Krstić, Nemanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
127659fb-4e45-4042-b184-9d600d6dc162
 • Krstić, Nemanja (2)
Projects

Author's Bibliography

Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju

Pudar Draško, Gazela; Krstić, Nemanja; Radovanović, Bojana

(Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2015)

TY - BOOK
AU - Pudar Draško, Gazela
AU - Krstić, Nemanja
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1472
AB - Svrha studije je pregled i analiza problema i izazova sa kojima se suočavaju mladi istraživači prilikom odlaska na studije u inostranstvo i povratka u Srbiju. Studija je zasnovana na analizi sekundarnih podataka, strateškog i zakonodavnog okvira, te fokus-grupnog intervjua sa 20 mladih istraživača i diskusije tokom okruglog stola o položaju mladih istraživača u društvenim naukama. Nalazi studije ukazuju da su u Srbiji studenti često prinuđeni na mobilnost, usled niskog stepena ulaganja u naučno istraživačku delatnost i nemogućnosti usavršavanja na domaćim ustanovama. Želja za odlaskom kod mladih istraživača je veoma izražena, naročito usled loših socio-ekonomskih uslova i slabih mogućnosti za zapošljavanje i/ili napredovanje. Mladi se vraćaju u zemlju uglavnom kada moraju, zbog isticanja vize i perioda legalnog boravka u drugoj zemlji, kao i nemogućnosti pronalaska stalnog posla u inostranstvu Studija obrađuje i problem nostrifikacije diploma, koji je predstavljao veliku prepreku mladim istraživačima povratnicima. Takođe, daje se osvrt na faktore koje mlade istraživače opredeljuju na ostanak u Srbiji, gde se najviše ističu stipendije i pronalazak posla.
AB - The purpose of the study is to review and analyse the problems and challenges that young researchers face when going abroad to study and upon their return to Serbia. The study is based on secondary data analysis, analysis of the strategic and legislative framework, focus-group interviews with 20 young researchers and discussions during the round table on the position of young researchers in the social sciences. The findings indicate that students from Serbia are often forced to mobility, due to low level of investment in scientific research activities and training inability at domestic institutions. The desire to leave is very strong, especially due to poor socio-economic conditions and poor employment opportunities and/or the chances for professional development. Young people return to the country mainly when they have to, due to visa expiry and the inability to find a permanent job abroad. The study analyses the problem of degree recognition, which has been a major obstacle to young returnees so far. It also gives an overview on the factors that motivate the young researchers to stay in Serbia, where scholarships and finding a job are definitely the most prominent.
PB - Beograd : Institut ekonomskih nauka
T1 - Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1472
ER - 
@book{
author = "Pudar Draško, Gazela and Krstić, Nemanja and Radovanović, Bojana",
year = "2015",
abstract = "Svrha studije je pregled i analiza problema i izazova sa kojima se suočavaju mladi istraživači prilikom odlaska na studije u inostranstvo i povratka u Srbiju. Studija je zasnovana na analizi sekundarnih podataka, strateškog i zakonodavnog okvira, te fokus-grupnog intervjua sa 20 mladih istraživača i diskusije tokom okruglog stola o položaju mladih istraživača u društvenim naukama. Nalazi studije ukazuju da su u Srbiji studenti često prinuđeni na mobilnost, usled niskog stepena ulaganja u naučno istraživačku delatnost i nemogućnosti usavršavanja na domaćim ustanovama. Želja za odlaskom kod mladih istraživača je veoma izražena, naročito usled loših socio-ekonomskih uslova i slabih mogućnosti za zapošljavanje i/ili napredovanje. Mladi se vraćaju u zemlju uglavnom kada moraju, zbog isticanja vize i perioda legalnog boravka u drugoj zemlji, kao i nemogućnosti pronalaska stalnog posla u inostranstvu Studija obrađuje i problem nostrifikacije diploma, koji je predstavljao veliku prepreku mladim istraživačima povratnicima. Takođe, daje se osvrt na faktore koje mlade istraživače opredeljuju na ostanak u Srbiji, gde se najviše ističu stipendije i pronalazak posla., The purpose of the study is to review and analyse the problems and challenges that young researchers face when going abroad to study and upon their return to Serbia. The study is based on secondary data analysis, analysis of the strategic and legislative framework, focus-group interviews with 20 young researchers and discussions during the round table on the position of young researchers in the social sciences. The findings indicate that students from Serbia are often forced to mobility, due to low level of investment in scientific research activities and training inability at domestic institutions. The desire to leave is very strong, especially due to poor socio-economic conditions and poor employment opportunities and/or the chances for professional development. Young people return to the country mainly when they have to, due to visa expiry and the inability to find a permanent job abroad. The study analyses the problem of degree recognition, which has been a major obstacle to young returnees so far. It also gives an overview on the factors that motivate the young researchers to stay in Serbia, where scholarships and finding a job are definitely the most prominent.",
publisher = "Beograd : Institut ekonomskih nauka",
title = "Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1472"
}
Pudar Draško, G., Krstić, N.,& Radovanović, B.. (2015). Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju. 
Beograd : Institut ekonomskih nauka..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1472
Pudar Draško G, Krstić N, Radovanović B. Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju. 2015;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1472 .
Pudar Draško, Gazela, Krstić, Nemanja, Radovanović, Bojana, "Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju" (2015),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1472 .

