekstu izgradnje socijalnog kapitala, na osnovu razmatranja dominatnih normativnih i vrednosnih postavki, različitih polaznih perspektiva o tome ko su nosioci otpornosti, kakva je njihova pozicija u društvenoj strukturi i kako se otpornost interpretira.
PB - Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
T1 - Otpornost: Asimetrije makro-diskursa i mikro praksi
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2315
ER - 
@book{
author = "Pavićević, Olivera and Bulatović, Aleksandra and Ilijić, Ljeposava",
year = "2019",
abstract = "Otpornost je fundamentalna čovekova funkcija koja, kroz adaptaciju na nepovoljne, stresne i rizične okolnosti kao postojeću ili naučenu veštinu, omogućava pozitivan ishod njegovog funkcionisanja uprkos teškoćama. Ovako određen koncept fenomena otpornosti u savremenim uslovima se razmatra kao element strukture javnih politika (makro-diskurs) ― otpornost se određuje normativnim i vrednosnim aspektima koji utvrđuju za koga je otpornost dobra, šta se njome brani i šta su prihvatljivi načini za njeno ostvarivanje i razvijanje. Otpornost se može posmatrati i kao mikro-proces, na nivou lokalnih zajednica, kao lokalna praksa, lokalni kapacitet i spontano samoorganizovanje uz uvažavavanje visokog stepena lokalne autonomije. Razlika između ova dva nivoa delovanja otpornosti (makro i mikro) nekada suprotstavlja dva elementa otpornosti, a to su zahtev za adaptacijom, sa jedne strane i zahtev za transformacijom, sa druge. Otpornost kao penološki fenomen otkriva se kroz uporedivost koncepta otpornosti sa konceptom odustajanja od kriminala, što opravdava fokusiranje mehanizama koji omogućavaju da se ta dva procesa. Ovo ima poseban značaj u vezi sa praktičnim implikacijama za rad sa ranjivim kategorijama stanovništva jer ovi koncepti podrazumevaju da je pojedinac aktivan subjekt, nosilac procesa izgradnje i jačanja vlastitih pozitivnih kapaciteta, uprkos onom što trpi, i usmereni su na identifikovanje snage umesto rizika ili deficita.

Cilj ove knjige o otpornosti je otvaranje prostora za interpretaciju otpornosti u kontekstu izgradnje socijalnog kapitala, na osnovu razmatranja dominatnih normativnih i vrednosnih postavki, različitih polaznih perspektiva o tome ko su nosioci otpornosti, kakva je njihova pozicija u društvenoj strukturi i kako se otpornost interpretira.",
publisher = "Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja",
title = "Otpornost: Asimetrije makro-diskursa i mikro praksi",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2315"
}
Pavićević, O., Bulatović, A.,& Ilijić, L.. (2019). Otpornost: Asimetrije makro-diskursa i mikro praksi. 
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2315
Pavićević O, Bulatović A, Ilijić L. Otpornost: Asimetrije makro-diskursa i mikro praksi. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2315 .
Pavićević, Olivera, Bulatović, Aleksandra, Ilijić, Ljeposava, "Otpornost: Asimetrije makro-diskursa i mikro praksi" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2315 .

Izvinjenje i praštanje kao mehanizmi otpornosti i kao faktor u restorativnom procesu

Pavićević, Olivera; Bulatović, Aleksandra; Ilijić, Ljeposava

(Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2017)

