Iguman, Sanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-9092-5741
 • Iguman, Sanja (16)
 • Sanja, Iguman (1)
Projects

Author's Bibliography

Protiv obrazovne hijerarhije: putuj, pouči, pokori

Ostojić, Aleksandar; Krstić, Predrag; Iguman, Sanja

(Pedagoško društvo Srbije, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2023)

TY - JOUR
AU - Ostojić, Aleksandar
AU - Krstić, Predrag
AU - Iguman, Sanja
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3774
AB - Oslonjeni pre svega na analize i sugestije Ransijera i Levi-Strosa, autori rada nastoje da izlože kritiku hijerarhijski vrednovanih orijentira putovanja i obrazovanja. Prvi deo rada posvećen je zapadnim putnicima i njihovom „civilizatorskom“ odnosu prema drugim, dotad nepoznatim, predelima i narodima. Drugim delom rada ustanovljava se analogni obrazac i kada je reč o odnosu koji se uspostavlja u obrazovnom procesu, u kojem takođe novo i nepoznato valja savladati, osvojiti i pokoriti neupitnim znanjem. U zaključku se sugeriše mogućnost dekonstrukcije predefinisanog poretka civilizacije i/ili znanja, ne bi li se najavila mogućnost afirmisanja razlike, bez dominacije i učenja, bez jednoznačnog objašnjenja; mogućnost koja bi možda mogla da se ostvari s odstupanjem od iluzije o univerzalnoj merodavnosti Znanja i njegovog posednika.
AB - Relying primarily on the analyses and suggestions by Rancière and Lévi-Strauss, the authors of this paper endeavour to present a critique of the hierarchically valued landmarks of travelling and education. The first part of the paper is dedicated to Western travellers and their ‘civilising’ treatment of other landscapes and peoples, previously unknown. The second part of the paper identifies an analogous pattern when it comes to relationship established in the educational process, where the new and the unknown also have to be mastered, conquered, and subdued by unquestionable knowledge. The conclusion suggests the possibility of deconstructing the predefined system of civilisation and/or knowledge, with a view to creating the possibility for the affirmation of differences without domination, as well as learning without an unambiguous explanation, a possibility that may perhaps materialise with the abandoning of the illusion about the universal authority of Knowledge and its possessor.
PB - Pedagoško društvo Srbije, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
T2 - Nastava i vaspitanje / Studies In Teaching and Education
T1 - Protiv obrazovne hijerarhije: putuj, pouči, pokori
T1 - Against the Educational Hierarchy: Travel, Teach, Subdue
IS - 3
VL - 72
SP - 325; 415
EP - 336; 428
DO - 10.5937/nasvas2303415O
ER - 
@article{
author = "Ostojić, Aleksandar and Krstić, Predrag and Iguman, Sanja",
year = "2023",
abstract = "Oslonjeni pre svega na analize i sugestije Ransijera i Levi-Strosa, autori rada nastoje da izlože kritiku hijerarhijski vrednovanih orijentira putovanja i obrazovanja. Prvi deo rada posvećen je zapadnim putnicima i njihovom „civilizatorskom“ odnosu prema drugim, dotad nepoznatim, predelima i narodima. Drugim delom rada ustanovljava se analogni obrazac i kada je reč o odnosu koji se uspostavlja u obrazovnom procesu, u kojem takođe novo i nepoznato valja savladati, osvojiti i pokoriti neupitnim znanjem. U zaključku se sugeriše mogućnost dekonstrukcije predefinisanog poretka civilizacije i/ili znanja, ne bi li se najavila mogućnost afirmisanja razlike, bez dominacije i učenja, bez jednoznačnog objašnjenja; mogućnost koja bi možda mogla da se ostvari s odstupanjem od iluzije o univerzalnoj merodavnosti Znanja i njegovog posednika., Relying primarily on the analyses and suggestions by Rancière and Lévi-Strauss, the authors of this paper endeavour to present a critique of the hierarchically valued landmarks of travelling and education. The first part of the paper is dedicated to Western travellers and their ‘civilising’ treatment of other landscapes and peoples, previously unknown. The second part of the paper identifies an analogous pattern when it comes to relationship established in the educational process, where the new and the unknown also have to be mastered, conquered, and subdued by unquestionable knowledge. The conclusion suggests the possibility of deconstructing the predefined system of civilisation and/or knowledge, with a view to creating the possibility for the affirmation of differences without domination, as well as learning without an unambiguous explanation, a possibility that may perhaps materialise with the abandoning of the illusion about the universal authority of Knowledge and its possessor.",
publisher = "Pedagoško društvo Srbije, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu",
journal = "Nastava i vaspitanje / Studies In Teaching and Education",
title = "Protiv obrazovne hijerarhije: putuj, pouči, pokori, Against the Educational Hierarchy: Travel, Teach, Subdue",
number = "3",
volume = "72",
pages = "325; 415-336; 428",
doi = "10.5937/nasvas2303415O"
}
Ostojić, A., Krstić, P.,& Iguman, S.. (2023). Protiv obrazovne hijerarhije: putuj, pouči, pokori. in Nastava i vaspitanje / Studies In Teaching and Education
Pedagoško društvo Srbije, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu., 72(3), 325; 415-336; 428.
https://doi.org/10.5937/nasvas2303415O
Ostojić A, Krstić P, Iguman S. Protiv obrazovne hijerarhije: putuj, pouči, pokori. in Nastava i vaspitanje / Studies In Teaching and Education. 2023;72(3):325; 415-336; 428.
doi:10.5937/nasvas2303415O .
Ostojić, Aleksandar, Krstić, Predrag, Iguman, Sanja, "Protiv obrazovne hijerarhije: putuj, pouči, pokori" in Nastava i vaspitanje / Studies In Teaching and Education, 72, no. 3 (2023):325; 415-336; 428,
https://doi.org/10.5937/nasvas2303415O . .

Zašto skrenuti s puta: obrazovanje i putovanje

Ostojić, Aleksandar; Krstić, Predrag; Iguman, Sanja

(Institut za pedagogiju i andragogiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 2023)