Studijski program i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača

Krstić, Nemanja; Pudar Draško, Gazela; Radovanović, Bojana

(Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2015)

TY - BOOK
AU - Krstić, Nemanja
AU - Pudar Draško, Gazela
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1423
AB - Cilj ove studije je da pruži prikaz toga kako doktorandi/tkinje iz društveno-humanističkih
oblasti percipiraju i ocenjuju različite aspekte programa doktorskih studija, kao i programe
neformalnog obrazovanja. Studija se temelji jednim delom na analizi strateško zakonodavnog
okvira doktorskih programa i programa neformalnog obrazovanja u zemlji. Budući da se
reforme visokog obrazovanja sprovode u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskom
visokoobrazovnom prostoru i Evropskom istraživačkom prostoru, analizi domaćeg prethodni
kratki pregled evropskog okvira doktorskih studija. Drugi, značajniji, deo studije čine rezultati
anketnog istraživanja u kojem je učestvovalo 356 doktoranada iz oblasti društvenih i
humanističkih nauka. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji čitav niz oblasti u okviru
programa doktorskih studija kojima doktorandi nisu zadovojni. Najpre, internacionalnost
fakulteta je na niskom nivou. Studenti nisu zadovoljni udelom gostujućih inostranih predavača,
kao ni saradnjom sa inostranim fakultetima i mogućnostima za mobilnost i razmenu. Tome se
pridružuje i nedovoljna interdisciplinarnost studijskih programa. Kada se govori o ishodima
studiranja, doktorandi su podeljenog mišljenja. Na jednoj strani stoji mišljenje da su teorijska
znanja dovoljno opsežna da omogućuju da studenti kroz svoje doktorske radove daju doprinos
rastu teorijskog znanja. Na drugoj, stoji ocena da studije ne opremaju veštinama i znanjima koja
su neophodna za realizaciju empirijskih i primenjenih istraživanja. Doktorandi su generalno
zadovoljni načinom ocenjivanja njihovog rada, kao i saradnjom sa mentorima i drugim
profesorima. Što se formalno-tehničkih aspekata studiranja tiče, rezultati ukazuju na nužnost da
se povećaju ulaganja u obezbeđivanje adekvatnijih prostorija za rad i bolji pristup relevantnoj
literaturi, ali i najvažnije, korekciju visina školarina. Čak dve trećine studenata nezadovoljno je
visinom školarine na doktorskim studijama. Sumirajući rezultate iskustva sa neformalnim
obrazovanjem, možemo reći da doktorandi vide neformalno obrazovanje kao izvor znanja i
veština koje nisu imali priliku da steknu u formalnom obrazovanju. Na kraju, naglasimo da, iako
se državnim strategijama prepoznaju glavni nedostaci doktorskih studija, te iako je prepoznat
veliki broj neusklađenosti između programa trećeg stepena obrazovanja u Srbiji i određenih
evropskih principa, neophodno je konkretnije aktiviranje državnih institucija u proces
podsticaja reformi, ali i još važnije, njihove konačne primene u praksi.
AB - The aim of this study is to provide an overview of how PhD students perceive and evaluate
different aspects of doctoral programs, as well as programs of informal education. The study is
based partly on an analysis of strategic and legislative framework of doctoral programs and
informal education programs in the country. Since the higher education reform has been
implemented in the context of Serbia's accession to the European Higher Education Area and
European Research Area, a brief overview of the European framework of doctoral studies is
provided. The central part of the study is the analysis of a survey, which included 356 doctoral
students in the field of social sciences and humanities. The research results show that there is a
whole range of areas within doctoral programs which PhD students are dissatisfied. Firstly,
internationalization is at a low level. Students are not satisfied with the number of visiting
international lecturers, as well as with the cooperation with foreign universities and
