Grubor, Nebojša

Link to this page

Authority KeyName Variants
3231f574-6b5d-4dbd-bd9a-bb269bafb7bd
 • Grubor, Nebojša (4)
Projects

Author's Bibliography

Hajdegerova egzistencijelna logika iz ranih frajburških predavanja

Grubor, Nebojša

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Grubor, Nebojša
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2712
AB - Prvi deo članka posvećen je Hajdegerovom tumačenju tradicional-nog pojma logike kao školske filozofske discipline i Hajdegerovom utemeljenju produktivne filozofske logike na način kako je to obja-šnjeno u Hajdegerovim predavanjima Logika. Pitanje o istini (1925) i Bivstvovanju i vremenu (1927). U drugom delu članka se eksplicira Hajdegerova ideja egzistencijelne logike (existentielle Logik) filozofi-ranja koja je naznačena u ranim predavanjima Fenomenološke inter-pretacije uz Aristotela (1921/22), Fenomenološke interpretacije izabra-nih Aristotelovih rasprava o ontologiji i logici (1922) i Ontologija. Hermeneutika faktičnosti (1923). U članku se zastupa teza da Hajde-ger pored ideje produktivne logike filozofije razvija ideju egzistenci-jelne logike filozofiranja koja predstavlja znanje o osnovnim filozof-skim pojmovima u fazi njihovog nastanka i artikulacije. Egzistencijelna logika predstavlja pokušaj da se uspostavi kritika i kontrola nad pro-cesom filozofiranja koji se bazira na krizi samorazumevanja ljudskog života u njegovoj faktičnosti.
AB - The first part of the article is dedicated to Heidegger’s interpretation of the traditional notion of logic as a school philosophical discipline and Heidegger’s establishment of productive philosophical logic in the way explained in lectures Logic. The Question on Truth (1925) and Being and Time (1927). The second part explicates Heidegger’s idea of the existentiell logic (egzistentielle Logik) of philosophizing, which is indicated in early lectures Phenomenological Interpretations of Aristotle (1921/22), Phenomenolog-ical Interpretations of selected Treatises by Aristotle on Ontology and Logic (1922) and Ontology: The Hermeneutic of Facticity (1923). The article argues that Heidegger, in addition to the idea of productive logic of philosophy, develops the idea of existentiell logic of philosophizing, which represents the knowledge of the basic philosophical concepts in the phase of their genesis and articulation. The existentiell logic is an at-tempt to establish critique and control over the process of philosophizing based on the crisis of self-understanding of human life in its facticity.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Hajdegerova egzistencijelna logika iz ranih frajburških predavanja
T1 - Heidegger’s Existentiell Logic From Early Freiburg Lectures
IS - 2
VL - 3
SP - 301
EP - 306
DO - 10.5281/zenodo.7369685
ER - 
@article{
author = "Grubor, Nebojša",
year = "2022",
abstract = "Prvi deo članka posvećen je Hajdegerovom tumačenju tradicional-nog pojma logike kao školske filozofske discipline i Hajdegerovom utemeljenju produktivne filozofske logike na način kako je to obja-šnjeno u Hajdegerovim predavanjima Logika. Pitanje o istini (1925) i Bivstvovanju i vremenu (1927). U drugom delu članka se eksplicira Hajdegerova ideja egzistencijelne logike (existentielle Logik) filozofi-ranja koja je naznačena u ranim predavanjima Fenomenološke inter-pretacije uz Aristotela (1921/22), Fenomenološke interpretacije izabra-nih Aristotelovih rasprava o ontologiji i logici (1922) i Ontologija. Hermeneutika faktičnosti (1923). U članku se zastupa teza da Hajde-ger pored ideje produktivne logike filozofije razvija ideju egzistenci-jelne logike filozofiranja koja predstavlja znanje o osnovnim filozof-skim pojmovima u fazi njihovog nastanka i artikulacije. Egzistencijelna logika predstavlja pokušaj da se uspostavi kritika i kontrola nad pro-cesom filozofiranja koji se bazira na krizi samorazumevanja ljudskog života u njegovoj faktičnosti., The first part of the article is dedicated to Heidegger’s interpretation of the traditional notion of logic as a school philosophical discipline and Heidegger’s establishment of productive philosophical logic in the way explained in lectures Logic. The Question on Truth (1925) and Being and Time (1927). The second part explicates Heidegger’s idea of the existentiell logic (egzistentielle Logik) of philosophizing, which is indicated in early lectures Phenomenological Interpretations of Aristotle (1921/22), Phenomenolog-ical Interpretations of selected Treatises by Aristotle on Ontology and Logic (1922) and Ontology: The Hermeneutic of Facticity (1923). The article argues that Heidegger, in addition to the idea of productive logic of philosophy, develops the idea of existentiell logic of philosophizing, which represents the knowledge of the basic philosophical concepts in the phase of their genesis and articulation. The existentiell logic is an at-tempt to establish critique and control over the process of philosophizing based on the crisis of self-understanding of human life in its facticity.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Hajdegerova egzistencijelna logika iz ranih frajburških predavanja, Heidegger’s Existentiell Logic From Early Freiburg Lectures",
number = "2",
volume = "3",
pages = "301-306",
doi = "10.5281/zenodo.7369685"
}
Grubor, N.. (2022). Hajdegerova egzistencijelna logika iz ranih frajburških predavanja. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 3(2), 301-306.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7369685
Grubor N. Hajdegerova egzistencijelna logika iz ranih frajburških predavanja. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2022;3(2):301-306.
doi:10.5281/zenodo.7369685 .
Grubor, Nebojša, "Hajdegerova egzistencijelna logika iz ranih frajburških predavanja" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 3, no. 2 (2022):301-306,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7369685 . .

Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions

Grubor, Nebojša

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Grubor, Nebojša
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2277
AB - The first part of the text poses the question whether for Heidegger’s aesthetically relevant thought it is better to use older terms, such as “Heidegger’s Doctrine of Art” or “Heidegger’s Philosophy of Art”, or a more recent term “Heidegger aesthetics”? Does the term “Heidegger’s aesthetics” represent an “oxymoron” contrary to the intentions of Heidegger’s own philosophy, or does it signify a relevant aesthetic conception that has its own place in contemporary philosophical aesthetics? In order to answer these questions, the text considers Heidegger’s understanding of aesthetics as a philosophical discipline and also the problems arising in connection with this designation. It argues that Heidegger’s concept of “overcoming aesthetics” represents the (self) interpretation of his own philosophy of art developed in the essay The Origin of the Work of Art. The second part of the text follows the thesis that the Heidegger’s aesthetics contains the definitions of art and work of art, based on Heidegger’s analyses of freedom, basic moods, and emotions. This part of text follows a broader thesis, in which Heidegger’s philosophy as a whole can be understood as the phenomenology of freedom. Also, it discusses a special thesis that the concept of strife (Streit) of Earth and world in The Origin of the Work of Art should be understood only on the background of the primordial struggle between concealment and unconcealment in the truth as the unconcealedness of beings. Further, the concept of strife is linked on a deeper level with the determination of finite human freedom and basic human moods. In light of that, Heidegger’s aesthetics is not only the heteronomous aesthetics of the work of art, but also the (relatively) autonomous aesthetics of aesthetic experience articulated with respect to finite human freedom. The conclusion is that Heidegger’s aesthetics of truth understood as the philosophy of freedom, basic moods, and emotions, according to their inner intentions, is closer to the tradition of the aesthetics of sublime than the aesthetics of the beautiful.
AB - U prvom delu teksta postavlja se pitanje: da li je za Hajdegerovu estetički relevantnu misao bolje upotrebljavati starije termine kao to su “Hajdegerovo učenje o umetnosti” i “Hajdegerova filozofija umetnosti” ili savremeniji termin “Hajdegerova estetika”? Da li termin “Hajdegerova estetika” predstavlja ‘oksimoron’ suprotstavljen intencijama Hajdegerove sopstvene filozofije ili označava relevantnu estetičku koncepciju koja ima svoje sopstveno mesto unutar savremene filozofske estetike? Da bismo odgovorili na ova pitanja razmatraćemo Hajdegerovo razumevanje estetike kao filozofske discipline kao i probleme koji su povezani sa tim odredjenjem. Stojimo na stanovištu da Hajdegerova koncepcija “prevazilaženja estetike” predstavlja (samo)interpretaciju njegove sopstvene filozofije u raspravi Izvor umetničkog dela. Drugi deo teksta sledi tezu da Hajdegerova estetika sadrži definiciju umetnosti i umetničkog dela, koja je bazirana na Hajdegerovim analizama slobode, osnovnih raspoloženja i emocija. U ovom delu teksta sledimo širu tezu da Hajdegerova filozofija u celini može da bude shvaćena kao fenomenologija slobode. Diskutujemo posebnu tezu da bi pojam spora (Streit) zemlje i sveta u Izvoru umetničkog dela trebalo da bude shvaćen na pozadini izvorne borbe izmedju skrivanja i raskrivanja unutar istine kao neskrivenosti bivstvujućeg. Nadalje, smatramo da je pojam spora na dubljem nivou povezan sa odredjenjem konačne ljudske slobode i osnovnih ljudskih raspoloženja. Posmatrano iz ove perspektive Hajdegerova estetika nije samo heteronomna estetika umetničkog dela, nego i (relativno) autonomna estetika estetskog iskustva artikulisanog s obzirom na konačnu ljudsku slobodu. Rezultat istraživanja predstavlja uvid da je Hajdegerova estetika istine razumljena kao filozofija konačne ljudske slobode, osnovnih raspoloženja i emocija, prema svojim unutrašnjim intencijama, bliža estetici uzvišenog, nego estetici lepog.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions
T1 - Hajdegerova estetika. Filozofija konačne ljudske slobode i osnovnih raspoloženja i emocija
IS - 3
VL - 32
SP - 418
EP - 427
DO - 10.2298/FID2103418G
ER - 
@article{
author = "Grubor, Nebojša",
year = "2021",