TY - JOUR
AU - Ostojić, Aleksandar
AU - Krstić, Predrag
AU - Iguman, Sanja
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3671
AB - Različite obrazovne paradigme često su predstavljane jednom istom metaforom:
metaforom putovanja. U prvom delu rada izlažu se tipični primeri istovećenja obrazovanja
i putovanja i rekonstruišu razlozi njihovog povezivanja. Potom se metafori putovanja
suprotstavlja metafora lutanja – upravo da bi se istakao njen previđan, zaboravljan
ili zanemarivan, ali makar podjednako dragocen obrazovni potencijal. Najzad se sugeriše
napuštanje vizije unapred konačno određenog skupa vrednosti koje zastupa obrazovanje,
u korist otvaranja mogućnosti koje diverzitet njegovih putanja pruža. Kritičkom analizom
razumevanja putovanja Odiseja, Rusoovog Emila, Robinzona Krusoa, kao analogona
obrazovne avanture, pokazuje se da nije ni uputno ni plodonosno besprizivno usvojiti i
slediti obrazac po kome su početak obrazovanja (tačka polaska) i njegov cilj (tačka dolaska
ili odredište) strogo definisani, naročito ukoliko on podrazumeva isključenje svakog odstupanja
od trajektorije koja spaja „ishodište” i „odredište“. Inspiraciju i svojevrsnu šifru
za alternativni model obrazovne procedure, kojim bi se izbegle manjkavosti njenog shvatanja
kao manje ili više pravolinijskog i jednodimenzionalnog transfera znanja i veština,
autori pronalaze u deridijanskom poimanju derive.
AB - Different educational paradigms are often represented by the same metaphor:
the metaphor of a journey. In the first part of the paper, typical examples of equating
education with travelling are presented and the underlying reasons for their connection
are reconstructed. Then, the metaphor of wandering is contrasted with that of travelling –
precisely to highlight its overlooked, forgotten, or neglected, but at least equally valuable
educational potential. Finally, it is suggested to abandon the vision of a predefined set of
values that education represents, in favour of opening up the possibilities offered by the
diversity of its paths. Through a critical analysis of the understanding of the journeys of
Odysseus, Rousseau’s Emile, and Robinson Crusoe, as analogues of educational adventures,
it is shown that it is neither advisable nor fruitful to uncritically adopt and follow a
pattern where the beginning of education (the point of departure) and its goal (the point
of arrival or destination) are strictly predefined, especially if it entails the exclusion of any
deviation from the trajectory connecting the „origin” and „destination”. Inspiration and
a kind of code for an alternative model of educational procedure, which would avoid the
shortcomings of its understanding as a more or less straight-line and one-dimensional
transfer of knowledge and skills, are found in Derrida’s concept of dérive.
PB - Institut za pedagogiju i andragogiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
T2 - Andragoške studije
T1 - Zašto skrenuti s puta: obrazovanje i putovanje
IS - 1
VL - 30
SP - 51
EP - 69
DO - 10.5937/AndStud2301051O
ER - 
@article{
author = "Ostojić, Aleksandar and Krstić, Predrag and Iguman, Sanja",
year = "2023",
abstract = "Različite obrazovne paradigme često su predstavljane jednom istom metaforom:
metaforom putovanja. U prvom delu rada izlažu se tipični primeri istovećenja obrazovanja
i putovanja i rekonstruišu razlozi njihovog povezivanja. Potom se metafori putovanja
suprotstavlja metafora lutanja – upravo da bi se istakao njen previđan, zaboravljan
ili zanemarivan, ali makar podjednako dragocen obrazovni potencijal. Najzad se sugeriše
napuštanje vizije unapred konačno određenog skupa vrednosti koje zastupa obrazovanje,
u korist otvaranja mogućnosti koje diverzitet njegovih putanja pruža. Kritičkom analizom
razumevanja putovanja Odiseja, Rusoovog Emila, Robinzona Krusoa, kao analogona
obrazovne avanture, pokazuje se da nije ni uputno ni plodonosno besprizivno usvojiti i
slediti obrazac po kome su početak obrazovanja (tačka polaska) i njegov cilj (tačka dolaska
ili odredište) strogo definisani, naročito ukoliko on podrazumeva isključenje svakog odstupanja
od trajektorije koja spaja „ishodište” i „odredište“. Inspiraciju i svojevrsnu šifru
za alternativni model obrazovne procedure, kojim bi se izbegle manjkavosti njenog shvatanja
kao manje ili više pravolinijskog i jednodimenzionalnog transfera znanja i veština,
autori pronalaze u deridijanskom poimanju derive., Different educational paradigms are often represented by the same metaphor:
the metaphor of a journey. In the first part of the paper, typical examples of equating
education with travelling are presented and the underlying reasons for their connection
are reconstructed. Then, the metaphor of wandering is contrasted with that of travelling –
precisely to highlight its overlooked, forgotten, or neglected, but at least equally valuable
educational potential. Finally, it is suggested to abandon the vision of a predefined set of
values that education represents, in favour of opening up the possibilities offered by the
diversity of its paths. Through a critical analysis of the understanding of the journeys of
Odysseus, Rousseau’s Emile, and Robinson Crusoe, as analogues of educational adventures,
it is shown that it is neither advisable nor fruitful to uncritically adopt and follow a
pattern where the beginning of education (the point of departure) and its goal (the point
of arrival or destination) are strictly predefined, especially if it entails the exclusion of any
deviation from the trajectory connecting the „origin” and „destination”. Inspiration and
a kind of code for an alternative model of educational procedure, which would avoid the
shortcomings of its understanding as a more or less straight-line and one-dimensional
transfer of knowledge and skills, are found in Derrida’s concept of dérive.",
publisher = "Institut za pedagogiju i andragogiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet",
journal = "Andragoške studije",
title = "Zašto skrenuti s puta: obrazovanje i putovanje",
number = "1",
volume = "30",
pages = "51-69",
doi = "10.5937/AndStud2301051O"
}
Ostojić, A., Krstić, P.,& Iguman, S.. (2023). Zašto skrenuti s puta: obrazovanje i putovanje. in Andragoške studije
Institut za pedagogiju i andragogiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet., 30(1), 51-69.
https://doi.org/10.5937/AndStud2301051O
Ostojić A, Krstić P, Iguman S. Zašto skrenuti s puta: obrazovanje i putovanje. in Andragoške studije. 2023;30(1):51-69.
doi:10.5937/AndStud2301051O .
Ostojić, Aleksandar, Krstić, Predrag, Iguman, Sanja, "Zašto skrenuti s puta: obrazovanje i putovanje" in Andragoške studije, 30, no. 1 (2023):51-69,
https://doi.org/10.5937/AndStud2301051O . .

Zajednica

Iguman, Sanja

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)


                      

                      
Iguman, S.. (2022). Zajednica. in Pojmovnik angažmana
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 25-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3764
Iguman S. Zajednica. in Pojmovnik angažmana. 2022;:25-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3764 .
Iguman, Sanja, "Zajednica" in Pojmovnik angažmana (2022):25-26,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3764 .

Grupa

Iguman, Sanja

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)


                      

                      
Iguman, S.. (2022). Grupa. in Pojmovnik angažmana
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 14-14.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3763
Iguman S. Grupa. in Pojmovnik angažmana. 2022;14-14.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3763 .
Iguman, Sanja, "Grupa" in Pojmovnik angažmana, 14-14 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3763 .

Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju 2021.

Iguman, Sanja; Marković, Vukan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - RPRT
AU - Iguman, Sanja
AU - Marković, Vukan
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2663
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju 2021.
IS - 2
VL - 33
EP - 507
EP - 512
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2663
ER - 
@techreport{
author = "Iguman, Sanja and Marković, Vukan",
year = "2022",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju 2021.",
number = "2",
volume = "33",
pages = "507-512",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2663"
}
Iguman, S.,& Marković, V.. (2022). Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju 2021.. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(2).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2663
Iguman S, Marković V. Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju 2021.. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(2):null-507.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2663 .
Iguman, Sanja, Marković, Vukan, "Pregled tribina i konferencija u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju 2021." in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 2 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2663 .