TY - JOUR
AU - Pavićević, Olivera
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Ilijić, Ljeposava
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2317
AB - Relaciju između individualnog i društvenog nivoa otpornosti moguće je sagledavati i kroz izvinjenje i praštanje kao faktora u iniciranju i oblikovanju restorativnog procesa. Razmatranje ključnih komponenti procesa izvinjenja i praštanja omogućava uvid u odnos između moralne i pravne utemeljenosti izvinjenja, u perspektivi interakcija između moralnih vrednosti koje dominiraju u zajednici i njenog pravnog sistema. Analizirajući proces izvinjenja i praštanja u okvirima individualne, socijalne i pravne komunikacije, autorke pronalaze argumente koji ukazuju na značaj ovog procesa za razvijanje otpornosti u okviru društvene i pravne prakse oslonjene na principe restorativne pravde. Cilj rada je da sugeriše da je na moralu zasnovana individualna otpornost jedan od faktora socijalne kompetencije.
AB - The relationship between the individual and social level of resilience can also be viewed via apology and forgiveness as a factor in the initiation and design of the restorative process. Reviewing the key components of the apology and forgiveness process provides an insight into the relationship between the moral and legal basis of apology, as outlined by the perspective of the interaction between moral values that dominate in the society and its legal system. Analyzing the process of apology and forgiveness in the framework of individual, social and legal communication, the authors find arguments that point to the significance of this process for developing resistance within the framework of social and legal practice relying on the principles of restorative justice. The aim of the paper is to suggest that individual resistance based on morality is one of the factors of social competence.
PB - Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
T2 - Zbornik radova Instituta za kriminološka i sociološka istaživanja
T1 - Izvinjenje i praštanje kao mehanizmi otpornosti i kao faktor u restorativnom procesu
IS - 2
VL - 36
SP - 91
EP - 110
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2317
ER - 
@article{
author = "Pavićević, Olivera and Bulatović, Aleksandra and Ilijić, Ljeposava",
year = "2017",
abstract = "Relaciju između individualnog i društvenog nivoa otpornosti moguće je sagledavati i kroz izvinjenje i praštanje kao faktora u iniciranju i oblikovanju restorativnog procesa. Razmatranje ključnih komponenti procesa izvinjenja i praštanja omogućava uvid u odnos između moralne i pravne utemeljenosti izvinjenja, u perspektivi interakcija između moralnih vrednosti koje dominiraju u zajednici i njenog pravnog sistema. Analizirajući proces izvinjenja i praštanja u okvirima individualne, socijalne i pravne komunikacije, autorke pronalaze argumente koji ukazuju na značaj ovog procesa za razvijanje otpornosti u okviru društvene i pravne prakse oslonjene na principe restorativne pravde. Cilj rada je da sugeriše da je na moralu zasnovana individualna otpornost jedan od faktora socijalne kompetencije., The relationship between the individual and social level of resilience can also be viewed via apology and forgiveness as a factor in the initiation and design of the restorative process. Reviewing the key components of the apology and forgiveness process provides an insight into the relationship between the moral and legal basis of apology, as outlined by the perspective of the interaction between moral values that dominate in the society and its legal system. Analyzing the process of apology and forgiveness in the framework of individual, social and legal communication, the authors find arguments that point to the significance of this process for developing resistance within the framework of social and legal practice relying on the principles of restorative justice. The aim of the paper is to suggest that individual resistance based on morality is one of the factors of social competence.",
publisher = "Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja",
journal = "Zbornik radova Instituta za kriminološka i sociološka istaživanja",
title = "Izvinjenje i praštanje kao mehanizmi otpornosti i kao faktor u restorativnom procesu",
number = "2",
volume = "36",
pages = "91-110",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2317"
}
Pavićević, O., Bulatović, A.,& Ilijić, L.. (2017). Izvinjenje i praštanje kao mehanizmi otpornosti i kao faktor u restorativnom procesu. in Zbornik radova Instituta za kriminološka i sociološka istaživanja
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja., 36(2), 91-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2317
Pavićević O, Bulatović A, Ilijić L. Izvinjenje i praštanje kao mehanizmi otpornosti i kao faktor u restorativnom procesu. in Zbornik radova Instituta za kriminološka i sociološka istaživanja. 2017;36(2):91-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2317 .
Pavićević, Olivera, Bulatović, Aleksandra, Ilijić, Ljeposava, "Izvinjenje i praštanje kao mehanizmi otpornosti i kao faktor u restorativnom procesu" in Zbornik radova Instituta za kriminološka i sociološka istaživanja, 36, no. 2 (2017):91-110,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2317 .