Now showing items 15-34 of 42

   Titles
   Nada Banjanin Đuričić and Predrag Krstić (Eds.), Ordinary People – Voluntary Executors: The Dispute Around (German) Antisemitism, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nada Banjanin Đuričić i Predrag Krstić (prir.), Obični Ljudi – dobrovoljni dželati: Spor oko (nemačkog) antisemitizma, Beograd: Institut za Filozofiju I društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nepodnošljivost susedovanja [1]
   No woman, no cry : opomena jedne bajke [1]
   Od zdravorazumske psihologije ka naivnoj psihologiji [1]
   Pandemic! COVID-19 Shakes the World [1]
   Pandemija! Novi koronavirus potresa svet [fragmenti] [1]
   Pandemijski, pro-strašeni svijet. Pokušaj fenomenološke analize iskustva (i) stvarnosti u radikalno prelaznom stanju [1]
   Pet prekretnica u empirizmu [1]
   Predrag Finci, što se sviđa svima. Komentari uz Kantovo shvaćanje umjetnosti, Zagreb: Filozofska istraživanja, 2019. [1]
   Pripremne beleške za planiranu disertaciju: „Teleologija posle Kanta“ [1]
   Prostor, mesto i stvari. Hajdeger o neegezistencijalnoj prostornosti [1]
   Redukcija, kvalitativna svojstva i direktna introspekcija moždanih stanja [1]
   Shvatanje čoveka u filozofskoj misli „ranog“ Marksa [1]
   Solidarity and Autonomy in the Context of the Pandemic: Dominant Vocabularies of Critique and an Outline of an Alternative [1]
   Solidarnost i autonomija u kontekstu pandemije: dominantni rečnici kritike i skica alternative [1]
   Space, Place and Things. Heidegger on non-existential Spatiality [1]
   Teorija u prostoru urgencije: da li dolazi do preokreta? [1]
   The Socio-Political Role of Artivism(S) And the Possibility of a New Aestheticization [1]
   The Unbearability of Being a Neighbor [1]