Hedonism

Iguman, Sanja

(Belgrade : Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Iguman, Sanja
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3242
AB - Most ancient philosophical, especially ethical, theories devoted a lot of attention to the
wellbeing of citizens in the ancient polis (πόλις), with the main goal of exploring how to achieve
happiness and comfortable, meaningful life. This was mainly explained by combining two
concepts – eudaimonia (εὐδαιμονία) – flourishing, wellbeing, a kind of happiness that entails life
led, ruled and guided by reason, and hedone (ἡδονή) – pleasure as a goal of life and ultimate aim
of philosophy. However, hedonism has often been juxtaposed with egoism, with the explanation
that the only thing people desire for their own sake is pleasure.
In the consumerist and materialistic society in which we live today, selfishness is common, especially
in cities – centres of human interaction in a very limited space, with limited resources, and shared
goods, which even brought us to “The Tragedy of the Commons” as put by some scholars.
Therefore, the main question posed in the presentation is how to equilibrate this dichotomy of
seeking and achieving one`s own pleasure, without jeopardizing others` wellbeing in a city, that
is, achieving some kind of altruistic hedonism in a specific place.
One of the first steps might be demanding a careful and delicate holistic approach to production
and development of cities in order to integrate materiality of architectural forms and urban
infrastructure, with immaterial social, cultural and economic events that take place in a city. These events and behaviours strongly depend on the social reality and the context in which events take
place. Even though already with the urban uprising in the 1960s and 1970s scholars spoke about
just cities and right to cities, it is of utmost importance to reconsider these ideas once more.
PB - Belgrade : Sustainable Urban Society Association
C3 - Knjiga apstrakata sa konferencije On Architecture — Philosophy of Architecture
T1 - Hedonism
SP - 77
DO - 978-86-89111-29-3
ER - 
@conference{
author = "Iguman, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Most ancient philosophical, especially ethical, theories devoted a lot of attention to the
wellbeing of citizens in the ancient polis (πόλις), with the main goal of exploring how to achieve
happiness and comfortable, meaningful life. This was mainly explained by combining two
concepts – eudaimonia (εὐδαιμονία) – flourishing, wellbeing, a kind of happiness that entails life
led, ruled and guided by reason, and hedone (ἡδονή) – pleasure as a goal of life and ultimate aim
of philosophy. However, hedonism has often been juxtaposed with egoism, with the explanation
that the only thing people desire for their own sake is pleasure.
In the consumerist and materialistic society in which we live today, selfishness is common, especially
in cities – centres of human interaction in a very limited space, with limited resources, and shared
goods, which even brought us to “The Tragedy of the Commons” as put by some scholars.
Therefore, the main question posed in the presentation is how to equilibrate this dichotomy of
seeking and achieving one`s own pleasure, without jeopardizing others` wellbeing in a city, that
is, achieving some kind of altruistic hedonism in a specific place.
One of the first steps might be demanding a careful and delicate holistic approach to production
and development of cities in order to integrate materiality of architectural forms and urban
infrastructure, with immaterial social, cultural and economic events that take place in a city. These events and behaviours strongly depend on the social reality and the context in which events take
place. Even though already with the urban uprising in the 1960s and 1970s scholars spoke about
just cities and right to cities, it is of utmost importance to reconsider these ideas once more.",
publisher = "Belgrade : Sustainable Urban Society Association",
journal = "Knjiga apstrakata sa konferencije On Architecture — Philosophy of Architecture",
title = "Hedonism",
pages = "77",
doi = "978-86-89111-29-3"
}
Iguman, S.. (2022). Hedonism. in Knjiga apstrakata sa konferencije On Architecture — Philosophy of Architecture
Belgrade : Sustainable Urban Society Association., 77.
https://doi.org/978-86-89111-29-3
Iguman S. Hedonism. in Knjiga apstrakata sa konferencije On Architecture — Philosophy of Architecture. 2022;:77.
doi:978-86-89111-29-3 .
Iguman, Sanja, "Hedonism" in Knjiga apstrakata sa konferencije On Architecture — Philosophy of Architecture (2022):77,
https://doi.org/978-86-89111-29-3 . .

“Keep up the Good Work, Za naš Kej!” Citizens’ Passive Support to the Local Activist Group

Iguman, Sanja; Mijatović, Nevena; Nikolić, Sara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Iguman, Sanja
AU - Mijatović, Nevena
AU - Nikolić, Sara
PY - 2022
UR - https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1435
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2536
AB - Deep-rooted political turbulence, along with the present hybrid regime, have resulted in an undesirable social, economic and political milieu in Serbia. Such an atmosphere is a fertile ground for a grey economy, corruption, nepotism and restrictions to media freedoms. These ‘unconventional’ means of social functioning, have caused a decline in trust towards state institutions and proportionally, increase of citizen participation in non-institutional models of engagement. 

The aim of this paper is to analyse one such model of non-institutional engagement: the local activist group Za naš Kej, operating in the area Savski blokovi (Sava apartment blocks) in New Belgrade. The authors analysed local residents’ perception of the activist group Za naš Kej in comparison to the group’s narratives and actions. By using a grounded theory approach authors explained the role of groups such as Za Naš Kej in the development of participatory and deliberative democracy within the local community. 

Our data indicates that Za naš kej, despite its local character, does not have a strong foothold in the community, and thus receives only passive support. Citizens perceive Za naš kej as mediator between local institutions and residents of the Sava apartment blocks. Despite the failure to mobilise a wider group of citizens for their cause, this activist group continues to be a relevant (political) actor within the local community.
AB - Duboko ukorenjene političke turbulencije, zajedno sa sadašnjim hibridnim režimom, dovele su do nepoželjnog društvenog, ekonomskog i političkog miljea u Srbiji. Takva atmosfera je plodno tlo za sivu ekonomiju, korupciju, nepotizam i ograničavanje medijskih sloboda. Ovi „nekonvencionalni“ načini društvenog funkcionisanja, izazvali su smanjivanje poverenja u državne institucije i srazmerno tome, porast učešć a građana u vaninstitucionalnim modelima angažovanja.
Cilj ovog rada je da se analizira jedan takav model vaninstitucionalnog angažovanja: lokalna aktivistička grupa Za naš kej, koja deluje u Savskim blokovima na Novom Beogradu. Autorke su analizirale percepciju lokalnog stanovništva o aktivističkoj grupi Za naš Kej u poređenju sa narativima i akcijama grupe. Korišć enjem utemeljenog teorijskog pristupa autorke su objasnile ulogu grupa kao što je Za Naš Kej u razvoju participativne i deliberativne demokratije u lokalnoj zajednici.
Naši podaci govore da Za naš kej, i pored svog lokalnog karaktera, nema čvrsto uporište u zajednici, pa stoga dobija samo pasivnu podršku. Građani vide Za naš kej kao posrednika između lokalnih institucija i stanovnika stambenih blokova pored Save. Uprkos neuspehu da mobiliše širu grupu građana, ova aktivistička grupa nastavlja da bude relevantan (politički) akter u lokalnoj zajednici.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - “Keep up the Good Work, Za naš Kej!” Citizens’ Passive Support to the Local Activist Group
T1 - „Samo napred, Za naš Kej!“ Pasivna podrška građana lokalnoj aktivističkoj grupi
IS - 1
VL - 33
SP - 120
EP - 142
DO - 10.2298/FID2201120I
ER - 
@article{
author = "Iguman, Sanja and Mijatović, Nevena and Nikolić, Sara",
year = "2022",
abstract = "Deep-rooted political turbulence, along with the present hybrid regime, have resulted in an undesirable social, economic and political milieu in Serbia. Such an atmosphere is a fertile ground for a grey economy, corruption, nepotism and restrictions to media freedoms. These ‘unconventional’ means of social functioning, have caused a decline in trust towards state institutions and proportionally, increase of citizen participation in non-institutional models of engagement. 