abstract = "The first part of the text poses the question whether for Heidegger’s aesthetically relevant thought it is better to use older terms, such as “Heidegger’s Doctrine of Art” or “Heidegger’s Philosophy of Art”, or a more recent term “Heidegger aesthetics”? Does the term “Heidegger’s aesthetics” represent an “oxymoron” contrary to the intentions of Heidegger’s own philosophy, or does it signify a relevant aesthetic conception that has its own place in contemporary philosophical aesthetics? In order to answer these questions, the text considers Heidegger’s understanding of aesthetics as a philosophical discipline and also the problems arising in connection with this designation. It argues that Heidegger’s concept of “overcoming aesthetics” represents the (self) interpretation of his own philosophy of art developed in the essay The Origin of the Work of Art. The second part of the text follows the thesis that the Heidegger’s aesthetics contains the definitions of art and work of art, based on Heidegger’s analyses of freedom, basic moods, and emotions. This part of text follows a broader thesis, in which Heidegger’s philosophy as a whole can be understood as the phenomenology of freedom. Also, it discusses a special thesis that the concept of strife (Streit) of Earth and world in The Origin of the Work of Art should be understood only on the background of the primordial struggle between concealment and unconcealment in the truth as the unconcealedness of beings. Further, the concept of strife is linked on a deeper level with the determination of finite human freedom and basic human moods. In light of that, Heidegger’s aesthetics is not only the heteronomous aesthetics of the work of art, but also the (relatively) autonomous aesthetics of aesthetic experience articulated with respect to finite human freedom. The conclusion is that Heidegger’s aesthetics of truth understood as the philosophy of freedom, basic moods, and emotions, according to their inner intentions, is closer to the tradition of the aesthetics of sublime than the aesthetics of the beautiful., U prvom delu teksta postavlja se pitanje: da li je za Hajdegerovu estetički relevantnu misao bolje upotrebljavati starije termine kao to su “Hajdegerovo učenje o umetnosti” i “Hajdegerova filozofija umetnosti” ili savremeniji termin “Hajdegerova estetika”? Da li termin “Hajdegerova estetika” predstavlja ‘oksimoron’ suprotstavljen intencijama Hajdegerove sopstvene filozofije ili označava relevantnu estetičku koncepciju koja ima svoje sopstveno mesto unutar savremene filozofske estetike? Da bismo odgovorili na ova pitanja razmatraćemo Hajdegerovo razumevanje estetike kao filozofske discipline kao i probleme koji su povezani sa tim odredjenjem. Stojimo na stanovištu da Hajdegerova koncepcija “prevazilaženja estetike” predstavlja (samo)interpretaciju njegove sopstvene filozofije u raspravi Izvor umetničkog dela. Drugi deo teksta sledi tezu da Hajdegerova estetika sadrži definiciju umetnosti i umetničkog dela, koja je bazirana na Hajdegerovim analizama slobode, osnovnih raspoloženja i emocija. U ovom delu teksta sledimo širu tezu da Hajdegerova filozofija u celini može da bude shvaćena kao fenomenologija slobode. Diskutujemo posebnu tezu da bi pojam spora (Streit) zemlje i sveta u Izvoru umetničkog dela trebalo da bude shvaćen na pozadini izvorne borbe izmedju skrivanja i raskrivanja unutar istine kao neskrivenosti bivstvujućeg. Nadalje, smatramo da je pojam spora na dubljem nivou povezan sa odredjenjem konačne ljudske slobode i osnovnih ljudskih raspoloženja. Posmatrano iz ove perspektive Hajdegerova estetika nije samo heteronomna estetika umetničkog dela, nego i (relativno) autonomna estetika estetskog iskustva artikulisanog s obzirom na konačnu ljudsku slobodu. Rezultat istraživanja predstavlja uvid da je Hajdegerova estetika istine razumljena kao filozofija konačne ljudske slobode, osnovnih raspoloženja i emocija, prema svojim unutrašnjim intencijama, bliža estetici uzvišenog, nego estetici lepog.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions, Hajdegerova estetika. Filozofija konačne ljudske slobode i osnovnih raspoloženja i emocija",
number = "3",
volume = "32",
pages = "418-427",
doi = "10.2298/FID2103418G"
}
Grubor, N.. (2021). Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 32(3), 418-427.
https://doi.org/10.2298/FID2103418G
Grubor N. Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2021;32(3):418-427.
doi:10.2298/FID2103418G .
Grubor, Nebojša, "Heidegger’s Aesthetics. The Philosophy of Finite Human Freedom and Basic Moods and Emotions" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 32, no. 3 (2021):418-427,
https://doi.org/10.2298/FID2103418G . .

Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike

Jovanov, Rastko; Grubor, Nebojša

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Grubor, Nebojša
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/310
AB - U ovom radu se razmatra Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike kao nauke o čulnom saznanju. U tekstu se najpre ispituje mentalistička paradigma u novovekovnoj filozofiji kao misaona pozadina Baumgartenove filozofije i estetike (I). Zatim sledi razmatranje Baumgartenovih definicija estetike iz Meditacija o nekim aspektima pesničkog dela (1735), Metafizike (1739) i Estetike (1750) (II). Na kraju se razmatra Baumgartenova definicija estetike kao nauke o čulnom saznanju polazeći od Lajbnicovog učenja o različitim stupnjevima saznanja (III).
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike
SP - 599
EP - 616
DO - 10.2298/FID1503599G
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Grubor, Nebojša",
year = "2015",
abstract = "U ovom radu se razmatra Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike kao nauke o čulnom saznanju. U tekstu se najpre ispituje mentalistička paradigma u novovekovnoj filozofiji kao misaona pozadina Baumgartenove filozofije i estetike (I). Zatim sledi razmatranje Baumgartenovih definicija estetike iz Meditacija o nekim aspektima pesničkog dela (1735), Metafizike (1739) i Estetike (1750) (II). Na kraju se razmatra Baumgartenova definicija estetike kao nauke o čulnom saznanju polazeći od Lajbnicovog učenja o različitim stupnjevima saznanja (III).",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike",
pages = "599-616",
doi = "10.2298/FID1503599G"
}
Jovanov, R.,& Grubor, N.. (2015). Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 599-616.
https://doi.org/10.2298/FID1503599G
Jovanov R, Grubor N. Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2015;:599-616.
doi:10.2298/FID1503599G .
Jovanov, Rastko, Grubor, Nebojša, "Baumgartenovo utemeljenje moderne estetike" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2015):599-616,
https://doi.org/10.2298/FID1503599G . .
1

