Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2020 (1)
2014 (1)
Type
other (1)
review (1)
Version

Mladenović, Ivica

Link to this page

Authority KeyName Variants
3fa4aa3a-8177-44a9-8705-9b9a13e6fa17
  • Mladenović, Ivica (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.

Mladenović, Ivica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

@article{
author = "Mladenović, Ivica",
year = "2020",
url = "http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=847, http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2085",
abstract = "Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Lucien Calvié, La question yougoslave et l’Europe, Édition de Cygne, Paris, 2018.",
number = "2",
volume = "31",
pages = "263-264"
}

Drzava i crkva u Francuskoj: drustveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta

Mladenović, Ivica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

@misc{
author = "Mladenović, Ivica",
year = "2014",
url = "http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/202",
abstract = "Autor se u tekstu bavi pitanjem odnosa drzave i religijskih zajed¬nica u Francuskoj. Prvi deo rada cini analiza istorijskog konteksta kovanja francuske laicke drzave, njenih lokalnih osobenosti, vrednosti i drustvenih snaga kojesu ih oblikovale. Cinjenica da je Katolicka crkva bilajedan od glav- nih legitimacijskih stubova „starog rezima“, trajnoje odredila karakter odno¬sa drzave i crkve, a pre svega njenu buducu drustvenu iskljucenost pod Repu- blikom. Kao najvazniji dogadaji koji definisu sudbinu veze politickog i religijskog u Francuskoj sve do nasih dana izdvajaju se Francuska revolucija iz 1789. godine i Zakon o odvajanju crkava i drzave iz 1905. godine. U drugom delu se izlazu principi na kojima se temelji savremena relacija izmedu drzave i religijskih zajednica u Francuskoj. Zakljucuje se da tvrdokornim insistiranjem na cisto laickom modelu odnosa izmedu drzave i crkve, naciji kao zajednici gradana i drzavi u veberijanskom smislu te reci, te shvatanjemjavne sfere kao zajednickog prostora u komese negiraju komunitarni interesi, Francuska danas predstavlja usamljeno ostrvo na evropskom kontinentu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo",
title = "Drzava i crkva u Francuskoj: drustveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta",
pages = "94-114",
doi = "10.2298/FID1402094M"
}