The aim of this paper is to analyse one such model of non-institutional engagement: the local activist group Za naš Kej, operating in the area Savski blokovi (Sava apartment blocks) in New Belgrade. The authors analysed local residents’ perception of the activist group Za naš Kej in comparison to the group’s narratives and actions. By using a grounded theory approach authors explained the role of groups such as Za Naš Kej in the development of participatory and deliberative democracy within the local community. 

Our data indicates that Za naš kej, despite its local character, does not have a strong foothold in the community, and thus receives only passive support. Citizens perceive Za naš kej as mediator between local institutions and residents of the Sava apartment blocks. Despite the failure to mobilise a wider group of citizens for their cause, this activist group continues to be a relevant (political) actor within the local community., Duboko ukorenjene političke turbulencije, zajedno sa sadašnjim hibridnim režimom, dovele su do nepoželjnog društvenog, ekonomskog i političkog miljea u Srbiji. Takva atmosfera je plodno tlo za sivu ekonomiju, korupciju, nepotizam i ograničavanje medijskih sloboda. Ovi „nekonvencionalni“ načini društvenog funkcionisanja, izazvali su smanjivanje poverenja u državne institucije i srazmerno tome, porast učešć a građana u vaninstitucionalnim modelima angažovanja.
Cilj ovog rada je da se analizira jedan takav model vaninstitucionalnog angažovanja: lokalna aktivistička grupa Za naš kej, koja deluje u Savskim blokovima na Novom Beogradu. Autorke su analizirale percepciju lokalnog stanovništva o aktivističkoj grupi Za naš Kej u poređenju sa narativima i akcijama grupe. Korišć enjem utemeljenog teorijskog pristupa autorke su objasnile ulogu grupa kao što je Za Naš Kej u razvoju participativne i deliberativne demokratije u lokalnoj zajednici.
Naši podaci govore da Za naš kej, i pored svog lokalnog karaktera, nema čvrsto uporište u zajednici, pa stoga dobija samo pasivnu podršku. Građani vide Za naš kej kao posrednika između lokalnih institucija i stanovnika stambenih blokova pored Save. Uprkos neuspehu da mobiliše širu grupu građana, ova aktivistička grupa nastavlja da bude relevantan (politički) akter u lokalnoj zajednici.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "“Keep up the Good Work, Za naš Kej!” Citizens’ Passive Support to the Local Activist Group, „Samo napred, Za naš Kej!“ Pasivna podrška građana lokalnoj aktivističkoj grupi",
number = "1",
volume = "33",
pages = "120-142",
doi = "10.2298/FID2201120I"
}
Iguman, S., Mijatović, N.,& Nikolić, S.. (2022). “Keep up the Good Work, Za naš Kej!” Citizens’ Passive Support to the Local Activist Group. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 33(1), 120-142.
https://doi.org/10.2298/FID2201120I
Iguman S, Mijatović N, Nikolić S. “Keep up the Good Work, Za naš Kej!” Citizens’ Passive Support to the Local Activist Group. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2022;33(1):120-142.
doi:10.2298/FID2201120I .
Iguman, Sanja, Mijatović, Nevena, Nikolić, Sara, "“Keep up the Good Work, Za naš Kej!” Citizens’ Passive Support to the Local Activist Group" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 33, no. 1 (2022):120-142,
https://doi.org/10.2298/FID2201120I . .

Urban rivers in Belgrade, Serbia. Radical transformations and illegal urban practices in a post-socialist capital

Iguman, Sanja

(Dipartimento Culture e Società - Università di Palermo, 2021)

TY - JOUR
AU - Iguman, Sanja
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2555
AB - The present paper focuses on the area of the Serbian capital marked off by two transnational
rivers, the Sava and the Danube and by their confluence, which determined the birth and
development of Belgrade. This area, target of radical and illegal urban transformations in the last
decade, is analysed focusing on local activist groups’ engagements and their reactions to these
dynamics. The case explored is a specific place in Belgrade: river Sava and the banks in the
vicinity of the confluence. This is a perfect example of landscape intended as a multi-layered
concept that connects natural resources, human-made elements and most important – the
people and their movements, actions, narration, emotions and relations. The paper describes
how this place has been transformed through time, in cultural, ecological and physical sense, and
it will mostly analyse the social consequences that the mentioned transformations have left on
local citizens and on the way they are reacting to that, gathered in the neighbourly, activist
groups.
PB - Dipartimento Culture e Società - Università di Palermo
T1 - Urban rivers in Belgrade, Serbia. Radical transformations and illegal urban practices in a post-socialist capital
IS - 2
VL - 24
DO - 10.4000/aam.4334
ER - 
@article{
author = "Iguman, Sanja",
year = "2021",
abstract = "The present paper focuses on the area of the Serbian capital marked off by two transnational
rivers, the Sava and the Danube and by their confluence, which determined the birth and
development of Belgrade. This area, target of radical and illegal urban transformations in the last
decade, is analysed focusing on local activist groups’ engagements and their reactions to these
dynamics. The case explored is a specific place in Belgrade: river Sava and the banks in the
vicinity of the confluence. This is a perfect example of landscape intended as a multi-layered
concept that connects natural resources, human-made elements and most important – the
people and their movements, actions, narration, emotions and relations. The paper describes
how this place has been transformed through time, in cultural, ecological and physical sense, and
it will mostly analyse the social consequences that the mentioned transformations have left on
local citizens and on the way they are reacting to that, gathered in the neighbourly, activist
groups.",
publisher = "Dipartimento Culture e Società - Università di Palermo",
title = "Urban rivers in Belgrade, Serbia. Radical transformations and illegal urban practices in a post-socialist capital",
number = "2",
volume = "24",
doi = "10.4000/aam.4334"
}
Iguman, S.. (2021). Urban rivers in Belgrade, Serbia. Radical transformations and illegal urban practices in a post-socialist capital. 
Dipartimento Culture e Società - Università di Palermo., 24(2).
https://doi.org/10.4000/aam.4334
Iguman S. Urban rivers in Belgrade, Serbia. Radical transformations and illegal urban practices in a post-socialist capital. 2021;24(2).
doi:10.4000/aam.4334 .
Iguman, Sanja, "Urban rivers in Belgrade, Serbia. Radical transformations and illegal urban practices in a post-socialist capital", 24, no. 2 (2021),
https://doi.org/10.4000/aam.4334 . .