Hegelovo utemeljenje estetike putem određenja kulturno-povesne funkcije umetnosti

Jovanov, Rastko; Grubor, Nebojša

(2013)

TY - JOUR
AU - Grubor, Nebojša
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/532
AB - In dieser Arbeit wird Hegels Begründung der Ästhetik als Philosophie der schönen Kunst und die Bestimmung der kulturgeschichtlichen Funktion der Kunst behandelt. Der Aufsatz schließt sich an die Annemarie Gethmann-Sieferts Interpretation von Hegels Ästhetik. In dieser Interpretation wird Hegels Kunsttheorie ausdrücklich im Hinblick auf die Frage nach der Rolle der Kunst in der Kultur und in der Geschichte erörtert. Im Text wird zuerst Hegels Ausschließen das Nauturschönen und die Bestimmung der Ästhetik als Philosophie der Kunst untersucht (I). Dann folgt die Erörterung von Hegels Widerlegung der Einwürfe gegen die Philosophie der Kunst. Hegel geht auf die Frage ein, ob die Kunst überhaupt einer philosophischer Betrachtung fähig und würdig sei, und diese Frage wird im Kontekst von Hegels systematischen Ansatzes positiv beantwortet (II). Am Ende wird Hegels Begründung der Ästhetik im Ausgang vom Einblick in der kulturgeschichtlichen Funktion der Kunst als Deutung der Welt behandelt (III).
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Hegelovo utemeljenje estetike putem određenja kulturno-povesne funkcije umetnosti
T1 - Hegels Begründung der Ästhetik durch die Bestimmung der kulturgeschichtlichen Funktion der Kunst
SP - 199
EP - 211
DO - 10.2298/FID1301199G
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Grubor, Nebojša",
year = "2013",
abstract = "In dieser Arbeit wird Hegels Begründung der Ästhetik als Philosophie der schönen Kunst und die Bestimmung der kulturgeschichtlichen Funktion der Kunst behandelt. Der Aufsatz schließt sich an die Annemarie Gethmann-Sieferts Interpretation von Hegels Ästhetik. In dieser Interpretation wird Hegels Kunsttheorie ausdrücklich im Hinblick auf die Frage nach der Rolle der Kunst in der Kultur und in der Geschichte erörtert. Im Text wird zuerst Hegels Ausschließen das Nauturschönen und die Bestimmung der Ästhetik als Philosophie der Kunst untersucht (I). Dann folgt die Erörterung von Hegels Widerlegung der Einwürfe gegen die Philosophie der Kunst. Hegel geht auf die Frage ein, ob die Kunst überhaupt einer philosophischer Betrachtung fähig und würdig sei, und diese Frage wird im Kontekst von Hegels systematischen Ansatzes positiv beantwortet (II). Am Ende wird Hegels Begründung der Ästhetik im Ausgang vom Einblick in der kulturgeschichtlichen Funktion der Kunst als Deutung der Welt behandelt (III).",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Hegelovo utemeljenje estetike putem određenja kulturno-povesne funkcije umetnosti, Hegels Begründung der Ästhetik durch die Bestimmung der kulturgeschichtlichen Funktion der Kunst",
pages = "199-211",
doi = "10.2298/FID1301199G"
}
Jovanov, R.,& Grubor, N.. (2013). Hegelovo utemeljenje estetike putem određenja kulturno-povesne funkcije umetnosti. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 199-211.
https://doi.org/10.2298/FID1301199G
Jovanov R, Grubor N. Hegelovo utemeljenje estetike putem određenja kulturno-povesne funkcije umetnosti. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2013;:199-211.
doi:10.2298/FID1301199G .
Jovanov, Rastko, Grubor, Nebojša, "Hegelovo utemeljenje estetike putem određenja kulturno-povesne funkcije umetnosti" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2013):199-211,
https://doi.org/10.2298/FID1301199G . .
1