DAIS - Author's Bibliography

77fa75b8-8a84-4c1f-ab0e-0146995d3957
  • Radojičić, Mirjana (70)

Pravda i moć - pouke Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju

Justice and power – lessons of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Radojičić, Mirjana; Đurić, Živojin (2018-05-14)

Ecological Education and Sustainable Development

Radojičić, Mirjana; Munitlak Ivanović, Olja; Ljumović, Isidora; Bradić Martinović, Aleksandra (2017-10-26)

Mile Savić kao tumač skorije južnoslovenske prošlosti

MILE SAVIĆ AS AN INTERPRETER OF THE RECENT SOUTH SLAVIC PAST
Radojičić, Mirjana; Bukvić, Rajko (2017-07-10)

Prilozi za jednu antropologiju kiča

Radojičić, Mirjana (2017)

Kič i ‘desni‘ totalitarizam – antropološke osnove jednog savezništva

Kitsch and Right Totalitarianism: The Anthropological Foundations of Particular Alliance
Radojičić, Mirjana; Čović, Ante (2016-10-12)

Avangarda, kič i "leve" ideje

Avant-Garde, Kitsch and Leftist Ideas
Radojičić, Mirjana; Prnjat, Aleksandar (2016)

Mišljenje i delanje u znaku humanizma

Radojičić, Mirjana (2015-09-22)

The European Union and the Kosovo Issue: an International Ethical Perspective

Radojičić, Mirjana; Jovanović, Branko (2015-04-12)

Mirovne misije OUN na prostorima ex-Jugoslavije i problem nepristrasnosti međunarodnog mirovnog posredovanja: slučaj mirovne misije u BiH

UN PEACEKEEPING MISSIONS IN THE REGIONS OF EX-YUGOSLAVIA AND THE PROBLEM OF IMPARTIALITY OF THE INTERNATIONAL PEACE MEDIATION: THE CASE STUDY OF PEACEKEEPING MISSION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Radojičić, Mirjana; Subotić, Momčilo (2015)

Mišljenje i delanje u znaku humanizma

Radojičić, Mirjana (2015)

Svetozar Stojanović : ličnost i delo

Radojičić, Mirjana (2015)

Svetozar Stojanović kao tumač raspada/razbijanja SFR Jugoslavije

SVETOZAR STOJANOVIC INTERPRETING DISINTEGRATION/BREAK-UP OF SFR YUGOSLAVIA
Radojičić, Mirjana; Avramović, Zoran (2014-12-30)

In memoriam - Ljubomir Tadić (1925-2013)

Radojičić, Mirjana (2014)

Interesi i moral u međunarodnoj politici: slučaj raspada/razbijanja SFR Jugoslavije

Radojičić, Mirjana; Savić, Mile; Nakarada, Radmila (2013)

U službi pomirenja donedavno zaraćenih naroda ili interpretacije uzroka njihovog sukobljavanja – civilno društvo Zapadnog Balkana na razmeđu milenijuma

IN THE SER­VI­CE OF RE­CON­CI­LI­A­TION RECENTLY WAR­RING NA­TI­ONS OR IN­TER­PRE­TA­TION OF THE CA­U­SES OF THE­IR CON­FLICTS: THE CI­VIL SO­CI­ETY OF THE WE­STERN BAL­KANS AT THE TURN OF THE MIL­LEN­NI­UM?
Radojičić, Mirjana; Knežević, Miloš (2012-12-25)

Kraj Hladnog rata, velika sila i geopolitika prirodnih resursa

THE ENDING OF COLD WAR, GREAT POWERS AND GEOPOLITICS OF NATURAL RESOURCES
Radojičić, Mirjana; Knežević, Miloš (2012-09-10)

Od posrednika u opštenju do faktora ishoda ratova – Zapadni mediji masovnih komunikacija i ex–jugoslovenska kriza

THE WESTERN MEDIA OF MAS COMMUNICATION AND THE EX-YUGOSLAV CRISIS - FROM THE MEDIATOR IN COMMUNICATION TO THE AGENT OF WARS RESULTS
Radojičić, Mirjana (2012-04-10)

O moći i pravdi – haške pouke

Radojičić, Mirjana (2012)

Civil Society of the Western Balkans in the Turn of the Millenium

Radojičić, Mirjana; Antevski, Miroslav; Mitrović, Dragana (2012)

UN Sanctions against the FRY– Some Moral Aspects of a Coercive Diplomacy Form

Санкције ОУН против СРЈ: Неки морални аспекти једног облика дипломатије принуде
Radojičić, Mirjana; Nakarada, Radmila (2011-07-10)

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju – između kažnjivosti i isplativosti ratnog zločina

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA - BETWEEN CULPABILITY AND COST-EFFECTIVENESS WAR CRIME
Radojičić, Mirjana; Subotić, Momčilo (2011)

Srbija i Evropska unija - etika jednog međunarodno-političkog odnosa

Serbia and European Union – The Ethics of One International Political Relation
Radojičić, Mirjana; Đurić, Živojin (2011)

Srbija u procesima evroatlanskih integracija – između traumatičnog iskustva i real-političke nužnosti

Serbia in the Processes of European Integrations – between traumatic Experience and Realpolitik Necessity
Radojičić, Mirjana (2006)

Srbija u raljama globalista bez argumenata

Radojičić, Mirjana (2003)

Pax Americana - poredak vrednosti ili haos interesa

Pax Americana - The Order od Values or the Chaos of Interests
Radojičić, Mirjana; Stojanović, Svetozar (2003)

"Individualni i kolektivni identitet" - pet godina posle

Radojičić, Mirjana; Stojanović, Svetozar (2000)

Politika, moral, interesi

Radojičić, Mirjana (1999)

Mediji, etika, politika – hod ka globalnom selu ili u susret apokalipsi

Media, Ethics and Politics
Radojičić, Mirjana; Stojanović, Svetozar (1998)

Raskršća vrednosti

Radojičić, Mirjana; Stojanović, Svetozar (1997)

Jezik kao instrument politike

Radojičić, Mirjana (1996)

Jezik kao instrument politike

Radojičić, Mirjana; Jakšić, Božidar (1996)

Progres u umetnosti

Radojičić, Mirjana (1990)

Knjiga pouka

Radojičić, Mirjana (1987)

Egzistencijalizam i moral

Radojičić, Mirjana (1986)

Iskustvo totalitarizma

Radojičić, Mirjana (1986)

Preispitivanje tradicije

Radojičić, Mirjana (1983)