Heritage Sites Vs. Construction Sites – Belgrade’s Ušće

Iguman, Sanja

(Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2021)

TY - CONF
AU - Iguman, Sanja
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2255
AB - The paper explores sensitive relation between built heritage and modernisation in the urban context. Heritage reflects the past, but it is now widely accepted to be inherently present-orientated and political, because decisions concerning which parts of the past should be protected and in what way, play a key role in how groups portray their peoples’ history, shared identity and collective memory to the outside world. 
The focus of the analysis is on the area around the confluence of two international rivers – the Sava and the Danube – in Belgrade, locally called Ušće, which was a strategic point for the city’s birth and development on the account of its topographical and natural features. Once again in Belgrade’s history, this area is in the centre of attention, this time as the main location of the ongoing process of Belgrade`s radical urban change/development.
Impossible to separate from heritage, the term landscape will be explored in the context of Ušće, as it refers to a complex and fluid concept, which perfectly depicts the relation between physical environment and cultural and social meanings of a certain place. Hence, the tools and processes of identification, conservation and management of both extraordinary heritage and ordinary landscape are growing ever closer (Council of Europe, 2000).
PB - Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
C3 - Zbornik radova: XI naučnostručna konferencija
T1 - Heritage Sites Vs. Construction Sites – Belgrade’s Ušće
SP - 465
EP - 474
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2255
ER - 
@conference{
author = "Iguman, Sanja",
year = "2021",
abstract = "The paper explores sensitive relation between built heritage and modernisation in the urban context. Heritage reflects the past, but it is now widely accepted to be inherently present-orientated and political, because decisions concerning which parts of the past should be protected and in what way, play a key role in how groups portray their peoples’ history, shared identity and collective memory to the outside world. 
The focus of the analysis is on the area around the confluence of two international rivers – the Sava and the Danube – in Belgrade, locally called Ušće, which was a strategic point for the city’s birth and development on the account of its topographical and natural features. Once again in Belgrade’s history, this area is in the centre of attention, this time as the main location of the ongoing process of Belgrade`s radical urban change/development.
Impossible to separate from heritage, the term landscape will be explored in the context of Ušće, as it refers to a complex and fluid concept, which perfectly depicts the relation between physical environment and cultural and social meanings of a certain place. Hence, the tools and processes of identification, conservation and management of both extraordinary heritage and ordinary landscape are growing ever closer (Council of Europe, 2000).",
publisher = "Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda",
journal = "Zbornik radova: XI naučnostručna konferencija",
title = "Heritage Sites Vs. Construction Sites – Belgrade’s Ušće",
pages = "465-474",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2255"
}
Iguman, S.. (2021). Heritage Sites Vs. Construction Sites – Belgrade’s Ušće. in Zbornik radova: XI naučnostručna konferencija
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda., 465-474.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2255
Iguman S. Heritage Sites Vs. Construction Sites – Belgrade’s Ušće. in Zbornik radova: XI naučnostručna konferencija. 2021;:465-474.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2255 .
Iguman, Sanja, "Heritage Sites Vs. Construction Sites – Belgrade’s Ušće" in Zbornik radova: XI naučnostručna konferencija (2021):465-474,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2255 .

If visitors won’t go to Heritage, Heritage must go to visitors. Digitisation of Heritage in time of Corona

Iguman, Sanja

(Servizi Editoriali – Università degli Studi di Bergamo, 2020)

TY - CHAP
AU - Iguman, Sanja
PY - 2020
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2192
AB - The purpose of this paper is to examine some of the numerous circumstances that the whole world faced in 2020 due to the unprecedented Covid-19 outbreak. By sourcing the inspiration in Heritage Studies, the focus is on the impacts that Coronavirus has had on travel, cultural tourism and that way on art, culture and heritage itself. In addition, the paper introspects how did the globalization and rapid technological development bring to the immediate transition from material/traditional ways of preserving and interpreting heritage to the digital/virtual ones. Through some examples, we will see the challenges that heritage managers and stakeholders have faced in this state of emergency, but also some of the best practices that allowed people to consume heritage from their homes. Due to the fact that the Coronavirus pandemic is still active at the moment of writing these lines, precise and thorough analysis of the matter are still impossible. However, some initial reflections are more than welcome, since this situation will definitely have long-term impacts on our society and needs to be addressed immediately and seriously.
PB - Servizi Editoriali – Università degli Studi di Bergamo
T2 - Tourism facing a pandemic: from crisis to recovery
T1 - If visitors won’t go to Heritage, Heritage must go to visitors. Digitisation of Heritage in time of Corona
EP - 172
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2192
ER - 
@inbook{
author = "Iguman, Sanja",
year = "2020",
abstract = "The purpose of this paper is to examine some of the numerous circumstances that the whole world faced in 2020 due to the unprecedented Covid-19 outbreak. By sourcing the inspiration in Heritage Studies, the focus is on the impacts that Coronavirus has had on travel, cultural tourism and that way on art, culture and heritage itself. In addition, the paper introspects how did the globalization and rapid technological development bring to the immediate transition from material/traditional ways of preserving and interpreting heritage to the digital/virtual ones. Through some examples, we will see the challenges that heritage managers and stakeholders have faced in this state of emergency, but also some of the best practices that allowed people to consume heritage from their homes. Due to the fact that the Coronavirus pandemic is still active at the moment of writing these lines, precise and thorough analysis of the matter are still impossible. However, some initial reflections are more than welcome, since this situation will definitely have long-term impacts on our society and needs to be addressed immediately and seriously.",
publisher = "Servizi Editoriali – Università degli Studi di Bergamo",
journal = "Tourism facing a pandemic: from crisis to recovery",
booktitle = "If visitors won’t go to Heritage, Heritage must go to visitors. Digitisation of Heritage in time of Corona",
pages = "172",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2192"
}
Iguman, S.. (2020). If visitors won’t go to Heritage, Heritage must go to visitors. Digitisation of Heritage in time of Corona. in Tourism facing a pandemic: from crisis to recovery
Servizi Editoriali – Università degli Studi di Bergamo..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2192
Iguman S. If visitors won’t go to Heritage, Heritage must go to visitors. Digitisation of Heritage in time of Corona. in Tourism facing a pandemic: from crisis to recovery. 2020;:null-172.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2192 .
Iguman, Sanja, "If visitors won’t go to Heritage, Heritage must go to visitors. Digitisation of Heritage in time of Corona" in Tourism facing a pandemic: from crisis to recovery (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2192 .

Heritage Practices Today. Shifts and Impacts in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism

Bonadei, Rossana; Iguman, Sanja

(Roma: Tab edizioni, 2019)

TY - CHAP
AU - Bonadei, Rossana
AU - Iguman, Sanja
PY - 2019
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3123
PB - Roma: Tab edizioni
T2 - E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism
T1 - Heritage Practices Today. Shifts and Impacts in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism
SP - 15
EP - 37
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3123
ER - 
@inbook{
author = "Bonadei, Rossana and Iguman, Sanja",
year = "2019",
publisher = "Roma: Tab edizioni",
journal = "E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism",
booktitle = "Heritage Practices Today. Shifts and Impacts in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism",
pages = "15-37",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3123"
}
Bonadei, R.,& Iguman, S.. (2019). Heritage Practices Today. Shifts and Impacts in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism. in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism
Roma: Tab edizioni., 15-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3123
Bonadei R, Iguman S. Heritage Practices Today. Shifts and Impacts in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism. in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism. 2019;:15-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3123 .
Bonadei, Rossana, Iguman, Sanja, "Heritage Practices Today. Shifts and Impacts in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism" in E-Cul-Tours Enhancing Networks in Heritage Tourism (2019):15-37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3123 .

