RIFDT - Author's Bibliography

d7037f99-f8b5-45ed-bf1a-a7d03acfba0a
  • Bešlin, Milivoj (21)

Postfaktualna istorija: Savremeni revizionistički izazovi istoriografskoj metodologiji u Srbiji

Bešlin, Milivoj; Samardžić, Momir; Deletić, Zdravko; Elezović, Dalibor (2018)

Razvoj stočarske privrede na srpskom selu u 19. veku

Development of pastoral economy in the 19th century serbian village
Samardžić, Momir; Bešlin, Milivoj (2018)

Deforestation of the Principality of Serbia, 1830-1878: Overview

Samardžić, Momir; Bešlin, Milivoj (2017-03)

Vojvodina in Yugoslavia: The struggle for the autonomy

Bešlin, Milivoj; Perović, Latinka; Roksandić, Drago; Velikonja, Mitja; Hoepken, Wolfgang; Bieber, Florian (2017)

Intelektualni angažman i nacionalizam: Prilog kritici jedne simbiotičke veze

Bešlin, Milivoj; Zaharijević, Adriana; Vasiljević, Jelena (2017)

Politics of Memory, Historical Revisionism, and Negationism in Postsocialist Serbia

Politika sećanja, istorijski revizionizam i negacionizam u postsocijalističkoj Srbiji
Škorić, Marko; Bešlin, Milivoj (2017)

Četnički pokret Draže Mihailovića - najfrekventniji objekat istorijskog revizionizma u Srbiji

Bešlin, Milivoj; Bešlin, Milivoj; Samardžić, Momir; Milošević, Srđan (2013)

Јоsip Brоz Titо i јugоslоvеnski fеdеrаlizаm (1963–1974)

Bešlin, Milivoj; Manojlović Pintar, Olga (2011)

Uticaji „Juna ‘68.“ na političku situaciju u Jugoslaviji

Bešlin, Milivoj; Tomić, Đorđe; Atanacković, Petar (2009)