opportunities for mobility and exchange. In addition, the lack of interdisciplinary programmes is stressed. There are divided opinions about the outcomes of study. On the one hand, there is the view that theoretical knowledge they acquire is broad enough to allow students to contribute to its growth. On the other hand, there is the assessment that the studies do not equip students with the skills and knowledge that are necessary for realization of empirical and applied research. PhD students are generally satisfied with the evaluation of their work, as well as with the cooperation with mentors and other professors. When it comes to formal and technical aspects of studying, the results point to the need to increase investment in the provision of adequate facilities for work and better access to literature. A correction of tuition fees is perceived as an urgent need, since as much as two-thirds of students are dissatisfied with the amount of tuition fees they pay. Summing up the experience of informal education, we can say that doctoral candidates see informal education as a source of knowledge and skills that they do have the opportunity to gain through formal education. Finally, we would like to emphasize that national strategies recognize the main shortcomings of doctoral studies and they also recognize a large number of discrepancies between the programs of the third level of education in Serbia and certain European principles. However, it is necessary that the state institutions incentivise process of reforms, and most importantly, that they assure their implementation in the practice.
PB - Beograd : Institut ekonomskih nauka
T1 - Studijski program i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1423
ER - 
@book{
author = "Krstić, Nemanja and Pudar Draško, Gazela and Radovanović, Bojana",
year = "2015",
abstract = "Cilj ove studije je da pruži prikaz toga kako doktorandi/tkinje iz društveno-humanističkih
oblasti percipiraju i ocenjuju različite aspekte programa doktorskih studija, kao i programe
neformalnog obrazovanja. Studija se temelji jednim delom na analizi strateško zakonodavnog
okvira doktorskih programa i programa neformalnog obrazovanja u zemlji. Budući da se
reforme visokog obrazovanja sprovode u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskom
visokoobrazovnom prostoru i Evropskom istraživačkom prostoru, analizi domaćeg prethodni
kratki pregled evropskog okvira doktorskih studija. Drugi, značajniji, deo studije čine rezultati
anketnog istraživanja u kojem je učestvovalo 356 doktoranada iz oblasti društvenih i
humanističkih nauka. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji čitav niz oblasti u okviru
programa doktorskih studija kojima doktorandi nisu zadovojni. Najpre, internacionalnost
fakulteta je na niskom nivou. Studenti nisu zadovoljni udelom gostujućih inostranih predavača,
kao ni saradnjom sa inostranim fakultetima i mogućnostima za mobilnost i razmenu. Tome se
pridružuje i nedovoljna interdisciplinarnost studijskih programa. Kada se govori o ishodima
studiranja, doktorandi su podeljenog mišljenja. Na jednoj strani stoji mišljenje da su teorijska
znanja dovoljno opsežna da omogućuju da studenti kroz svoje doktorske radove daju doprinos
rastu teorijskog znanja. Na drugoj, stoji ocena da studije ne opremaju veštinama i znanjima koja
su neophodna za realizaciju empirijskih i primenjenih istraživanja. Doktorandi su generalno
zadovoljni načinom ocenjivanja njihovog rada, kao i saradnjom sa mentorima i drugim
profesorima. Što se formalno-tehničkih aspekata studiranja tiče, rezultati ukazuju na nužnost da
se povećaju ulaganja u obezbeđivanje adekvatnijih prostorija za rad i bolji pristup relevantnoj
literaturi, ali i najvažnije, korekciju visina školarina. Čak dve trećine studenata nezadovoljno je
visinom školarine na doktorskim studijama. Sumirajući rezultate iskustva sa neformalnim