Postsocialism and „ordinary“ tourism: New Belgrade

Iguman, Sanja; Ničić, Miloš

(Emerald Publishing Limited, 2019)

TY - JOUR
AU - Iguman, Sanja
AU - Ničić, Miloš
PY - 2019
UR - https://www.emerald.com/insight/search?q=Iguman&showAll=true
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2191
AB - Purpose: The purpose of this paper is to examine the emerging practices of the “tourism of the ordinary” in the wider frame of post-socialist transformation of Serbia’s capital city – Belgrade. By sourcing the inspiration in cultural studies and classics of the studies of the ordinary, focus is directed to the patterns of tourism consumption of practices, places and people that do not fall in the category of tourism attraction. The attention is drawn to New Belgrade (Novi Beograd in Serbian), residential part of Belgrade built predominantly after the Second World War. New Belgrade lacks proper tourism infrastructure, commoditized attractions and consumerable tourism experiences on a large scale. Nevertheless, this part of the city is slowly becoming explored by tourists individually or in organized walking or cycling tours. Visits to New Belgrade are most often connected to alternative or hip visitors and have the allure of both urban exploration and cultural practice, as the tours are offered by specialist architectural organizations or individual guides. By introspecting the case of New Belgrade, this paper attempts to address the prospect that ordinary exist only in relation to the attraction and that its appeal comes from the fact that what is ordinary to someone is attraction to another. Design/methodology/approach: As far as specific approach is concerned, some archival and librarian materials have been analyzed in order to map the territory that is being researched (New Belgrade) and to frame the significance of potential heritagisation (Harrison, 2013) on the built environment and its territory. Further, relevant websites and both primary and secondary resources have been consulted. This mostly refers to the websites of Tourist Organization of Belgrade (TOB) and the Institute for the Protection of Cultural Monuments in Belgrade as two most relevant bodies connecting the urban fabric of the city and its tourism valorization. Findings: In this paper, the authors have tried to demonstrate how tourism of the ordinary might be conducted in urban environment that lacks no tangible resources, whose physical physiognomies are not insignificant and which, in another, alternative tourism regime might be considered attractions. However, in the specific set of characteristics spanning from contested past to ambiguous contemporary valorization, New Belgrade remains an uncharted part of the city for much of the mainstream tourism, leaving its charms for very few visitors, most often engaged in interest of the “ordinary.” Originality/value: Although Belgrade is experiencing steady rise in numbers regarding tourist arrivals, length of stay and on-site expenditure, New Belgrade is nowhere to be seen on the map of tourism offer, as per Belgrade’s Tourism Organization. TOB’s official web page, at the time this piece is written, in the section Attractions, mentions nothing regarding New Belgrade. Among 13 entries – 12 are historic sites of more than a century behind them and one is a lake and outdoor destination.
PB - Emerald Publishing Limited
T2 - International Journal of Tourism Cities
T1 - Postsocialism and „ordinary“ tourism: New Belgrade
IS - 3
VL - 5
SP - 307
EP - 325
DO - 10.1108/IJTC-01-2018-0002
ER - 
@article{
author = "Iguman, Sanja and Ničić, Miloš",
year = "2019",
abstract = "Purpose: The purpose of this paper is to examine the emerging practices of the “tourism of the ordinary” in the wider frame of post-socialist transformation of Serbia’s capital city – Belgrade. By sourcing the inspiration in cultural studies and classics of the studies of the ordinary, focus is directed to the patterns of tourism consumption of practices, places and people that do not fall in the category of tourism attraction. The attention is drawn to New Belgrade (Novi Beograd in Serbian), residential part of Belgrade built predominantly after the Second World War. New Belgrade lacks proper tourism infrastructure, commoditized attractions and consumerable tourism experiences on a large scale. Nevertheless, this part of the city is slowly becoming explored by tourists individually or in organized walking or cycling tours. Visits to New Belgrade are most often connected to alternative or hip visitors and have the allure of both urban exploration and cultural practice, as the tours are offered by specialist architectural organizations or individual guides. By introspecting the case of New Belgrade, this paper attempts to address the prospect that ordinary exist only in relation to the attraction and that its appeal comes from the fact that what is ordinary to someone is attraction to another. Design/methodology/approach: As far as specific approach is concerned, some archival and librarian materials have been analyzed in order to map the territory that is being researched (New Belgrade) and to frame the significance of potential heritagisation (Harrison, 2013) on the built environment and its territory. Further, relevant websites and both primary and secondary resources have been consulted. This mostly refers to the websites of Tourist Organization of Belgrade (TOB) and the Institute for the Protection of Cultural Monuments in Belgrade as two most relevant bodies connecting the urban fabric of the city and its tourism valorization. Findings: In this paper, the authors have tried to demonstrate how tourism of the ordinary might be conducted in urban environment that lacks no tangible resources, whose physical physiognomies are not insignificant and which, in another, alternative tourism regime might be considered attractions. However, in the specific set of characteristics spanning from contested past to ambiguous contemporary valorization, New Belgrade remains an uncharted part of the city for much of the mainstream tourism, leaving its charms for very few visitors, most often engaged in interest of the “ordinary.” Originality/value: Although Belgrade is experiencing steady rise in numbers regarding tourist arrivals, length of stay and on-site expenditure, New Belgrade is nowhere to be seen on the map of tourism offer, as per Belgrade’s Tourism Organization. TOB’s official web page, at the time this piece is written, in the section Attractions, mentions nothing regarding New Belgrade. Among 13 entries – 12 are historic sites of more than a century behind them and one is a lake and outdoor destination.",
publisher = "Emerald Publishing Limited",
journal = "International Journal of Tourism Cities",
title = "Postsocialism and „ordinary“ tourism: New Belgrade",
number = "3",
volume = "5",
pages = "307-325",
doi = "10.1108/IJTC-01-2018-0002"
}
Iguman, S.,& Ničić, M.. (2019). Postsocialism and „ordinary“ tourism: New Belgrade. in International Journal of Tourism Cities
Emerald Publishing Limited., 5(3), 307-325.
https://doi.org/10.1108/IJTC-01-2018-0002
Iguman S, Ničić M. Postsocialism and „ordinary“ tourism: New Belgrade. in International Journal of Tourism Cities. 2019;5(3):307-325.
doi:10.1108/IJTC-01-2018-0002 .
Iguman, Sanja, Ničić, Miloš, "Postsocialism and „ordinary“ tourism: New Belgrade" in International Journal of Tourism Cities, 5, no. 3 (2019):307-325,
https://doi.org/10.1108/IJTC-01-2018-0002 . .
4

Heritage Practices Today. Shifts and Impacts

Sanja, Iguman; Rossana, Bonadei

(Tab edizioni, 2019)

