Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2020 (2)
Type
Version
Access

Protić, Petar

Link to this page

Authority KeyName Variants
85544cda-7473-4179-adf1-32d88efcd4a7
 • Protić, Petar (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Društveno-politička uloga artiviz(a)ma i mogućnost nove estetizacije

Protić, Petar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

TY - JOUR
AU - Protić, Petar
PY - 2020
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/41/118
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2145
AB - Rad je fokusiran na analizu polja artivizma/umetničkog aktivizma kroz njegovu društveno-političku ulogu, istorijski kontekst i praksu. Tekst propituje da li artivizam, koji se poslednjih decenija vezivao za kritičku umetnost, može biti smatran novom umetničkom paradig-mom. U prilog tome, analiziraju se tekstovi Borisa Grojsa i Gregorija Šoleta u kojima se izlažu različite koncepcije estetizacije: Grojsov koncept totalne estetizacije i koncept prefigurativne politke (njegova estetska dimenzija) na koji se oslanja Šolet. Sublimirajući oba kon-cepta, koja ukazuju da je fenomen umetničkog aktivizma zaista sve veći i vidljiviji, pokušavam predstaviti artivizam kao potencijalnu no-vu paradigmu u polju umetnosti. U tom smislu se analiziraju dve pre-vaziđene umetničke paradigme (za koje Badju govori da su predsta-vljale identifikaciju/separaciju subjekta u odnosu na telo) i predlaže novi odnos (revolucije) subjekta i tela, odnosno događaja.
AB - The paper focuses on the analysis of the field of artivism / artistic activism through its socio-political role, historical context and practice. It questions whether artivism, which has been associated with critical art in recent decades, can be considered a new artistic paradigm. In support of this, the texts of Boris Groys and Gregory Sho-lette are analyzed, where different conceptions of aestheticization are presented: Groys’ concept of total aestheticization and the concept of prefigurative politics (its aesthetic dimension) on which Sholette relies. Sublimating both concepts, which in-dicate that the phenomenon of artistic activism is indeed growing and visible, I try to present artivism as a potential new paradigm in the field of art. In that sense, two outdated artistic paradigms are analyzed (which represented the identification / separation of the subject in relation to the body, according to Badiou) and I propose a new relation (revolution) of the subject and the body, that is the event.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Društveno-politička uloga artiviz(a)ma i mogućnost nove estetizacije
T1 - The Socio-Political Role of Artivism(S) And the Possibility of a New Aestheticization
IS - 2
VL - 1
SP - 403
EP - 420
DO - 10.5281/zenodo.4304686
ER - 
@article{
author = "Protić, Petar",
year = "2020",
url = "https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/41/118, http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2145",
abstract = "Rad je fokusiran na analizu polja artivizma/umetničkog aktivizma kroz njegovu društveno-političku ulogu, istorijski kontekst i praksu. Tekst propituje da li artivizam, koji se poslednjih decenija vezivao za kritičku umetnost, može biti smatran novom umetničkom paradig-mom. U prilog tome, analiziraju se tekstovi Borisa Grojsa i Gregorija Šoleta u kojima se izlažu različite koncepcije estetizacije: Grojsov koncept totalne estetizacije i koncept prefigurativne politke (njegova estetska dimenzija) na koji se oslanja Šolet. Sublimirajući oba kon-cepta, koja ukazuju da je fenomen umetničkog aktivizma zaista sve veći i vidljiviji, pokušavam predstaviti artivizam kao potencijalnu no-vu paradigmu u polju umetnosti. U tom smislu se analiziraju dve pre-vaziđene umetničke paradigme (za koje Badju govori da su predsta-vljale identifikaciju/separaciju subjekta u odnosu na telo) i predlaže novi odnos (revolucije) subjekta i tela, odnosno događaja., The paper focuses on the analysis of the field of artivism / artistic activism through its socio-political role, historical context and practice. It questions whether artivism, which has been associated with critical art in recent decades, can be considered a new artistic paradigm. In support of this, the texts of Boris Groys and Gregory Sho-lette are analyzed, where different conceptions of aestheticization are presented: Groys’ concept of total aestheticization and the concept of prefigurative politics (its aesthetic dimension) on which Sholette relies. Sublimating both concepts, which in-dicate that the phenomenon of artistic activism is indeed growing and visible, I try to present artivism as a potential new paradigm in the field of art. In that sense, two outdated artistic paradigms are analyzed (which represented the identification / separation of the subject in relation to the body, according to Badiou) and I propose a new relation (revolution) of the subject and the body, that is the event.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Društveno-politička uloga artiviz(a)ma i mogućnost nove estetizacije, The Socio-Political Role of Artivism(S) And the Possibility of a New Aestheticization",
number = "2",
volume = "1",
pages = "403-420",
doi = "10.5281/zenodo.4304686"
}
Protić, P. (2020). The Socio-Political Role of Artivism(S) And the Possibility of a New Aestheticization.
Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društvaBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 1(2), 403-420.
https://doi.org/10.5281/zenodo.4304686
Protić P. The Socio-Political Role of Artivism(S) And the Possibility of a New Aestheticization. Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2020;1(2):403-420
Protić Petar, "The Socio-Political Role of Artivism(S) And the Possibility of a New Aestheticization" 1, no. 2 (2020):403-420,
https://doi.org/10.5281/zenodo.4304686 .