obrazovanjem, možemo reći da doktorandi vide neformalno obrazovanje kao izvor znanja i
veština koje nisu imali priliku da steknu u formalnom obrazovanju. Na kraju, naglasimo da, iako
se državnim strategijama prepoznaju glavni nedostaci doktorskih studija, te iako je prepoznat
veliki broj neusklađenosti između programa trećeg stepena obrazovanja u Srbiji i određenih
evropskih principa, neophodno je konkretnije aktiviranje državnih institucija u proces
podsticaja reformi, ali i još važnije, njihove konačne primene u praksi., The aim of this study is to provide an overview of how PhD students perceive and evaluate
different aspects of doctoral programs, as well as programs of informal education. The study is
based partly on an analysis of strategic and legislative framework of doctoral programs and
informal education programs in the country. Since the higher education reform has been
implemented in the context of Serbia's accession to the European Higher Education Area and
European Research Area, a brief overview of the European framework of doctoral studies is
provided. The central part of the study is the analysis of a survey, which included 356 doctoral
students in the field of social sciences and humanities. The research results show that there is a
whole range of areas within doctoral programs which PhD students are dissatisfied. Firstly,
internationalization is at a low level. Students are not satisfied with the number of visiting
international lecturers, as well as with the cooperation with foreign universities and
opportunities for mobility and exchange. In addition, the lack of interdisciplinary programmes is stressed. There are divided opinions about the outcomes of study. On the one hand, there is the view that theoretical knowledge they acquire is broad enough to allow students to contribute to its growth. On the other hand, there is the assessment that the studies do not equip students with the skills and knowledge that are necessary for realization of empirical and applied research. PhD students are generally satisfied with the evaluation of their work, as well as with the cooperation with mentors and other professors. When it comes to formal and technical aspects of studying, the results point to the need to increase investment in the provision of adequate facilities for work and better access to literature. A correction of tuition fees is perceived as an urgent need, since as much as two-thirds of students are dissatisfied with the amount of tuition fees they pay. Summing up the experience of informal education, we can say that doctoral candidates see informal education as a source of knowledge and skills that they do have the opportunity to gain through formal education. Finally, we would like to emphasize that national strategies recognize the main shortcomings of doctoral studies and they also recognize a large number of discrepancies between the programs of the third level of education in Serbia and certain European principles. However, it is necessary that the state institutions incentivise process of reforms, and most importantly, that they assure their implementation in the practice.",
publisher = "Beograd : Institut ekonomskih nauka",
title = "Studijski program i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1423"
}
Krstić, N., Pudar Draško, G.,& Radovanović, B.. (2015). Studijski program i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača. 
Beograd : Institut ekonomskih nauka..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1423
Krstić N, Pudar Draško G, Radovanović B. Studijski program i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača. 2015;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1423 .
Krstić, Nemanja, Pudar Draško, Gazela, Radovanović, Bojana, "Studijski program i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača" (2015),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1423 .