TY - CHAP
AU - Sanja, Iguman
AU - Rossana, Bonadei
PY - 2019
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2193
AB - Understanding the meaning of heritage through different perspectives is a challenging matter and demands a strong knowledge of recent academic literature. Recent trends focus on territories and communities rather than on punctual sites and works of genius and refer to dynamic concepts of landscape, itineraries, paths. The spotlight, also enhanced by the latest Unesco's guidelines, has moved thus from single to integrated heritage sites, in the form of regional, area, and transnational networks. Being very thought-provoking, the conceptualized sharp distinction in the heritage dichotomies cultural/natural is here brought to the fore and explored through examples related to the different territories presented in the volume.
PB - Tab edizioni
T2 - E-Cul-Tours, Enhancing Networks in Heritage Tourism
T1 - Heritage Practices Today. Shifts and Impacts
EP - 36
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2193
ER - 
@inbook{
author = "Sanja, Iguman and Rossana, Bonadei",
year = "2019",
abstract = "Understanding the meaning of heritage through different perspectives is a challenging matter and demands a strong knowledge of recent academic literature. Recent trends focus on territories and communities rather than on punctual sites and works of genius and refer to dynamic concepts of landscape, itineraries, paths. The spotlight, also enhanced by the latest Unesco's guidelines, has moved thus from single to integrated heritage sites, in the form of regional, area, and transnational networks. Being very thought-provoking, the conceptualized sharp distinction in the heritage dichotomies cultural/natural is here brought to the fore and explored through examples related to the different territories presented in the volume.",
publisher = "Tab edizioni",
journal = "E-Cul-Tours, Enhancing Networks in Heritage Tourism",
booktitle = "Heritage Practices Today. Shifts and Impacts",
pages = "36",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2193"
}
Sanja, I.,& Rossana, B.. (2019). Heritage Practices Today. Shifts and Impacts. in E-Cul-Tours, Enhancing Networks in Heritage Tourism
Tab edizioni..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2193
Sanja I, Rossana B. Heritage Practices Today. Shifts and Impacts. in E-Cul-Tours, Enhancing Networks in Heritage Tourism. 2019;:null-36.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2193 .
Sanja, Iguman, Rossana, Bonadei, "Heritage Practices Today. Shifts and Impacts" in E-Cul-Tours, Enhancing Networks in Heritage Tourism (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2193 .

Strati mancanti e contesti confusi nella struttura della metropoli post-socialista. Il caso di Belgrado, Serbia

Iguman, Sanja

(Torino: L’Harmattan Italia, 2018)

TY - CHAP
AU - Iguman, Sanja
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2199
AB - Belgrade (Serbia) has been passing through the post-socialism
transformation for decades. The last several years have been marked
by drastic urban changes on the one hand and non-governmental
organizations` fights against that on the other. The present Serbian
government has been planning and implementing projects mostly
describable as attractive and grandiose, while on the opposite side,
anti-regime organizations propose the alternatives. It seems that the
layers between the alternative and the attractive are skipped, which
demands an explanation and possible solution. Another burning
issue is “the decontextualization” of the city – misused and perplexed
layers in Belgrade`s structure, referring especially to the organization
and implementation of culture and heritage in the public space.
PB - Torino: L’Harmattan Italia
T2 - Città come frontiere creative, visioni, pratiche, progetti
T1 - Strati mancanti e contesti confusi nella struttura della metropoli post-socialista. Il caso di Belgrado, Serbia
EP - 168
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2199
ER - 
@inbook{
author = "Iguman, Sanja",
year = "2018",
abstract = "Belgrade (Serbia) has been passing through the post-socialism
transformation for decades. The last several years have been marked
by drastic urban changes on the one hand and non-governmental
organizations` fights against that on the other. The present Serbian
government has been planning and implementing projects mostly
describable as attractive and grandiose, while on the opposite side,
anti-regime organizations propose the alternatives. It seems that the
layers between the alternative and the attractive are skipped, which
demands an explanation and possible solution. Another burning
issue is “the decontextualization” of the city – misused and perplexed
layers in Belgrade`s structure, referring especially to the organization
and implementation of culture and heritage in the public space.",
publisher = "Torino: L’Harmattan Italia",
journal = "Città come frontiere creative, visioni, pratiche, progetti",
booktitle = "Strati mancanti e contesti confusi nella struttura della metropoli post-socialista. Il caso di Belgrado, Serbia",
pages = "168",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2199"
}
Iguman, S.. (2018). Strati mancanti e contesti confusi nella struttura della metropoli post-socialista. Il caso di Belgrado, Serbia. in Città come frontiere creative, visioni, pratiche, progetti
Torino: L’Harmattan Italia..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2199
Iguman S. Strati mancanti e contesti confusi nella struttura della metropoli post-socialista. Il caso di Belgrado, Serbia. in Città come frontiere creative, visioni, pratiche, progetti. 2018;:null-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2199 .
Iguman, Sanja, "Strati mancanti e contesti confusi nella struttura della metropoli post-socialista. Il caso di Belgrado, Serbia" in Città come frontiere creative, visioni, pratiche, progetti (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2199 .

A Reversed Historic House Museum: the Yugodom Rental Apartment in Belgrade

Iguman, Sanja; Ničić, Miloš

(Perugia: Fondazione Ranieri di Sorbello, 2018)