Teorija u prostoru urgencije: da li dolazi do preokreta?

Protić, Petar

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

TY - BOOK
AU - Protić, Petar
PY - 2020
UR - http://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/17/92
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2115
AB - U jeku pandemije teoretičari uvode zanimljive pojmove kojima nas uvera-vaju da je sasvim moguće promišljati, barem, dimenzije prostora koji nase-ljavamo. Možda već na osnovu malog uzorka „krize“ možemo pretpostaviti da ovih dana dolazi do preokreta koji, s jedne strane, uvećava razlike i uslo-žnjava odnose moći a, sa druge, nudi mogućnost jedne osvežene autonom-nosti, slobode i solidarnosti, odnosno lične i kolektivne reafirmacije. Da li karantinski mode d’être pretpostavlja i jednu vrstu preokreta u mišljenju?Pre početka: zarad jasnijeg čitanja, moram odmah naglasiti da sam imao poteškoću nalaženja adekvatnog prevoda za izraz austerity. Prevesti samo kao „štednja“ ili svesti samo na „mere štednje“ bilo bi neadekvatno. Iako pojam, naravno, prevazili ekonomski i finansijski nivo (gde se mere šted-nje odnose na budžetske rezove, fiskalne reforme i tako dalje) i tiče se ra-zličitih režima upravljanja u neoliberalizmu, austerity je pomalo i ambi-valentan pojam – nekada znači režim prekarnosti i oskudnosti, a nekada režim totalne kontrole i upravljanja subjektima (premda je jedno sa drugim povezano). Smatrao sam da je zgodno da francusku verziju ovog termina, politique de rigueur, slobodno prevedem kao režim strogosti. Naročito zato što reč režim asocira na militarističku i policijsku funkciju države, u smislu stalne kontrole, strogosti, nadzora nad grupama civila ili nad pojedincem.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Teorija u prostoru urgencije: da li dolazi do preokreta?
IS - 1
VL - 1
SP - 179
EP - 185
ER - 
@book{
author = "Protić, Petar",
year = "2020",
url = "http://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/17/92, http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2115",
abstract = "U jeku pandemije teoretičari uvode zanimljive pojmove kojima nas uvera-vaju da je sasvim moguće promišljati, barem, dimenzije prostora koji nase-ljavamo. Možda već na osnovu malog uzorka „krize“ možemo pretpostaviti da ovih dana dolazi do preokreta koji, s jedne strane, uvećava razlike i uslo-žnjava odnose moći a, sa druge, nudi mogućnost jedne osvežene autonom-nosti, slobode i solidarnosti, odnosno lične i kolektivne reafirmacije. Da li karantinski mode d’être pretpostavlja i jednu vrstu preokreta u mišljenju?Pre početka: zarad jasnijeg čitanja, moram odmah naglasiti da sam imao poteškoću nalaženja adekvatnog prevoda za izraz austerity. Prevesti samo kao „štednja“ ili svesti samo na „mere štednje“ bilo bi neadekvatno. Iako pojam, naravno, prevazili ekonomski i finansijski nivo (gde se mere šted-nje odnose na budžetske rezove, fiskalne reforme i tako dalje) i tiče se ra-zličitih režima upravljanja u neoliberalizmu, austerity je pomalo i ambi-valentan pojam – nekada znači režim prekarnosti i oskudnosti, a nekada režim totalne kontrole i upravljanja subjektima (premda je jedno sa drugim povezano). Smatrao sam da je zgodno da francusku verziju ovog termina, politique de rigueur, slobodno prevedem kao režim strogosti. Naročito zato što reč režim asocira na militarističku i policijsku funkciju države, u smislu stalne kontrole, strogosti, nadzora nad grupama civila ili nad pojedincem.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Teorija u prostoru urgencije: da li dolazi do preokreta?",
number = "1",
volume = "1",
pages = "179-185"
}
Protić, P. (2020). Teorija u prostoru urgencije: da li dolazi do preokreta?.
Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društvaBeograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 1(1), 179-185.
Protić P. Teorija u prostoru urgencije: da li dolazi do preokreta?. Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2020;1(1):179-185
Protić Petar, "Teorija u prostoru urgencije: da li dolazi do preokreta?" 1, no. 1 (2020):179-185