TY - CONF
AU - Iguman, Sanja
AU - Ničić, Miloš
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2194
AB - Following social, cultural and economic developments in the world of contemporary tourism, “Airbnb” service for peer-to-peer short term lodging rental emerged as a major player in tourism accommodation business. Many available units are in fact historic house museums, sourcing their hospitality attractiveness in the same qualities outlined by the “classic” historic house museums – authenticity and interconnections between space, landscape, inhabitants and collections with the broader cultural context. This paper seeks to examine the impact of the “Airbnb” system on the development of reversed historic house museums by bringing up the case of Yugodom – short term stay accommodation in downtown Belgrade. Term reversed historic house museums describes spaces that do not tell the story based on the former inhabitants and their impact on broader socio cultural milieu, but spaces that are created as live-in museums for the sole purpose of providing tourist accommodation. Due to its unique interior design based on the aesthetics of former Yugoslavia, Yugodom has been perceived by the tourists and both local and international media as a museum space, showcasing the authentic Yugoslav home. While describing how this live-in museum was created, this paper will contextualize and examine the potential of reversed historic house museums in enriching both tourism and museum scene of the destination.
PB - Perugia: Fondazione Ranieri di Sorbello
C3 - House Museums and the Interpretation of the Cultural, Social, Urban Landscape. Proceedings of the 16th Annual DEMHIST Conference
T1 - A Reversed Historic House Museum: the Yugodom Rental Apartment in Belgrade
EP - 109
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2194
ER - 
@conference{
author = "Iguman, Sanja and Ničić, Miloš",
year = "2018",
abstract = "Following social, cultural and economic developments in the world of contemporary tourism, “Airbnb” service for peer-to-peer short term lodging rental emerged as a major player in tourism accommodation business. Many available units are in fact historic house museums, sourcing their hospitality attractiveness in the same qualities outlined by the “classic” historic house museums – authenticity and interconnections between space, landscape, inhabitants and collections with the broader cultural context. This paper seeks to examine the impact of the “Airbnb” system on the development of reversed historic house museums by bringing up the case of Yugodom – short term stay accommodation in downtown Belgrade. Term reversed historic house museums describes spaces that do not tell the story based on the former inhabitants and their impact on broader socio cultural milieu, but spaces that are created as live-in museums for the sole purpose of providing tourist accommodation. Due to its unique interior design based on the aesthetics of former Yugoslavia, Yugodom has been perceived by the tourists and both local and international media as a museum space, showcasing the authentic Yugoslav home. While describing how this live-in museum was created, this paper will contextualize and examine the potential of reversed historic house museums in enriching both tourism and museum scene of the destination.",
publisher = "Perugia: Fondazione Ranieri di Sorbello",
journal = "House Museums and the Interpretation of the Cultural, Social, Urban Landscape. Proceedings of the 16th Annual DEMHIST Conference",
title = "A Reversed Historic House Museum: the Yugodom Rental Apartment in Belgrade",
pages = "109",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2194"
}
Iguman, S.,& Ničić, M.. (2018). A Reversed Historic House Museum: the Yugodom Rental Apartment in Belgrade. in House Museums and the Interpretation of the Cultural, Social, Urban Landscape. Proceedings of the 16th Annual DEMHIST Conference
Perugia: Fondazione Ranieri di Sorbello..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2194
Iguman S, Ničić M. A Reversed Historic House Museum: the Yugodom Rental Apartment in Belgrade. in House Museums and the Interpretation of the Cultural, Social, Urban Landscape. Proceedings of the 16th Annual DEMHIST Conference. 2018;:null-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2194 .
Iguman, Sanja, Ničić, Miloš, "A Reversed Historic House Museum: the Yugodom Rental Apartment in Belgrade" in House Museums and the Interpretation of the Cultural, Social, Urban Landscape. Proceedings of the 16th Annual DEMHIST Conference (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2194 .

Technological development and Sharing economies: implications on tourism destinations

Iguman, Sanja; Ničić, Miloš

(Belgrade: Singidunum University, 2016)

TY - CONF
AU - Iguman, Sanja
AU - Ničić, Miloš
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2195
AB - Contemporary digital age is relying upon constant changes in the ways new technologies are used in forming authentic forms of networking. Taking into the account the development of sharing economies and their impact on the hospitality accommodation market, this paper will bring forward the processes through which informal short-stay accommodation units are articulated into museum spaces that bring multiple benefits to tourism destinations.
PB - Belgrade: Singidunum University
C3 - Quality as a basis for Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the SITCON - Singidunum International Tourism Conference
T1 - Technological development and Sharing economies: implications on tourism destinations
EP - 42
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2195
ER - 
@conference{
author = "Iguman, Sanja and Ničić, Miloš",
year = "2016",
abstract = "Contemporary digital age is relying upon constant changes in the ways new technologies are used in forming authentic forms of networking. Taking into the account the development of sharing economies and their impact on the hospitality accommodation market, this paper will bring forward the processes through which informal short-stay accommodation units are articulated into museum spaces that bring multiple benefits to tourism destinations.",
publisher = "Belgrade: Singidunum University",
journal = "Quality as a basis for Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the SITCON - Singidunum International Tourism Conference",
title = "Technological development and Sharing economies: implications on tourism destinations",
pages = "42",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2195"
}
Iguman, S.,& Ničić, M.. (2016). Technological development and Sharing economies: implications on tourism destinations. in Quality as a basis for Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the SITCON - Singidunum International Tourism Conference
Belgrade: Singidunum University..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2195
Iguman S, Ničić M. Technological development and Sharing economies: implications on tourism destinations. in Quality as a basis for Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the SITCON - Singidunum International Tourism Conference. 2016;:null-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2195 .
Iguman, Sanja, Ničić, Miloš, "Technological development and Sharing economies: implications on tourism destinations" in Quality as a basis for Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the SITCON - Singidunum International Tourism Conference (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2195 .

Re-interpretation of natural and cultural heritage symbiosis as a tool for sustainable tourism development in Belgrade

Iguman, Sanja

(Singidunum University, 2015)

TY - CONF
AU - Iguman, Sanja
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2196
AB - This paper deals with the burning issue of sustainable tourism development in Belgrade, with an emphasis on re-interpretation and re-narration of local cultural and natural heritage. In order to understand the turbulent past, explain it in the present and preserve it for the future, this work enhances the symbiosis of specific geo-political position and natural preferences of Belgrade, being the starting point for interpretation of its heritage. Referring to studies about the city in a present-day form, the paper will show the crucial function of reading the signs that speak for a space significantly transformed through time. Furthermore, narration as the most important tool for increasing the knowledge and value of a place and its heritage will be underlined. The work refers to the local communities (in sense of understanding their multiple identity and heritage) as well as visitors, within the perspective of the so called “tourist gaze” (John Urry). One of the steps will be an attempt to re-interpret the significance of the Sava and Danube and their confluence in both natural and cultural sense.
PB - Singidunum University
C3 - Resources as a factor of Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the Sitcon - Singidunum International Tourism Conference
T1 - Re-interpretation of natural and cultural heritage symbiosis as a tool for sustainable tourism development in Belgrade
EP - 259
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2196
ER - 
@conference{
author = "Iguman, Sanja",
year = "2015",
abstract = "This paper deals with the burning issue of sustainable tourism development in Belgrade, with an emphasis on re-interpretation and re-narration of local cultural and natural heritage. In order to understand the turbulent past, explain it in the present and preserve it for the future, this work enhances the symbiosis of specific geo-political position and natural preferences of Belgrade, being the starting point for interpretation of its heritage. Referring to studies about the city in a present-day form, the paper will show the crucial function of reading the signs that speak for a space significantly transformed through time. Furthermore, narration as the most important tool for increasing the knowledge and value of a place and its heritage will be underlined. The work refers to the local communities (in sense of understanding their multiple identity and heritage) as well as visitors, within the perspective of the so called “tourist gaze” (John Urry). One of the steps will be an attempt to re-interpret the significance of the Sava and Danube and their confluence in both natural and cultural sense.",
publisher = "Singidunum University",
journal = "Resources as a factor of Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the Sitcon - Singidunum International Tourism Conference",
title = "Re-interpretation of natural and cultural heritage symbiosis as a tool for sustainable tourism development in Belgrade",
pages = "259",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2196"
}
Iguman, S.. (2015). Re-interpretation of natural and cultural heritage symbiosis as a tool for sustainable tourism development in Belgrade. in Resources as a factor of Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the Sitcon - Singidunum International Tourism Conference
Singidunum University..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2196
Iguman S. Re-interpretation of natural and cultural heritage symbiosis as a tool for sustainable tourism development in Belgrade. in Resources as a factor of Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the Sitcon - Singidunum International Tourism Conference. 2015;:null-259.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2196 .
Iguman, Sanja, "Re-interpretation of natural and cultural heritage symbiosis as a tool for sustainable tourism development in Belgrade" in Resources as a factor of Tourism Destination Competitiveness. Proceedings of the Sitcon - Singidunum International Tourism Conference (2015),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2196 .